Nasza misja

Zdajemy sobie sprawę, że w samej tylko Polsce jest około milion kobiet dotkniętych problemem endometriozy, natomiast w tej części Europy - nawet kilka milionów. Rozmawiając z wieloma z nich, doskonale rozumiemy ich trudną sytuację, co w sposób empatyczny wywołuje szczere współczucie oraz chęć troski. Ogromna ilość kobiet boryka się z dużym niezrozumieniem wobec swojego problemu, zarówno w środowisku rodzinnym jak i lekarskim (“przecież to normalne, że miesiączka boli”). Zbyt późną diagnostykę choroby pogarsza powszechność leczenia objawowego. Lobby farmaceutyczne, jako "najlepsze" rozwiązanie wobec uciążliwych dolegliwości, proponuje leczenie hormonalne oraz przeciwbólowe. Problem niepłodności natomiast, często pozostawia się bez rozpoznania jego przyczyny, a kliniki niepłodności od razu sugerują metody wspomaganego rozrodu. Większość kobiet nigdy nawet nie słyszała o endometriozie! To im chcemy pomóc i skutecznie wyleczyć główną przyczynę uciążliwego bólu oraz niepłodności! Naszą misją jest stworzenie nowoczesnego oraz międzynarodowego centrum leczenia endometriozy w Polsce, oferującego minimalnie inwazyjną nowatorską diagnostykę oraz leczenie choroby w oparciu o najlepsze narzędzia zabiegowe dostępne w świecie medycyny.

Krótka historia powstania Miracolo

Pomysł stworzenia Kliniki Miracolo powstał, na początku 2016 roku, w głowach dwóch braci: Jana i Łukasza Olków. Jan jest lekarzem ginekologiem, który przez wiele lat swoje umiejętności operatorskie oraz doświadczenie lekarskie rozwijał i zdobywał w Niemczech. Tam poznał zachodnie standardy diagnostyki oraz leczenia endometriozy. Miał również możliwość poznania oraz pracy z najbardziej nowoczesnymi narzędziami zabiegowymi, które umożliwiają dokładne usuwanie zmian chorobowych. Łukasz jest informatykiem z duszą przedsiębiorcy. Stworzył pierwszy w Polsce internetowy kantor wymiany walut, który odniósł ogromny sukces. Z endometriozą oraz niepłodnością zetknął się osobiście i zrozumiał, że jest to dziedzina, którą trzeba się zająć na poważnie: zaproponować leczenie najwyższej jakości, przy użyciu najlepszych narzędzi, na szeroką skalę. Bracia, w sierpniu 2016, pomysłem podzielili się z Adamem Poradzewskim, który przez 15 lat pracował jako menadżer sprzedaży w firmie farmaceutycznej. Całą trójkę łączą wspólne wartości chrześcijańskie oraz konkretny cel: chęć pomagania innym. Postanowili udostępnić polskim Pacjentkom możliwość leczenia endometriozy na najwyższym poziomie, w oparciu o jakość oraz nowoczesny sprzęt medyczny - w październiku otworzyli Klinikę Miracolo.

Klinika początkowo działała w modelu przejściowym - polskim Pacjentkom proponowaliśmy leczenie w Dortmundzie w Niemczech, gdzie doktor Jan jest v-ce ordynatorem Szpitala św.Józefa. Pierwsze Pacjentki, pod szyldem Miracolo, zaczęliśmy operować w grudniu 2016 r. Od czerwca wykonujemy zabiegi w rodzimej Polsce, we współpracy ze Szpitalem św. Anny w Piasecznie pod Warszawą - Jan, na kilka dni zabiegowych w miesiącu, przyjeżdża do Polski. Od lipca 2017 zaczęliśmy współpracę z Tomaszem Songinem - doświadczonym ginekologiem z Warszawy, a na przełomie sierpnia/września, bieżącego roku, planujemy uruchomienie regularnych zabiegów w naszym polskim kraju nad Wisłą.

Kim jesteśmy?

Poznaj zespół, który jest bardzo zdeterminowany do walki z endometriozą.
Jan Olek - Lekarz ginekolog

Jan Olek

Lekarz ginekolog

Zastępca ordyna­tora w Szpi­talu św. Józefa w Dort­mun­dzie. Gruntownie przeszko­lony do walki z endo­me­triozą, z którą rozprawia się na co dzień. Ukończył szkolenia takie jak: Endoscopy in Repro­duc­tive Medicine (Leuven), Current Techni­ques in the Treat­ment of Severe Endome­triosis (Stras­bo­urg), European Society for Gyneco­lo­gical Endoscopy - The Winners (Leuven), Medical Consul­tant in NaPro­Tech­no­logy, Minimal Invasive Chirurgie Zerti­fi­kat. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

Tomasz Songin - Lekarz ginekolog, dr n. med.

Tomasz Songin

Lekarz ginekolog, dr n. med.

Specja­lista gineko­lo­g-po­łoż­nik. Absol­went Akademii Medycznej w Pozna­niu, gdzie rozpo­czął swoją pracę zawodową. Ukończył liczne szkolenia z zakresu gineko­lo­gii, ultra­so­no­gra­fii, laparo­skopii i histe­ro­sko­pii. Doświad­czenie zawodowe zdobywał w licz­nych warszaw­skich szpita­lach koncen­trując swą uwagę na tech­ni­kach małoin­wa­zyjnej chirurgii gineko­lo­gicz­nej. Obecnie związany jest z Kli­niką Gineko­logii i Położ­nictwa Szpitala CMKP im. Orłow­skiego w War­sza­wie. Przez kilka ostat­nich lat brał udział w bada­niach klinicz­nych skutecz­ności nowych, dotąd niesto­so­wa­nych leków na en­do­me­triozę. Prywatnie szczę­śliwy mąż oraz ojciec dwóch wspania­łych synów.

Paweł Wójtowicz - Lekarz ginekolog

Paweł Wójtowicz

Lekarz ginekolog

Specja­li­zację z gine­ko­logii i położ­nictwa rozpo­czął w ramach studiów dokto­ranc­kich w Kli­nice Endokry­no­logii Gineko­lo­gicznej na Uni­wer­sy­tecie Medycznym w War­sza­wie. Od 2014 roku konty­nuuje pracę w Niem­czech. Wspólnie z Janem zaanga­żo­wany w leczenie endome­triozy w Szpi­talu św. Józefa w Dort­mun­dzie. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Mateusz Klimczak - Terapia żywieniowa

Mateusz Klimczak

Terapia żywieniowa

Doradca żywie­niowy, sporto­wiec, kucharz i fan medycyny prewen­cyjnej jak i holi­stycz­nej. Wie, że zdrowie człowieka to obszerna wiedza, która wymaga ciągłego kształ­cenia się. Poza tym szczę­śliwy mąż i ojciec dwóch córeczek.

Adam Poradzewski - Menadżer

Adam Poradzewski

Menadżer

Adam ma za sobą 15-letnią karierę menadżera sprze­daży w firmie farma­ceu­tycznej i skoń­czone studia MBA. Posta­nowił jednak poświęcić się wyższemu celowi - walce z endo­me­triozą. W Mira­colo zajmuje się promocją i edu­kacją skutecz­nego leczenia endome­triozy. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

Ania Świtalska - Content Marketing, Public Relations

Ania Świtalska

Content Marketing, Public Relations

Podróż­niczka z pasją zatrzy­my­wania chwil w obiek­ty­wie, opisy­wania ludzkich historii oraz nietu­zin­ko­wych miejsc na sz­laku swych wędró­wek. Z zami­ło­wa­niem do sz­tuki kulinarnej w oparciu o zdrowe odżywia­nie. W Mira­colo dba o teksty umiesz­czane na stronie oraz szatę graficzną. Zajmuje się również mediami społecznościowymi.

Ania Serwatkiewicz - Koordynator

Ania Serwatkiewicz

Koordynator

Absol­wentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uni­wer­sy­tecie Medycznym w Pozna­niu. Przez ponad 5 lat związana z obszarem badań klinicz­nych w fir­mach farma­ceu­tycz­nych. W 2016 roku posta­no­wiła spraw­dzić się w pracy z ludźmi starszymi w Wiel­kiej Bryta­nii, gdzie utwier­dziła się w prze­ko­na­niu, że praca z ludźmi chorymi przynosi ogromną satys­fak­cję. Prywatnie żywo zainte­re­so­wana szeroko rozumianą tematyką medyczną, zdrowym odżywia­niem i stylem życia.

Łukasz Olek - Marketing, IT

Łukasz Olek

Marketing, IT

Łukasz jest infor­ma­ty­kiem z duszą przed­się­biorcy. Pasjo­nuje się ulepsza­niem świata przy pomocy nowych techno­lo­gii. 7 lat temu stworzył pierwszy w Polsce inter­ne­towy kantor wymiany walut, który odniósł duży sukces na pol­skim rynku. Z endo­me­triozą i nie­płod­no­ścią zetknął się osobi­ście i zro­zu­miał, że jest to dziedzina, którą ktoś wreszcie powinien się zająć na po­waż­nie. W Mira­colo zajmuje się marke­tin­giem i IT. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.