Co oferujemy?

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu endometriozy.
cancel

Usuwanie endometriozy

Dokładnie usuniemy możliwe wszystkie ogniska choroby i zrosty

  • Nowoczesne narzędzia
  • 1-6 godzin zabiegu
  • 1-4 dni w szpitalu
  • Preparaty przeciwzrostowe
Dowiedz się więcej... Zamów
verified_user

Terapia żywieniowa

Powoduje przywrócenie naturalnej kondycji układu immunologicznego, w celu ograniczenia ryzyka nawrotów w przyszłości.

  • 7 tygodni
  • Dla jednej osoby lub dla pary
Dowiedz się więcej... Zamów

Komu pomagamy?

Trafiają do nas Pacjentki głównie z bolesnymi miesiączkami i niepłodnością. Część z nich dopiero podejrzewa u siebie endometriozę i szuka dokładnej diagnostyki, a inne przychodzą z dokładną diagnozą i szukają najlepszego leczenia dla siebie.
Bolesne miesiączki: <p>Statystycznie 50% kobiet cierpiących na bolesne miesiączki ma endometriozę. Często są nieświadome prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Zazwyczaj są przekonane, że miesiączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwiązania swojego problemu. A endometrioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...</p>
Diagnostyka

Bolesne miesiączki

Staty­stycznie 50% kobiet cierpią­cych na bo­lesne miesiączki ma endome­triozę. Często są nie­świa­dome prawdziwej przyczyny swoich dolegli­wo­ści. Zazwy­czaj są prze­ko­nane, że mie­siączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwią­zania swojego problemu. A endo­me­trioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...

Niepłodność: <p>Większość (do 80%) kobiet z problemami z płodnością boryka się z endometriozą. Oferujemy gruntowną diagnostykę pod kątem płodności oraz obecności endometriozy. Wykonujemy histeroskopie, selektywne badanie drożności jajowodow z możliwoscia ich udrożnienia, minimalnie inwazyjną przezpochwową laparoskopię nie pozostawiającą blizn. </p>
Diagnostyka

Niepłodność

Większość (do 80%) kobiet z pro­ble­mami z płod­no­ścią boryka się z endo­me­triozą. Oferu­jemy gruntowną diagno­stykę pod kątem płodności oraz obecności endome­triozy. Wykonu­jemy histe­ro­sko­pie, selek­tywne badanie drożności jajowodow z moż­li­wo­scia ich udroż­nie­nia, minimalnie inwazyjną przezpo­chwową laparo­skopię nie pozosta­wia­jącą blizn.

Masz zdiagnozowaną endometriozę?: <p>Oferujemy minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze starannym usuwaniem ognisk endometriozy oraz zrostów. Stosujemy profilaktykę przeciwzrostową. Niewłaściwe leczenie endometriozy skutkuje ciągłymi nawrotami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.</p>
Usuwanie endometriozy

Masz zdiagnozowaną endometriozę?

Oferu­jemy minimalnie inwazyjne zabiegi opera­cyjne ze starannym usuwa­niem ognisk endome­triozy oraz zrostów. Stosu­jemy profi­lak­tykę przeciw­zro­stową. Niewła­ściwe leczenie endome­triozy skutkuje ciągłymi nawro­tami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.

Już po zabiegu?: <p>Program terapii żywieniowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immunologiczny oraz ograniczyć ryzyko nawrotu choroby w przyszłości. Pomoże także w przypadku migreny, przewlekłego zmęczenia, otyłości, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.</p>
Terapia żywieniowa

Już po zabiegu?

Program terapii żywie­niowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immuno­lo­giczny oraz ograni­czyć ryzyko nawrotu choroby w przy­szło­ści. Pomoże także w przy­padku migreny, przewle­kłego zmęcze­nia, otyło­ści, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.

Kim jesteśmy?

Poznaj zespół, który jest bardzo zdeterminowany do walki z endometriozą.
Jan Olek - Lekarz ginekolog

Jan Olek

Lekarz ginekolog

Zastępca ordyna­tora w Szpi­talu św. Józefa w Dort­mun­dzie. Gruntownie przeszko­lony do walki z endo­me­triozą, z którą rozprawia się na co dzień. Ukończył szkolenia takie jak: Endoscopy in Repro­duc­tive Medicine (Leuven), Current Techni­ques in the Treat­ment of Severe Endome­triosis (Stras­bo­urg), European Society for Gyneco­lo­gical Endoscopy - The Winners (Leuven), Medical Consul­tant in NaPro­Tech­no­logy, Minimal Invasive Chirurgie Zerti­fi­kat. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

Paweł Wójtowicz - Lekarz ginekolog

Paweł Wójtowicz

Lekarz ginekolog

Specja­li­zację z gine­ko­logii i położ­nictwa rozpo­czął w ramach studiów dokto­ranc­kich w Kli­nice Endokry­no­logii Gineko­lo­gicznej na Uni­wer­sy­tecie Medycznym w War­sza­wie. Od 2014 roku konty­nuuje pracę w Niem­czech. Wspólnie z Janem zaanga­żo­wany w leczenie endome­triozy w Szpi­talu św. Józefa w Dort­mun­dzie. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec dwójki dzieci.

Mateusz Klimczak - Terapia żywieniowa

Mateusz Klimczak

Terapia żywieniowa

Doradca żywie­niowy, sporto­wiec, kucharz i fan medycyny prewen­cyjnej jak i holi­stycz­nej. Wie, że zdrowie człowieka to obszerna wiedza, która wymaga ciągłego kształ­cenia się. Poza tym szczę­śliwy mąż ciężarnej żony i ojciec kochanej córeczki.

Adam Poradzewski - Relacje z lekarzami

Adam Poradzewski

Relacje z lekarzami

Adam ma za sobą 15-letnią karierę menadżera sprze­daży w firmie farma­ceu­tycznej i skoń­czone studia MBA. Posta­nowił jednak poświęcić się wyższemu celowi - walce z endo­me­triozą. W Mira­colo zajmuje się promocją i edu­kacją skutecz­nego leczenia endome­triozy. Prywatnie szczę­śliwy mąż i ojciec trójki dzieci.

Ania Świtalska - Content Marketing, Public Relations

Ania Świtalska

Content Marketing, Public Relations

Podróż­niczka z pasją zatrzy­my­wania chwil w obiek­ty­wie, opisy­wania ludzkich historii oraz nietu­zin­ko­wych miejsc na sz­laku swych wędró­wek. Z zami­ło­wa­niem do sz­tuki kulinarnej w oparciu o zdrowe odżywia­nie. W Mira­colo dba o teksty umiesz­czane na stronie oraz szatę graficzną. Zajmuje się również mediami społecznościowymi.

Ania Serwatkiewicz - Koordynator

Ania Serwatkiewicz

Koordynator

Absol­wentka Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uni­wer­sy­tecie Medycznym w Pozna­niu. Przez ponad 5 lat związana z obszarem badań klinicz­nych w fir­mach farma­ceu­tycz­nych. W 2016 roku posta­no­wiła spraw­dzić się w pracy z ludźmi starszymi w Wiel­kiej Bryta­nii, gdzie utwier­dziła się w prze­ko­na­niu, że praca z ludźmi chorymi przynosi ogromną satys­fak­cję. Prywatnie żywo zainte­re­so­wana szeroko rozumianą tematyką medyczną, zdrowym odżywia­niem i stylem życia.

Aktualności

Najnowsze wpisy na naszym blogu:
Endo-ognisko na jajniku nie ma szans z...!?
Leczenie

Endo-ognisko na jajniku nie ma szans z...!?

Ognisko endome­trialne na jajniku. Czym usunąć nie naruszając jego rezerwy? Laserem diodowym! :)

Przeczytaj więcej...
Ciekawostki medyczne

Flora bakteryjna macicy istnieje!

Ostatnie badania dowodzą, że do tej pory macica błędnie była uznawana za organ "jało­wy", czyli pozba­wiony dobrych bakte­rii. Przeciw­nie! Według przeło­mo­wego odkrycia naukow­ców, naturalna flora bakte­ryja w endo­me­trium istnieje, ale różni się od tej znajdu­jącej się w pochwie. Co więcej! Jak się okazuje, ma ona ogromny wpływ w pro­cesie zagnież­dżania się zarodka - głównie za sprawą pałeczek mleko­wych (Lacto­ba­cillus spp.).

Bolesne miesiączki lub niepłodność? To może być endometrioza!
Leczenie

Bolesne miesiączki lub niepłodność? To może być endometrioza!

Cierpisz na inten­sywny ból mentru­acyjny? To tak jak co piąta kobieta w Polsce. Co więcej! Mało która z nich wie, że przyczyną połowy bolesnych miesią­czek jest endometrioza - podstępna choroba, która powoduje stan zapalny w organi­zmie! Każdy ból ma swoją przyczynę! To jednak nie wszystko! Czy wiesz, że z tą chorobą zmaga się aż 80% dziew­czyn doświad­czo­nych problemem niepłod­no­ści? W Polsce na endome­triozę choruje około miliona kobiet!

Przeczytaj więcej...

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę