Terapia żywieniowa Miracolo

Terapia żywie­niowa to nie jest zwykła dieta. A na pewno nie liczenie kalorii. Ilość spoży­wa­nych posiłków regulu­jesz sama!

Terapia żywie­niowa Miracolo to dużo więcej.

Zaczy­namy od szcze­gó­ło­wego wywiadu żywie­nio­wego oraz analizy i suge­stii zmian Twoich nawyków żywieniowych.

Terapia trwa 7 tygodni. Pierwszy okres to oczysz­czenie organi­zmu. Obejmuje „pranie wstępne“ i jedną z naj­sku­tecz­niej­szych metod detoksu, czyli post leczni­czy. W jaki sposób go przepro­wa­dzić, na co zwracać uwagę dowiesz się w pierw­szych tygodniach terapii.

Olbrzymią uwagę poświę­camy dysbiozie jelito­wej, która według naszych badań obecna jest u ponad 90% pacjentek z endo­me­triozą i cho­ro­bami autoim­mu­no­lo­gicz­nymi. Zmienić miliar­dową populacje mikrobów zamiesz­ku­ją­cych nasze jelita jest nie lada wyzwa­niem. Pomogą Ci w tym dodat­kowo suple­men­tacja odpowied­nich probio­tyków oraz lewatywy. Wiem, słysząc słowo lewatywa niejed­no­krotnie przechodzą ciarki po ciele. Prawda jest taka, że od­po­wiednio przepro­wa­dzone zwięk­szają drama­tycznie skutecz­ność terapii i więk­szość pacjentek nie rezygnuje z nich również po zakoń­czonej terapii. Lewatywy usuwają toksyny bakte­rii, grzybów i paso­żytów obecnych w jeli­cie, oczysz­czają krew, nawad­niają organizm, pozwa­lają odbudować błonę śluzową jelita. Lewatywy działają przeciw­bó­lowo. Jest to cecha niezwykle ceniona u pacjentek z endo­me­triozą.

Po okresie oczysz­czania nastę­pują cztery tygodnie zdrowej diety mające na celu dostar­czenie organi­zmowi wszyst­kiego, co mu potrzebne. Dlaczego cztery tygodnie? Jest to czas wyrobienia sobie pewnych nawyków, które powinny zapro­cen­tować w przy­szło­ści. Jest to bardzo zróżni­co­wana dieta oparta głównie na pro­duk­tach roślin­nych. Zabie­rzemy Cię w kuli­narną podróż po kuchni śródziem­no­mor­skiej, azjatyc­kiej, Ameryki Łaciń­skiej, oraz na deser po kuchni polskiej.

Nieoce­nioną rolę w terapii odgrywa zioło­lecz­nic­two. Działanie poszcze­gól­nych ziół na posz­cze­gólne recep­tory zostało dokładnie zbadane zarówno in vitro (pozau­stro­jowo) jak in vivo. W endo­me­triozie kluczowe znaczenie ma działanie przeciw­e­stro­genne oraz stymu­lu­jące recep­tory proge­sta­genne. Bardzo pomocne są rów­nież zioła oczysz­cza­jące wątrobę, bo ona jest odpowie­dzialna za me­ta­bo­lizm estro­genów pobudza­ją­cych wzrost endome­triozy. Właśnie na ta­kiej podstawie dobra­liśmy profe­sjo­nalnie produkty ziołowe dla Ciebie. Produkty, które polecamy zawie­rają wysokie stężenia substancji czynnych oraz są prze­ba­dane pod kątem toksy­ko­lo­gicznym (pesty­cydy, metale ciężkie itd.)

W terapii lekar­sko­/die­te­tycznej oferu­jemy dokładną analizę badań labora­to­ryj­nych, modyfi­kację leczenia farma­ko­lo­gicz­nego oraz profe­sjo­nalny dobór bardziej wyrafi­no­wa­nych suple­men­tów, takich jak gluta­tion, SAMe, N-ace­ty­lo­-cy­steina i inne).

Najczęstsze działania uboczne terapii to wital­ność, ustąpienie bólów głowy, poprawa nastroju, libido, rzadsze infekcje i wiele innych.

Nie tylko endometrioza

Koncept terapii ułoży­­liśmy pod kątem pacjentek z endo­­me­­triozą, aczko­l­wiek wskazań do te­­rapii żywie­­niowej jest o wiele więcej. Wiele chorób bowiem ma to samo podłoże, czyli: osłabiony układ immuno­­lo­­giczny, dysbioza jelitowa, zespół zaburzo­­nego wchła­­nia­­nia.

Z terapii żywie­niowej skorzy­stają osoby z:

 • endometriozą,
 • niepłodnością,
 • poronieniami nawykowymi,
 • PCO,
 • PMS,
 • mięśniakami,
 • guzami piersi,
 • chorobami tarczycy (np. Hashimoto) i innymi chorobami autoimmunologicznymi,
 • chorobami nadnerczy,
 • insulinoopornością,
 • kamicą żółciową,
 • SIBO, dysbiozą jelitową,
 • otyłością,
 • bólami głowy, migrenami,
 • bólami brzucha, zaparciami, wzdęciami, refluksem, zgagą,
 • zmianami skórnymi (t.j. trądzik, świąd, zmiany atopowe, wypadanie włosów),
 • nawracającymi zapaleniami układu moczowego,
 • grzybicami pochwy,
 • depresją.

Endometrioza standard

7 tygo­dniowa terapia dla jednej osoby.

 • check Detoks organizmu
 • check Odbudowanie flory bakteryjnej jelit
 • check Wzmocnienie układu immunologicznego
 • check Profesjonalnie dobrane zioła
 • check Jadłospis z przetestowanymi przepisami na 7 tygodni
 • check 2 konsultacje z dietetykiem
 • check Podstawowa suplementacja diety

800

Zamów terapię

Endometrioza lekarsko-dietetyczna

7 tygodniowa terapia z dodat­kową opieką lekarza

 • check Detoks organizmu
 • check Odbudowanie flory bakteryjnej jelit
 • check Wzmocnienie układu immunologicznego
 • check Profesjonalnie dobrane zioła
 • check Jadłospis z przetestowanymi przepisami na 7 tygodni
 • check 2 konsultacje z dietetykiem
 • check Podstawowa suplementacja diety
 • check Konsultacja wyników laboratoryjnych
 • check Modyfikacja leczenia farmakologicznego
 • check Profesjonalne dobieranie suplementów
Dostępna wkrótce

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.