See price list in English 


Konsultacja ginekologiczna w gabinecie + pełne badanie USG  ​660 zł

Indywi­du­alna analiza historii choroby, szczegółowy wywiad oraz badanie ginekologiczne w celu diagnostyki endometriozy

wraz z bardzo dokładnym USG w celu diagnostyki endometriozy (łączny czas konsultacji i badania USG to ok. 40 min).

Kto?

dr n. med. Tomasz Songin  Lekarz Miracolo specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu endometriozy

dr n. med. Cezary Wojtyła - Lekarz Miracolo specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu endometriozy
dr n. med. Alicja Hoszowska  - Lekarz Miracolo specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu endometriozy
lek. med. Justyna Milewska  - Lekarz Miracolo specjalizujący się w diagnostyce i leczeniu endometriozy

 

 

Kwalifikacja do zabiegu u operatora ​300 zł
(łączny czas konsultacji i badania USG to ok. 20 min).


Małoinwazyjna od laparoskopia przezpochwowa  ​7200 zł

Mało inwazyjna operacja usuwania nieza­awan­so­wanej endome­triozy w ramach chirurgii jednego dnia,

zabieg nie pozostawia blizn na brzuchu.

Dla kogo?

Dla kobiet, które zasta­na­wiają się, czy endome­trioza jest przyczyną ich objawów bólowych lub problemów z poczę­ciem dziecka.

Gdzie? 

Warszawa

Leczenie obejmuje:

 • Diagnostykę zmian chorobowych w jamie macicy (histeroskopia)
 • Badanie drożności jajowodów
 • Diagnostykę zmian chorobowych w jamie otrzewnowej (możliwość zlokalizowania najdrobniejszych ognisk endometriozy)
 • Usuwanie niewielkich torbieli endometrialnych (do 1,5 cm)
 • Usuwanie ognisk z powierzchni otrzewnej
 • Usuwanie niewielkich zrostów

Dodat­kowo możemy wykonać (wg indywidualnej wyceny):

 • Destrukcja  przegrody jamy macicy
 • Usunięcie   mięśniaka
 • Udrożnienie  
   
  jajowodu
 • Wycięcie  polipa szyjki/jamy macicy lub inne pobranie wycinków z narządu rodnego do badania histopatologicznego
 • Usunięcie 
  endome­triozy z blizny po cesar­skim cięciu

Czas trwania zabiegu: 1-1,5 godziny

Pobyt w szpitalu: 8-12 godzin (wyjście co do zasady w dniu zabiegu; w przypadku wystąpienia konieczności dłuższej hospitalizacji, każda doba pobytu w szpitalu jest dodatkowo płatna - 1200 zł/doba)


Laparoskopia przezbrzuszna z użyciem noża plazmowego ​od 17200 zł

Złoty standard leczenia endome­triozy z użyciem najno­wo­cze­śniej­szego narzę­dzia dostęp­nego na rynku

pozwa­la­ją­cego dokładnie usunąć ogniska choroby, również z delikat­nych miejsc typu jelito, czy pęcherz moczowy.

Dla kogo?

Dla kobiet z zaawan­so­waną endome­triozą i/lub dużymi torbie­lami endometrialnymi.

Gdzie?

Warszawa

Leczenie obejmuje:

 • Diagnostykę zmian chorobowych w jamie macicy (histeroskopia)
 • Diagnostykę drożności jajowodów (kolorografia)
 • Pełną diagnozę stopnia zaawansowania endometriozy w jamie brzusznej z możliwością usunięcia zrostów, ognisk endometriozy oraz torbieli endometrialnych (przy zaawansowaniu endometriozy poniżej 60 punktów wg ASRM).
 • Profilaktykę przeciwzrostową - z zastosowaniem preparatu 4DryField (zastosowanie środków przeciwzrostowych zmniejsza ryzyko powstania kolejnych zrostów które mogą wpływać na dolegliwości bólowe jak i na płodność)
 • Absolutna nowość na polskim rynku - nóż plazmowy który umożliwia nam szybką i precyzyjną ablacje zarówno ognisk endometriozy jak i torbieli endometrialnych. Dzięki temu nowatorskiemu narzędziu możemy zminimalizować ryzyko uszkodzenia zdrowych tkanek - co ma ogromne znaczenie dla rezerwy jajnikowej
 • Jedna doba hospitalizacji (w przypadku trudniej­szych zabiegów ze względów medycz­nych, może być konieczne przedłu­żenie pobytu o kolejne doby za dopłatą - 1200 zł/doba)

Dodat­kowo możemy wykonać (wg indywidualnej wyceny):

 • Destrukcja  przegrody jamy macicy
  Obecność przegrody istotnie zwiększa ryzyko poronień i trudności z implan­tacją zarodka. Wymaga użycia lasera lub resektoskopu.
 • Usunięcie  mięśniaka
  Resekcja mięśniaków śródja­mo­wych lub podślu­zów­ko­wych - z zasto­so­wa­niem resek­to­skopu histe­ro­sko­po­wego (mięśniaki mogą być powodem zwięk­szo­nych krwawień macicz­nych, plamień między­mie­siącz­ko­wych oraz niepłodności).
 • Cewni­ko­wanie  

  jajowodu celem udrożnienia
  W tym koszt jedno­ra­zo­wego cewnika jajowodowego.
 • Usunięcie
  endome­triozy z blizny po cesar­skim cięciu

Czas trwania zabiegu: 1-4 godzin

Pobyt w szpitalu: od 1- 2 dni


Usuwanie endometriozy z blizny po cesarskim cięciuod ​ 6700 zł

Dla kogo?

Dla kobiet, u których endometrioza rozwinęła się w bliźnie po cesarskim cięciu

Gdzie?

Warszawa

Czas trwania zabiegu: 1-3 godzin

Pobyt w szpitalu: 8-12 godzin (wyjście co do zasady w dniu zabiegu; w przypadku wystąpienia konieczności dłuższej hospitalizacji, każda doba pobytu w szpitalu jest dodatkowo płatna - 1200 zł/doba)


Zabieg operacyjny Niemcy (indywidualna wycena)

Zabieg laparo­skopii klasycznej w Niemczech, w szpitalu z którym współ­pra­cu­jemy. Usuwanie najcięż­szych postaci endome­triozy przy użyciu najnow­szych technik i narzę­dzi, z pomocą doświad­czo­nych chirurgów i/lub urologów.

Dla kogo?

Dla kobiet z najbar­dziej zaawan­so­wa­nymi posta­ciami endome­triozy wymaga­ją­cymi operacji z chirur­giem lub urologiem.

Gdzie?

Dillingen nad Dunajem (Niemcy)

Wycena indywidualna

Zakres zabiegu:

 • Histeroskopia (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • Badanie drożności jajowodów
 • Laparoskopia klasyczna (dokładne usunięcie wszystkich możliwych ognisk endometriozy)
 • Preparat antyzrostowy 4DryField
 • Użycie noża plazmowego
 • Usunięcie torbieli endometrialnych
 • Usunięcie endometriozy z blizny po cesarskim cięciu

Czas trwania zabiegu: 1-3 godzin

Pobyt w szpitalu: od 1-2 dni

Znieczulenie: pełne znieczulenie

 


Terapia żywieniowa (7 tygodni)                                                                                                             800 zł

Terapia żywieniowa (3 tygodnie)                                                                                                           400 zł 

Wierzymy, żeby zmini­ma­li­zować ryzyko nawrotu endome­triozy po zabiegu, konieczna jest poprawa kondycji układu immuno­lo­gicz­nego. Z tego względu, wszystkim Pacjentkom zalecamy skorzy­stanie z terapii żywie­nio­wej, którą można zacząć w dowolnym momen­cie, choć im wcześniej tym lepiej. Zachę­camy do zapoznania się z naszą ofertą terapii żywie­niowej w leczeniu endometriozy.