Endometrioza, czy może być przyczyną niepłodności, poronień oraz ciąży pozamacicznych?
Leczenie

Endometrioza, czy może być przyczyną niepłodności, poronień oraz ciąży pozamacicznych?

35-letnia pacjentka z niepłod­no­ścią od 10 lat. Jeden jajowód o ograni­czonej drożno­ści, rozsiana endome­trioza w zatoce Douglasa. 4 nieudane próby IVF. Po leczeniu opera­cyjnym (usunięciu endome­triozy i udroż­nieniu jednego jajowodu) pacjentka bez dodat­kowej pomocy naturalnie zachodzi w ciążę.

32-letnia pacjentka z rozpo­zna­niem poronień nawyko­wych. Pacjentka poroniła 3 razy pod rząd, mimo przyj­mo­wania aspiryny i profi­lak­tycz­nych zastrzyków z heparyną. Badania hormo­nalne w normie. Miesiączki regularne, niebo­le­sne. Pomimo braku jedno­znacz­nego wskazania do operacji pacjentka decyduje się na laparo­skopię przezpo­chwową. W laparo­skopii rozsiana endome­trioza na obu jajni­kach i w zatoce Douglasa. Zrosty jednego jajnika i centy­me­trowa torbiel endome­trialna po tej samej stronie. Pacjentka jest aktualnie w 33 tygodniu ciąży aktualnie bez żadnego leczenia wspoma­ga­ją­cego.

Przeczytaj więcej...
Endometrioza i rola psychoterapeuty
Leczenie

Endometrioza i rola psychoterapeuty

Zabiegi usuwania endome­triozy, terapia żywie­niowa w celu zmini­ma­li­zo­wania ryzyka nawrotu choro­by­...a co z psycho­te­ra­pią? Czy jest potrzebna?

Przeczytaj więcej...
Podsumowanie spotkań na żywo z doktorem Janem - webinar
Leczenie

Podsumowanie spotkań na żywo z doktorem Janem - webinar

Cykl spotkań na żywo "Jak skutecznie leczyć endome­trio­zę?" spotkał się z dużym zainte­re­so­wa­niem. Dziękujemy!

Przeczytaj więcej...
Miracolo na konferencjach medycznych dla lekarzy!
Leczenie

Miracolo na konferencjach medycznych dla lekarzy!

Zapowiada się inten­sywny czas! Szykuje się pare konfe­rencji medycz­nych, w których Miracolo Clinic weźmie udział!

Przeczytaj więcej...
10 zasad skutecznego detoksu
Leczenie

10 zasad skutecznego detoksu

Dlaczego detoks jest tak ważny przed terapią żywie­niową? "Żeby wstawić nowe meble do miesz­ka­nia, warto je najpierw całe wyczyścić".

Przeczytaj więcej...
Miracolo Clinic na Youtube
Leczenie

Miracolo Clinic na Youtube

Webinary, filmy z zabiegów usuwania endome­triozy i...do­wiecie się wkrótce! Zapra­szamy na nasz kanał Youtube ❤️

Przeczytaj więcej...
Miracolo na XIV Krajowej Konferencji Szkoleniowej. Ginekologia i położnictwo.
Leczenie

Miracolo na XIV Krajowej Konferencji Szkoleniowej. Ginekologia i położnictwo.

Tak właśnie! 24-25 listo­pada w Krakowie odbyła się ogólno­polska konfe­rencja dla gineko­lo­gów. Oczywi­ście, nie mogło nas tam zabraknąć 😊

Przeczytaj więcej...
Webinar Miracolo. Odcinek 2 - Endometrioza. Poznaj swojego wroga
Leczenie

Webinar Miracolo. Odcinek 2 - Endometrioza. Poznaj swojego wroga

Drugie spotkanie na żywo i jeden z kluczo­wych tematów: Skąd się bierze endometrioza? Wykład z kategorii "podaj dalej"!👋

Przeczytaj więcej...
Webinar Miracolo. Odcinek 1 - Wprowadzenie
Leczenie

Webinar Miracolo. Odcinek 1 - Wprowadzenie

Kochane! ❤️ Rozpo­czę­liśmy cykl spotkań na żywo z doktorem Janem, pt: "Jak skutecznie leczyć endometriozę?"

Przeczytaj więcej...
Miracolo LIVE - Webinar. Jak skutecznie leczyć endometriozę?
Leczenie

Miracolo LIVE - Webinar. Jak skutecznie leczyć endometriozę?

Zaczy­namy cykliczne spotkania LIVE z doktorem Janem Olkiem! 😃 Czas łamać endo-tabu! 👊

Przeczytaj więcej...
Szkolenie w Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy!
Leczenie

Szkolenie w Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy!

Nowa wersja noża plazmo­wego! Nowy genera­tor! Czyli kolejne szkolenie z technik opera­cyj­nych przy użyciu noża J-Plasma zorga­ni­zo­wa­nego przez Miracolo Centrum Leczenia Endome­triozy 😊 Idziemy z duchem nowych rozwiązań medycy­ny!💪

Przeczytaj więcej...
Z ostatniej chwili…!
Leczenie

Z ostatniej chwili…!

📣 TO JUŻ OFICJALNE! Mamy stałą siedzibę w Warsza­wie! W Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy będziemy wykonywać nowoczesną diagno­stykę endome­triozy oraz zabiegi usuwania ognisk choroby na szeroką skalę. Wszystko w oparciu o jakość i zachodnie standardy komplek­so­wego leczenia 😍

Przeczytaj więcej...
Naukowcy potwierdzają lecznicze działanie postów!
Terapia żywieniowa

Naukowcy potwierdzają lecznicze działanie postów!

📣 Naukowcy przepro­wa­dzili nowe badania, których wyniki jasno wskazują: post leczniczy przyczynia się do regene­racji komórek macie­rzy­stych i zwalcza nowotwory! Jego skutecz­ność daje się też wyraźnie zauważyć w leczeniu innych chorób!

Przeczytaj więcej...
Ciekawostki medyczne

Endometrioza w bliźnie po CC

Podczas cięcia cesar­skiego, niemal wszędzie, mogą osadzić się komórki endome­trium, których ciągłość jest przerwana przez nacięcie macicy. Jeśli układ odpor­no­ściowy funkcjo­nuje bez zarzutu, te komórki są zja­dane przez makro­fagi, czyli komórki żerne układu immuno­lo­gicz­nego - wówczas nie dochodzi do ro­zwoju endometriozy! U kobiet, które mają pewne niedo­bory albo niski poziom mikro­ele­mentów lub witamin (które są po­trzebne dla prawi­dło­wego funkcjo­no­wania układu immuno­lo­gicz­ne­go), w czasie ciąży dochodzi do wy­ze­ro­wania ich zasobów. W takiej sytuacji, układ immuno­lo­giczny przestaje działać prawi­dłowo i może się zdarzyć, że "i­gno­ruje" on komórki endome­trium rozsiane w obszarze miednicy mniej­szej po cięciu cesar­skim, bądź nie rozpo­znaje komórek endome­trium, które podczas miesiączki, mogą dostawać się przez jajowody do jam brzucha. Dlatego tez zawsze istnieje dość duże ryzyko, że oprócz blizny po cesar­skim cięciu, ogniska endome­trialne znajdują się także w mied­nicy mniej­szej (na jajni­kach, otrzewnej itd). - doktor Jan Olek

Książki pomocne w terapii żywieniowej przy endometriozie!
Terapia żywieniowa

Książki pomocne w terapii żywieniowej przy endometriozie!

🍲 Terapii żywieniowej nie da się ułożyć w 5 minut. Nie może to być też schemat, ponieważ każda kobieta, to osobny przypadek i inna historia choroby. Chcemy podzielić się z Wami kilkoma tytułami książek (spośród wielu), które miały wpływ na naszą koncepcję żywienia przy endome­trio­zie! 📚

Przeczytaj więcej...
LASEROWE USUWANIE ENDOMETRIOZY!
Leczenie

LASEROWE USUWANIE ENDOMETRIOZY!

📣 Czyli co ma wspól­nego laser diodowy z wczesną diagno­styką endome­triozy i nie tylko? 😷

Przeczytaj więcej...
Uwalnianie jajnika ze zrostów z pomocą...!?
Leczenie

Uwalnianie jajnika ze zrostów z pomocą...!?

📌 Jajnik uwięziony w licznych zrostach! Czym go uwolnić, by nie uszko­dzić tego delikat­nego narządu? ✔️

Przeczytaj więcej...
Ciekawostki medyczne

Jedyny w Polsce nóż plazmowy nowej generacji!

Klinika Miracolo jest 13-STĄ KLINIKĄ NA ŚWIECIE i JEDYNĄ W POLSCE, która dyspo­nuje najbar­dziej nowocze­snym nożem plazmowym dostępnym na rynku medycz­nym, należącym do ame­ry­kań­skiej firmy Bovie Medical. Nóż J-Plasma jest zaawa­­n­so­­­wanym urządze­­­niem energe­­­ty­­cz­nym, łączącym w sobie unikalne właści­­­wości plazmy zimnego helu z energią RF. Narzę­dzie zwiększa kontrolę nad tkanką, co pozwala na wy­soki poziom precyzji przy zabie­gach. Ingerencja noża na tkankę wgłąb nie przekracza 0,2 mm, co m.in. pozwala na mak­sy­malne zacho­wanie rezerwy jajnikowej czy usuwanie endome­triozy z tak delikat­nych miejsc jak jelita (bez resekcji)!

Dr Tomasz Songin zasila szeregi Miracolo Clinic! :)
Leczenie

Dr Tomasz Songin zasila szeregi Miracolo Clinic! :)

Z wielką radością przed­sta­wiamy Wam kolej­nego lekarza Miracolo! 😊 Doktor Tomasz cieszy się bardzo pozytywną opinią wśród warszaw­skich Pacjentek (i nie tylko!). Zobaczcie same!

Przeczytaj więcej...
Choroba nie wybiera. Znane kobiety z endometriozą!
Kalejdoskop myśli

Choroba nie wybiera. Znane kobiety z endometriozą!

Endome­trioza to wciąż cichy temat, który podej­mują kobiety znane nam z telewi­zyj­nych ekranów czy popular­nych gazet 📷 Prawdo­po­dobnie nie nagła­śnia­łyby problemu, gdyby same nie doświad­czyły cierpie­nia, związa­nego z chorobą. Wiecie o kim mowa? 😊

Przeczytaj więcej...
Wyraź się na blogu! :)
Kalejdoskop myśli

Wyraź się na blogu! :)

✏️ Od dziś możecie zosta­wiać komen­tarze pod postami na naszym blogu! Urucho­mi­liśmy tę funkcję z myślą o jeszcze większym rozwi­nięciu dialogu z Wami! Chcemy by ta endo-prze­strzeń była po prostu dla Was 🌼

Przeczytaj więcej...
Miracolo znów w Warszawie ;)
Leczenie

Miracolo znów w Warszawie ;)

Po raz drugi w Polsce‼️😊 Trwają zabiegi diagno­styczne laparo­skopii przezpo­chwowej TVL (z możli­wo­ścią przej­ścia do lasero­wego pozbycia się endome­triozy I i II stopnia) oraz zabiegi usuwania zaawan­so­wa­nego stadium choroby przy pomocy noża plazmo­wego na zimnych helu! 😷✊Praco­wity dzień!

Przeczytaj więcej...
Torbiel endometrialna na jajniku i...!?
Leczenie

Torbiel endometrialna na jajniku i...!?

Torbiel endome­trialna, ina­czej zwana czeko­la­dową, to nic innego jak torbiel jajnika! Trzeba się z nią obcho­dzić niezwykle delikat­nie, by zachować rezerwę jajnikową! Jakie narzę­dzie zabie­gowe jest zatem najlepsze dla gineko­loga? Nóż plazmowy!

Przeczytaj więcej...
Nasz Facebook wybił 2000 polubień! :D
Kalejdoskop myśli

Nasz Facebook wybił 2000 polubień! :D

Miesiąc temu 1000, dziś już 2000! 😍 Bardzo Wam dziękujemy za wyrazy sympatii i chęć tworzenia świadomej endo-spo­łecz­no­ści! Posta­ramy się robić dla Was jeszcze więcej i lepiej. Razem możemy więcej!

Przeczytaj więcej...
Orkisz zamiast pszenicy! Dlaczego? Powodów jest mnóstwo! :)
Terapia żywieniowa

Orkisz zamiast pszenicy! Dlaczego? Powodów jest mnóstwo! :)

🍞"Złoto orkiszu" - dlaczego warto wprowa­dzić to zboże do jadło­spisu, a wyklu­czyć zwykłe produkty pszenne? Okazuje się, że ma to ogromny wpływ na walkę z endometriozą!

Przeczytaj więcej...
Żywienie przy endometriozie! Odpowiadamy na Wasze pytania! :)
Terapia żywieniowa

Żywienie przy endometriozie! Odpowiadamy na Wasze pytania! :)

🍴 Żywienie przy endome­triozie i nasz cykl "Pytania do dietetyka" zwień­czamy odpowie­dziami naszego specja­listy - Mateusza

Przeczytaj więcej...
Endo-ognisko na jajniku nie ma szans z...!?
Leczenie

Endo-ognisko na jajniku nie ma szans z...!?

Ognisko endome­trialne na jajniku. Czym usunąć nie naruszając jego rezerwy? Laserem diodowym!

Przeczytaj więcej...
Ciekawostki medyczne

Flora bakteryjna macicy istnieje!

Ostatnie badania dowodzą, że do tej pory macica błędnie była uznawana za organ "jało­wy", czyli pozba­wiony dobrych bakte­rii. Przeciw­nie! Według przeło­mo­wego odkrycia naukow­ców, naturalna flora bakte­ryja w endo­me­trium istnieje, ale różni się od tej znajdu­jącej się w pochwie. Co więcej! Jak się okazuje, ma ona ogromny wpływ w pro­cesie zagnież­dżania się zarodka - głównie za sprawą pałeczek mleko­wych (Lacto­ba­cillus spp.).

Bolesne miesiączki lub niepłodność? To może być endometrioza!
Leczenie

Bolesne miesiączki lub niepłodność? To może być endometrioza!

Cierpisz na inten­sywny ból mentru­acyjny? To tak jak co piąta kobieta w Polsce. Co więcej! Mało która z nich wie, że przyczyną połowy bolesnych miesią­czek jest endometrioza - podstępna choroba, która powoduje stan zapalny w organi­zmie! 🔥Każdy ból ma swoją przyczynę! To jednak nie wszystko! Czy wiesz, że z tą chorobą zmaga się aż 80% dziew­czyn doświad­czo­nych problemem niepłod­no­ści? W Polsce na endome­triozę choruje około miliona kobiet!

Przeczytaj więcej...
Żywienie przy endometriozie! Zapytaj specjalistę
Terapia żywieniowa

Żywienie przy endometriozie! Zapytaj specjalistę

"Pytania do dietetyka" to nowa seria, a zarazem propo­zycja dla Was :) Nawią­zuje ona do terapii żywie­niowej przy endome­trio­zie! Masz pytania? Nie wahaj się ich zadać! ✋

Przeczytaj więcej...
1000 nas na Facebook'u! :)
Kalejdoskop myśli

1000 nas na Facebook'u! :)

Jest nas już 1000! 😍 To wielka radość, ponieważ to dla Was tworzymy Miracolo Clinic - miejsce skutecznej diagno­styki oraz leczenia endome­triozy, indywi­du­alnej terapii żywie­niowej oraz przestrzeń rzetel­nych infor­macji na temat choroby.

Przeczytaj więcej...
Oferta pracy - ginekolog z doświadczeniem endoskopowym!
Oferta pracy

Oferta pracy - ginekolog z doświadczeniem endoskopowym!

🔍Szukamy dobrego lekarza gineko­loga z doświad­cze­niem endosko­powym do pracy w tworzonym przez nas centrum leczenia endome­triozy w Warsza­wie. Zapew­niamy satys­fak­cjo­nu­jącą pracę w świetnym zespole, z dobrym wynagro­dze­niem. Znasz kogoś wartego polecenia?

Przeczytaj więcej...
TEST: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?
Leczenie

TEST: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

📣 Niedawno, w trosce o nasze pacjentki, w ramach warsz­tatów praktycz­nych laparo­skopii w endome­trio­zie, zoorga­ni­zo­wa­liśmy pierwszą w Polsce prezen­tację obrazu­jącą ingerencję noża plazmo­wego, lasera diodo­wego oraz elektro­ko­agu­lacji na tkanki wgłąb zaata­ko­wane endome­triozą! Trzy różne narzę­dzia w jednym miejscu! Wyniki mówią same za siebie!

Przeczytaj więcej...
Niezwykle cenna opinia naszej pacjentki!
Historia choroby

Niezwykle cenna opinia naszej pacjentki!

Czy pamię­tacie nasz artykuł o leczeniu hybry­do­wym? Pacjentka, która jakiś czas temu przeszła u nas zabieg usuwania endome­triozy, właśnie przysłała nam wiado­mość jak się czuje! ❤️

Przeczytaj więcej...
Święto Wielkiej Nocy
Kalejdoskop myśli

Święto Wielkiej Nocy

Spokoju na sercu, pełni zdrowia, cennego czasu w gronie najbliż­szych oraz wielu powodów do radości dla wszyst­kich! :)

Przeczytaj więcej...
Czas na zestawienie :)
Leczenie

Czas na zestawienie :)

📣 Podsu­mo­wanie warsz­tatów praktycz­nych laparo­skopii w endome­triozie przy użyciu nowator­skich technik leczenia oraz najlep­szych dostęp­nych narzędzi :) Kolejne zabiegi w Polsce już w czerwcu!

Przeczytaj więcej...
Drugi nóż plazmowy Miracolo! Na zimnym helu!
Leczenie

Drugi nóż plazmowy Miracolo! Na zimnym helu!

J-Plasma - to kolejne narzę­dzie naszej kliniki! Jesteśmy pierw­szymi w Polsce! 😃 💪

Przeczytaj więcej...
Warsztaty praktyczne laparoskopii w endometriozie!
Leczenie

Warsztaty praktyczne laparoskopii w endometriozie!

Nadszedł ten dzień...i niezwykły moment dla nas! Zaczy­namy szkolić polskich lekarzy najnow­szymi techni­kami usuwania endometriozy :)

Przeczytaj więcej...
PIERWSZY RAZ W POLSCE! (i w ogóle w tej części globu)
Leczenie

PIERWSZY RAZ W POLSCE! (i w ogóle w tej części globu)

Hydro­la­pa­ro­skopia przezpo­chwowa z użyciem lasera diodo­wego! 😷

Przeczytaj więcej...
Akcja informacyjna - ciąg dalszy!
Kalejdoskop myśli

Akcja informacyjna - ciąg dalszy!

To już druga naklejka, która ma na celu szerzenie endo-świa­do­mości wśród kobiet. W dzisiej­szym świecie wiele par zmaga się z trudnym problemem niepłod­no­ści. Jej przyczyn jest wiele, jednak trzeba podkre­ślić, że aż 80% kobiet, które jej doświad­czają, choruje na endome­triozę! Większość niestety nie jest tego świadoma ❤️Pomóż im dowie­dzieć się o chorobie już teraz!

Przeczytaj więcej...
Światowy Dzień Endometriozy
Kalejdoskop myśli

Światowy Dzień Endometriozy

Z tej okazji w wielu miejscach na świecie odbywają się żółte marsze z licznym udziałem kobiet cierpią­cych na tę chorobę. Życzymy wielu sił dla każdej z Was! 💛

Przeczytaj więcej...
Wspólnie szerzymy świadomość o endometriozie!
Kalejdoskop myśli

Wspólnie szerzymy świadomość o endometriozie!

Chcie­li­byśmy Was zaprosić do wspólnej akcji infor­ma­cyj­nej, mającej na celu uświa­da­mianie kobie­tom, że ból miesiącz­kowy, z którym się zmagają może być objawem endome­triozy. Obecnie Pacjentki potrze­bują średnio aż 7 lat na poprawną diagnozę. ❤️Dzięki Tobie mogą się dowie­dzieć o endome­triozie już dzisiaj!

Przeczytaj więcej...
Wiosna? Czas na zdrowie!
Kalejdoskop myśli

Wiosna? Czas na zdrowie!

🌻 Kiedy dywan kwiatów zachwyca swym pięknem, a świat przyrody budzi się do życia - człowiek zaczyna oddychać inaczej.

Przeczytaj więcej...
Film z zabiegu usuwania endometriozy - z komentarzem!
Historia choroby

Film z zabiegu usuwania endometriozy - z komentarzem!

🎥 Chcemy się z Wami podzielić drugim filmem, obrazu­jącym naszą technikę usuwania trudnej endometriozy.

Przeczytaj więcej...
Dzień kobiet!
Endometrioza – pytania i odpowiedzi
Leczenie

Endometrioza – pytania i odpowiedzi

✅ Odpowiada nasz lekarz, Jan Olek.

Przeczytaj więcej...
Leczenie hybrydowe - nadzieja na wyleczenie endometriozy!
Leczenie

Leczenie hybrydowe - nadzieja na wyleczenie endometriozy!

W ostatnim czasie mieliśmy pod opieką pacjentkę ze Stanów Zjedno­czo­nych, której przypadek oraz historia choroby tylko potwier­dzają, że nasz koncept walki z endome­triozą, czyli: ❤️dokładnie przepro­wa­dzony zabieg usunięcia wszel­kich możli­wych ognisk, a także program terapii żywie­nio­wej, może okazać się przełomem w leczeniu tej trudnej choroby.

Przeczytaj więcej...
Nie próbuj pogodzić się z czymś,co nie jest wyrokiem!
Film ze skutecznej operacji endometriozy IV stopnia!
Historia choroby

Film ze skutecznej operacji endometriozy IV stopnia!

🎥 Całość zwień­czona komen­ta­rzem naszego lekarza!

Przeczytaj więcej...
Od dziś Miracolo ma swoje FORUM!
Historia choroby

Od dziś Miracolo ma swoje FORUM!

Tworzymy nową przestrzeń dialogu dla kobiet i odpowia­damy na wszelkie nurtu­jące Was pytania odnośnie endome­triozy! Na forum jest również obecny nasz lekarz ginekolog Jan Olek oraz dietetyk Mateusz Klimczak :) Zapraszamy!

Przeczytaj więcej...
Udana operacja endometriozy IV stopnia
Historia choroby

Udana operacja endometriozy IV stopnia

Zanim Pacjentka trafiła do nas miała już za sobą dwa zabiegi: trady­cyjną laparo­skopię oraz laparo­to­mię. Czas pokazał, iż mimo przepro­wa­dzo­nych opera­cji, problem endome­triozy stopniowo się nasilał.

Przeczytaj więcej...
⚠️ Dlaczego elektrokoagulacja jest nieskuteczna?
Leczenie

⚠️ Dlaczego elektrokoagulacja jest nieskuteczna?

Brzmi drastycz­nie? Czym w ogóle jest elektro­ko­agu­la­cja, jakie są jej minusy oraz dlaczego jest ona tak powszechną metodą stoso­waną w Polsce? Ważny temat!

Przeczytaj więcej...
Zwłaszcza w kontekście zdrowia!
Lecznicza głodówka oczyszczająca!
Terapia żywieniowa

Lecznicza głodówka oczyszczająca!

Jak już wiecie z wcześniej­szego wpisu na naszym blogu, styl odżywiania ma ogromne znaczenie przy endome­trio­zie. 🍴 Zanim jednak rozpocznie się terapię żywie­niową, należy oczyścić organizm z toksyn i złogów!

Przeczytaj więcej...
Jak leczyć endometriozę - 3 ważne klucze 👇
Leczenie

Jak leczyć endometriozę - 3 ważne klucze 👇

  • dobra diagnoza (laparoskopia przezpochwowa TVL)
  • skuteczna operacja usunięcia wszystkich ognisk choroby (z użyciem noża plazmowego)
  • terapia żywieniowa Miracolo

Przeczytaj więcej...
Laparoskopia przezpochwowa (TVL)
Leczenie

Laparoskopia przezpochwowa (TVL)

Wielu kobietom już na samą myśl o badaniu laparo­sko­powym towarzyszy strach oraz niepew­ność. Nic dziwnego – w końcu to inwazyjny zabieg. To właśnie główny powód odwle­kania go w czasie. W Polsce trady­cyjna laparo­skopia (brzuszna) jest, niestety, najczę­ściej stoso­waną metodą diagno­styczną przy endometriozie.👎

Przeczytaj więcej...
Kolejny udany zabieg endometriozy - Sprawdź efekty!
Historia choroby

Kolejny udany zabieg endometriozy - Sprawdź efekty!

ROZPOZNANIE: Pacjentka (34 lata) zgłosiła się do nas z powodu niepłod­ności pierwotnej oraz podej­rzenia endome­triozy, która bardzo utrud­niała jej funkcjo­no­wanie w codziennym życiu.

Przeczytaj więcej...
Bo nie wszystkie utarte schematy, niosą za sobą prawdziwe rozwiązania.
Nasza Pacjentka wraca do zdrowia. Bezcenna chwila!
Historia choroby

Nasza Pacjentka wraca do zdrowia. Bezcenna chwila!

Pacjentka trafiła do nas w grudniu 2016 r. z rozpo­zna­niem zaawan­so­wanej adeno­miozy (endo­me­triozy w mięśniu macicy) oraz obustron­nych torbieli endome­trial­nych średnicy 6 cm.

Przeczytaj więcej...
Nowoczesny nóż plazmowy zamiast skalpela!
Leczenie

Nowoczesny nóż plazmowy zamiast skalpela!

Jako Miracolo Clinic cieszymy się niezmier­nie, że od 2016 roku dołączy­liśmy do grona nielicz­nych ośrodków w Europie, które wykonują operacje endome­triozy, wykorzy­stając w tym celu nieza­stą­piony nóż plazmowy PlasmaJet! ❤️

Przeczytaj więcej...
Z naszych notatek
Dlaczego dieta jest ważna przy endometriozie?
Terapia żywieniowa

Dlaczego dieta jest ważna przy endometriozie?

🍲 Bez wątpienia jest jedną z kluczo­wych elementów w walce z tą niewdzięczną chorobą, a nie tylko przysło­wiowym „dodat­kiem do całości”.

Przeczytaj więcej...
Endometriozy trzeba się pozbyć
Usuwanie endometriozy III i IV stopnia
Leczenie

Usuwanie endometriozy III i IV stopnia

📄 Dzisiaj załączamy prezen­tację o leczeniu endome­triozy III i IV stopnia przy pomocy noża Plasma Jet (firmy Plasma Surgical).

Przeczytaj więcej...
Techniki nowoczesnego leczenia endometriozy
Leczenie

Techniki nowoczesnego leczenia endometriozy

📄 Pokazu­jemy prezen­tację na temat technik nowocze­snego leczenia endometriozy.

Przeczytaj więcej...
Laparoskopia przezpochwowa TVL - najnowocześniejsza forma diagnostyki endometriozy!
Leczenie

Laparoskopia przezpochwowa TVL - najnowocześniejsza forma diagnostyki endometriozy!

📄 Dzisiaj dzielimy się z Wami prezen­tacją pokazu­jącą wyższość nowocze­snej metody diagno­stycznej - laparo­skopii przezpo­chwowej TVL,nad konwen­cjo­nalną laparo­skopią w diagno­styce endome­triozy. Co prawda, prezen­tacja jest przezna­czona dla gineko­lo­gów, ale nawet laik może z niej dużo wynieść. 😊

Przeczytaj więcej...
Diagnozowanie endometriozy
Informacje

Diagnozowanie endometriozy

Endome­trioza jest podstępną chorobą, której diagnoza jest nie lada wyzwaniem.

Przeczytaj więcej...
Poznaj endometriozę
Informacje

Poznaj endometriozę

Endome­trioza jest tajem­niczą chorobą, w której stwierdza się obecność tkanki podobnej do śluzówki macicy (endo­me­trium) poza macicą. Endome­trioza nacieka na narządy miednicy, powodując przewlekły stan zapalny.

Przeczytaj więcej...
Endometrioza przyczyną niepłodności
Informacje

Endometrioza przyczyną niepłodności

Staty­styki medyczne mówią, że aż 80% kobiet mających problemy z płodno­ścią ma endome­triozę.

Przeczytaj więcej...
Dlaczego endometrioza powoduje ból?
Informacje

Dlaczego endometrioza powoduje ból?

Ogniska endome­triozy mogą być rozsiane po całej jamie brzusz­nej. Znajdu­jące się w nich komórki endome­trium reagują na zmiany hormo­nalne cyklu miesiącz­ko­wego. Rosną w trakcie cyklu miesiącz­ko­wego i krwawią podczas miesiączki do jamy brzusz­nej, powodując ból.

Przeczytaj więcej...

Skorzystaj z konsultacji telefonicznych

Doślij nam historię swojej choroby (opis objawów, badanie USG i wypisy ze szpitala). Nasz lekarz zadzwoni i porozmawia z Tobą o propozycji leczenia.

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na naszą listę mailingową! Co tydzień wysyłamy ciekawe historie naszych pacjentek i nowości w zakresie leczenia endometriozy.


mail