Co oferujemy?

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu endometriozy.
cancel

Usuwanie endometriozy

Dokładnie usuniemy możliwe wszystkie ogniska choroby i zrosty

  • Nowoczesne narzędzia
  • 1-6 godzin zabiegu
  • 1-4 dni w szpitalu
  • Preparaty przeciwzrostowe
Dowiedz się więcej... Zamów
verified_user

Terapia żywieniowa

Powoduje przywrócenie naturalnej kondycji układu immunologicznego, w celu ograniczenia ryzyka nawrotów w przyszłości.

  • 7 tygodni
  • Dla jednej osoby lub dla pary
Dowiedz się więcej... Zamów

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy świadomi tego, że dokładne usunięcie ognisk choroby to kluczowy czynnik skuteczności leczenia. Z tego powodu stawiamy na doświadczonych lekarzy wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
supervisor_account

Lekarze z doświadczeniem

Nasi lekarze opero­wali setki kobiet z endo­me­triozą, w tym wiele przypadków bardzo zaawan­so­wa­nego stadium choroby. Usuwali endome­triozę z jaj­ni­ków, jelit, pęcherza moczo­wego - z endo­me­triozą głębo­ko­na­cie­ka­jącą włącz­nie. Nie zadowa­lają się wybiór­czym usunię­ciem zmian - zabieg uważają za za­koń­czony dopiero wówczas, gdy usuną wszystkie widoczne ogniska choroby.

build

Nowoczesne narzędzia

Nawet najbar­dziej doświad­czony lekarz bez odpowied­nich narzędzi nie jest w stanie wykorzy­stać swojego poten­cjału. Nasi lekarze, jako jedyni w Pol­sce, mają do dy­spo­zy­cji:

To dzięki temu są w stanie usuwać ogniska klasyfikowane przez innych jako nieusuwalne.
cached

Najnowsze techniki

Leczymy według najnow­szych wytycz­nych między­­na­­ro­­do­wych towarzy­stw: European Society for Gynaeco­­lo­­gical Endoscopy (ESGE), Human Repro­­du­c­tion and Embry­­o­logy (ESHRE), oraz the World Endome­­triosis Society (WES). Jako pierwsi w Polsce stosu­jemy metodę wapory­zacji torbieli endometrialnych, która pozwala na mak­sy­malne zacho­wanie rezerwy jajni­kowej (AMH).

Komu pomagamy?

Trafiają do nas Pacjentki głównie z bolesnymi miesiączkami i niepłodnością. Część z nich dopiero podejrzewa u siebie endometriozę i szuka dokładnej diagnostyki, a inne przychodzą z dokładną diagnozą i szukają najlepszego leczenia dla siebie.
Bolesne miesiączki: <p>Statystycznie 50% kobiet cierpiących na bolesne miesiączki ma endometriozę. Często są nieświadome prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Zazwyczaj są przekonane, że miesiączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwiązania swojego problemu. A endometrioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...</p>
Diagnostyka

Bolesne miesiączki

Staty­stycznie 50% kobiet cierpią­cych na bo­lesne miesiączki ma endome­triozę. Często są nie­świa­dome prawdziwej przyczyny swoich dolegli­wo­ści. Zazwy­czaj są prze­ko­nane, że mie­siączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwią­zania swojego problemu. A endo­me­trioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...

Niepłodność: <p>Większość (do 80%) kobiet z problemami z płodnością boryka się z endometriozą. Oferujemy gruntowną diagnostykę pod kątem płodności oraz obecności endometriozy. Wykonujemy histeroskopie, selektywne badanie drożności jajowodow z możliwoscia ich udrożnienia, minimalnie inwazyjną przezpochwową laparoskopię nie pozostawiającą blizn. </p>
Diagnostyka

Niepłodność

Większość (do 80%) kobiet z pro­ble­mami z płod­no­ścią boryka się z endo­me­triozą. Oferu­jemy gruntowną diagno­stykę pod kątem płodności oraz obecności endome­triozy. Wykonu­jemy histe­ro­sko­pie, selek­tywne badanie drożności jajowodow z moż­li­wo­scia ich udroż­nie­nia, minimalnie inwazyjną przezpo­chwową laparo­skopię nie pozosta­wia­jącą blizn.

Masz zdiagnozowaną endometriozę?: <p>Oferujemy minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze starannym usuwaniem ognisk endometriozy oraz zrostów. Stosujemy profilaktykę przeciwzrostową. Niewłaściwe leczenie endometriozy skutkuje ciągłymi nawrotami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.</p>
Usuwanie endometriozy

Masz zdiagnozowaną endometriozę?

Oferu­jemy minimalnie inwazyjne zabiegi opera­cyjne ze starannym usuwa­niem ognisk endome­triozy oraz zrostów. Stosu­jemy profi­lak­tykę przeciw­zro­stową. Niewła­ściwe leczenie endome­triozy skutkuje ciągłymi nawro­tami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.

Już po zabiegu?: <p>Program terapii żywieniowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immunologiczny oraz ograniczyć ryzyko nawrotu choroby w przyszłości. Pomoże także w przypadku migreny, przewlekłego zmęczenia, otyłości, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.</p>
Terapia żywieniowa

Już po zabiegu?

Program terapii żywie­niowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immuno­lo­giczny oraz ograni­czyć ryzyko nawrotu choroby w przy­szło­ści. Pomoże także w przy­padku migreny, przewle­kłego zmęcze­nia, otyło­ści, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.

Aktualności

Najnowsze wpisy na naszym blogu:
Endometrioza, czy może być przyczyną niepłodności, poronień oraz ciąży pozamacicznych?
Leczenie

Endometrioza, czy może być przyczyną niepłodności, poronień oraz ciąży pozamacicznych?

35-letnia pacjentka z niepłod­no­ścią od 10 lat. Jeden jajowód o ograni­czonej drożno­ści, rozsiana endome­trioza w zatoce Douglasa. 4 nieudane próby IVF. Po leczeniu opera­cyjnym (usunięciu endome­triozy i udroż­nieniu jednego jajowodu) pacjentka bez dodat­kowej pomocy naturalnie zachodzi w ciążę.

32-letnia pacjentka z rozpo­zna­niem poronień nawyko­wych. Pacjentka poroniła 3 razy pod rząd, mimo przyj­mo­wania aspiryny i profi­lak­tycz­nych zastrzyków z heparyną. Badania hormo­nalne w normie. Miesiączki regularne, niebo­le­sne. Pomimo braku jedno­znacz­nego wskazania do operacji pacjentka decyduje się na laparo­skopię przezpo­chwową. W laparo­skopii rozsiana endome­trioza na obu jajni­kach i w zatoce Douglasa. Zrosty jednego jajnika i centy­me­trowa torbiel endome­trialna po tej samej stronie. Pacjentka jest aktualnie w 33 tygodniu ciąży aktualnie bez żadnego leczenia wspoma­ga­ją­cego.

Przeczytaj więcej...
Podsumowanie spotkań na żywo z doktorem Janem - webinar
Leczenie

Podsumowanie spotkań na żywo z doktorem Janem - webinar

Cykl spotkań na żywo "Jak skutecznie leczyć endome­trio­zę?" spotkał się z dużym zainte­re­so­wa­niem. Dziękujemy!

Przeczytaj więcej...
Miracolo na konferencjach medycznych dla lekarzy!
Leczenie

Miracolo na konferencjach medycznych dla lekarzy!

Zapowiada się inten­sywny czas! Szykuje się pare konfe­rencji medycz­nych, w których Miracolo Clinic weźmie udział!

Przeczytaj więcej...

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.