Regulamin wykony­wania płatności za pośred­nic­twem serwisu Przelewy24

§ 1.

Niniejszy regulamin (dalej: „Regu­la­min”) określa zasady dokony­wania płatności on-line poprzez portal Przele­wy24, za świad­czone przez Miracolo Clinic spółka z ograni­czoną odpowie­dzial­no­ścią z siedzibą w Pozna­niu, ul. Żmigrodzka 18, NIP: 7831748584 KRS: 0000641770, REGON: 365624143 (dalej: „Mira­co­lo”) usługi, polega­jące na wykony­waniu konsul­tacji medycz­nych – telefo­nicz­nych oraz bezpo­śred­nich, w związku z szeroko pojętym lecze­niem endome­triozy (dalej: „Usługi”).

§ 2.

Miracolo, za pośred­nic­twem serwisu Przele­wy24, będzie pobierał opłaty za świad­czone Usługi w nastę­pu­jącym zakre­sie: 1. Konsul­tacja medyczna telefo­niczna, 2. Konsul­tacja medyczna wraz z badaniem USG (pierwsza konsul­ta­cja), 3. Konsul­tacja medyczna wraz z badaniem USG (kolejna konsultacja).

§ 3.

Pacjentka rejestruje się na konsul­tacje medyczne świad­czone przez Miracolo, wybie­rając rodzaj konsul­tacji oraz termin, za pośred­nic­twem strony inter­ne­to­wej: miracolo.nakiedy.pl.

§ 4.

  1. Pacjentka ma prawo do rezygnacji z umówionej konsultacji na poniższych zasadach:
    • konsultacja telefoniczna – rezygnacja powinna nastąpić nie później niż na trzy dni przed datą planowanej konsultacji. W takiej sytuacji Pacjentce zostanie zwrócona kwota uiszczona Miracolo na poczet przedmiotowej konsultacji (pomniejszona o ewentualne koszty przelewów, niezależne od Miracolo).
    • konsultacja bezpośrednia – rezygnacja powinna nastąpić nie później niż na czternaście dni przed planowaną konsultacją. W takiej sytuacji Pacjentce zostanie zwrócona kwota uiszczona Miracolo na poczet przedmiotowej konsultacji (pomniejszona o ewentualne koszty przelewów, niezależne od Miracolo)
  2. W przypadku rezygnacji przez Pacjentkę z konsultacji po terminach wskazanych w ust. 1, Pacjentce nie przysługuje zwrot wpłaconych środków.
  3. Rezygnacji z konsultacji dokonuje się za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@miracolo.clinic.

§ 5.

  1. Reklamacje dotyczące świadczonych usług, powinny być wnoszone przez Pacjentki niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie czternastu dni od dnia wykonanej lub planowanej konsultacji medycznej, na następujący adres e-mail: kontakt@miracolo.clinic.
  2. Miracolo zobowiązuje się rozpatrzyć każdą reklamację, zgłoszoną zgodnie z ust. 1, w terminie czternastu dni od jej otrzymania.

§ 6.

W celu uniknięcia wątpli­wo­ści, Miracolo oświad­cza, że niniejszy Regulamin dotyczy wyłącznie zasad płatności wykony­wa­nych za pośred­nic­twem serwisu Przele­wy24. Stosunki prawne pomiędzy Miracolo a Pacjentką w zakresie świad­czo­nych Usług reguluje odrębna umowa.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.