Co oferujemy?

Specjalizujemy się w diagnostyce i leczeniu endometriozy.
cancel

Usuwanie endometriozy

Dokładnie usuniemy możliwe wszystkie ogniska choroby i zrosty

  • Nowoczesne narzędzia
  • 1-6 godzin zabiegu
  • 1-4 dni w szpitalu
  • Preparaty przeciwzrostowe
Dowiedz się więcej... Zamów
verified_user

Terapia żywieniowa

Powoduje przywrócenie naturalnej kondycji układu immunologicznego, w celu ograniczenia ryzyka nawrotów w przyszłości.

  • 7 tygodni
  • Dla jednej osoby lub dla pary
Dowiedz się więcej... Zamów

Co nas wyróżnia?

Jesteśmy świadomi tego, że dokładne usunięcie ognisk choroby to kluczowy czynnik skuteczności leczenia. Z tego powodu stawiamy na doświadczonych lekarzy wyposażonych w specjalistyczny sprzęt.
supervisor_account

Lekarze z doświadczeniem

Nasi lekarze opero­wali setki kobiet z endo­me­triozą, w tym wiele przypadków bardzo zaawan­so­wa­nego stadium choroby. Usuwali endome­triozę z jaj­ni­ków, jelit, pęcherza moczo­wego - z endo­me­triozą głębo­ko­na­cie­ka­jącą włącz­nie. Nie zadowa­lają się wybiór­czym usunię­ciem zmian - zabieg uważają za za­koń­czony dopiero wówczas, gdy usuną wszystkie widoczne ogniska choroby.

build

Nowoczesne narzędzia

Nawet najbar­dziej doświad­czony lekarz bez odpowied­nich narzędzi nie jest w stanie wykorzy­stać swojego poten­cjału. Nasi lekarze, jako jedyni w Pol­sce, mają do dy­spo­zy­cji:

To dzięki temu są w stanie usuwać ogniska klasyfikowane przez innych jako nieusuwalne.
cached

Najnowsze techniki

Leczymy według najnow­szych wytycz­nych między­­na­­ro­­do­wych towarzy­stw: European Society for Gynaeco­­lo­­gical Endoscopy (ESGE), Human Repro­­du­c­tion and Embry­­o­logy (ESHRE), oraz the World Endome­­triosis Society (WES). Jako pierwsi w Polsce stosu­jemy metodę wapory­zacji torbieli endometrialnych, która pozwala na mak­sy­malne zacho­wanie rezerwy jajni­kowej (AMH).

Komu pomagamy?

Trafiają do nas Pacjentki głównie z bolesnymi miesiączkami i niepłodnością. Część z nich dopiero podejrzewa u siebie endometriozę i szuka dokładnej diagnostyki, a inne przychodzą z dokładną diagnozą i szukają najlepszego leczenia dla siebie.
Bolesne miesiączki: <p>Statystycznie 50% kobiet cierpiących na bolesne miesiączki ma endometriozę. Często są nieświadome prawdziwej przyczyny swoich dolegliwości. Zazwyczaj są przekonane, że miesiączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwiązania swojego problemu. A endometrioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...</p>
Diagnostyka

Bolesne miesiączki

Staty­stycznie 50% kobiet cierpią­cych na bo­lesne miesiączki ma endome­triozę. Często są nie­świa­dome prawdziwej przyczyny swoich dolegli­wo­ści. Zazwy­czaj są prze­ko­nane, że mie­siączka po prostu musi boleć, więc nawet nie szukają rozwią­zania swojego problemu. A endo­me­trioza z każdym cyklem rozwija się coraz bardziej...

Niepłodność: <p>Większość (do 80%) kobiet z problemami z płodnością boryka się z endometriozą. Oferujemy gruntowną diagnostykę pod kątem płodności oraz obecności endometriozy. Wykonujemy histeroskopie, selektywne badanie drożności jajowodow z możliwoscia ich udrożnienia, minimalnie inwazyjną przezpochwową laparoskopię nie pozostawiającą blizn. </p>
Diagnostyka

Niepłodność

Większość (do 80%) kobiet z pro­ble­mami z płod­no­ścią boryka się z endo­me­triozą. Oferu­jemy gruntowną diagno­stykę pod kątem płodności oraz obecności endome­triozy. Wykonu­jemy histe­ro­sko­pie, selek­tywne badanie drożności jajowodow z moż­li­wo­scia ich udroż­nie­nia, minimalnie inwazyjną przezpo­chwową laparo­skopię nie pozosta­wia­jącą blizn.

Masz zdiagnozowaną endometriozę?: <p>Oferujemy minimalnie inwazyjne zabiegi operacyjne ze starannym usuwaniem ognisk endometriozy oraz zrostów. Stosujemy profilaktykę przeciwzrostową. Niewłaściwe leczenie endometriozy skutkuje ciągłymi nawrotami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.</p>
Usuwanie endometriozy

Masz zdiagnozowaną endometriozę?

Oferu­jemy minimalnie inwazyjne zabiegi opera­cyjne ze starannym usuwa­niem ognisk endome­triozy oraz zrostów. Stosu­jemy profi­lak­tykę przeciw­zro­stową. Niewła­ściwe leczenie endome­triozy skutkuje ciągłymi nawro­tami choroby oraz obniżoną rezerwą jajnikową.

Już po zabiegu?: <p>Program terapii żywieniowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immunologiczny oraz ograniczyć ryzyko nawrotu choroby w przyszłości. Pomoże także w przypadku migreny, przewlekłego zmęczenia, otyłości, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.</p>
Terapia żywieniowa

Już po zabiegu?

Program terapii żywie­niowej Miracolo pomoże Ci wzmocnić układ immuno­lo­giczny oraz ograni­czyć ryzyko nawrotu choroby w przy­szło­ści. Pomoże także w przy­padku migreny, przewle­kłego zmęcze­nia, otyło­ści, wzdęć, częstych infekcji i wielu innych dolegliwościach.

Aktualności

Najnowsze wpisy na naszym blogu:
Z ostatniej chwili…!
Leczenie

Z ostatniej chwili…!

📣 TO JUŻ OFICJALNE! Mamy stałą siedzibę w Warsza­wie! W Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy będziemy wykonywać nowoczesną diagno­stykę endome­triozy oraz zabiegi usuwania ognisk choroby na szeroką skalę. Wszystko w oparciu o jakość i zachodnie standardy komplek­so­wego leczenia 😍

Przeczytaj więcej...
Naukowcy potwierdzają lecznicze działanie postów!
Terapia żywieniowa

Naukowcy potwierdzają lecznicze działanie postów!

📣 Naukowcy przepro­wa­dzili nowe badania, których wyniki jasno wskazują: post leczniczy przyczynia się do regene­racji komórek macie­rzy­stych i zwalcza nowotwory! Jego skutecz­ność daje się też wyraźnie zauważyć w leczeniu innych chorób!

Przeczytaj więcej...
Ciekawostki medyczne

Endometrioza w bliźnie po CC

Podczas cięcia cesar­skiego, niemal wszędzie, mogą osadzić się komórki endome­trium, których ciągłość jest przerwana przez nacięcie macicy. Jeśli układ odpor­no­ściowy funkcjo­nuje bez zarzutu, te komórki są zja­dane przez makro­fagi, czyli komórki żerne układu immuno­lo­gicz­nego - wówczas nie dochodzi do ro­zwoju endometriozy! U kobiet, które mają pewne niedo­bory albo niski poziom mikro­ele­mentów lub witamin (które są po­trzebne dla prawi­dło­wego funkcjo­no­wania układu immuno­lo­gicz­ne­go), w czasie ciąży dochodzi do wy­ze­ro­wania ich zasobów. W takiej sytuacji, układ immuno­lo­giczny przestaje działać prawi­dłowo i może się zdarzyć, że "i­gno­ruje" on komórki endome­trium rozsiane w obszarze miednicy mniej­szej po cięciu cesar­skim, bądź nie rozpo­znaje komórek endome­trium, które podczas miesiączki, mogą dostawać się przez jajowody do jam brzucha. Dlatego tez zawsze istnieje dość duże ryzyko, że oprócz blizny po cesar­skim cięciu, ogniska endome­trialne znajdują się także w mied­nicy mniej­szej (na jajni­kach, otrzewnej itd). - doktor Jan Olek

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę