Dla jednej osoby

800

7 tygo­dniowa terapia dla jednej osoby.

 • check Detoks organizmu
 • check Odbudowanie flory bakteryjnej jelit
 • check Jadłospis z przetestowanymi przepisami
 • check Gotowe listy zakupów
 • check Stały kontakt z dietetykiem (chat/telefon/email)
Zamów terapię
Dla pary

1000

7 tygodniowa terapia dla dwóch osób.

 • check Detoks organizmu
 • check Odbudowanie flory bakteryjnej jelit
 • check Jadłospis z przetestowanymi przepisami
 • check Gotowe listy zakupów
 • check Stały kontakt z dietetykiem (chat/telefon/email)
Zamów terapię

Terapia żywieniowa Miracolo

To inten­sywny czas zmiany nie tylko żywie­nia, ale niejed­no­krotnie stylu życia. To również czas, w którym powró­cisz do na­tury, zgubisz zbędne kilogramy, oczyścisz organizm oraz odmło­dzisz ciało oraz ducha. Terapia ma głównie na celu ograni­czenie ryzyka nawrotu endome­triozy (poprzez poprawę kondycji układu autoim­mu­no­lo­gicz­ne­go), ale może mieć też szereg „efektów ubocz­ny­ch”: więcej energii, ustąpienie bólów głowy, przezię­bień, nawra­ca­ją­cych infekcji pochwy lub pęcherza moczo­wego.

Terapia żywie­niowa została opraco­wana w oparciu o spraw­dzone, stoso­wane przez lata praktyki renomo­wa­nych klinik z całego świata, między innymi: - Hippo­crates Clinic w Kali­forni, USA, - Klinika Gersona w Mek­syku, - Centrum Hilde­gardy w Kon­stancji nad jeziorem Bodeńskim.

Rys. Książki na podstawie których została przygotowana terapia żywieniowa Miracolo.

Będziemy Ci towarzy­szyć na każdym etapie lecze­nia: dosta­niesz adres e-mail i numer telefonu doradcy żywie­nio­wego Miracolo, z którym możesz się kontak­tować bez ograni­czeń w trakcie terapii.

Leczenie zaczyna się od odtrucia organizmu przez post. Nie tylko pozbę­dziesz się nagro­ma­dzo­nych przez lata toksycz­nych substan­cji, takich jak leki, hormony, pesty­cydy, dioksyny, metale ciężkie, ale także niepro­szo­nych bakte­rii, grzybów i paso­ży­tów, które zadomo­wiły się w Twoim jelicie i upo­śle­dzają układ immuno­lo­giczny oraz wchła­nianie witamin i mikro­ele­men­tów.

Drugim elementem leczenia jest wyrów­nanie niedo­borów mikro­ele­mentów i witamin niezbęd­nych dla zdrowia oraz odbudowa flory bakte­ryj­nej, która jest tarczą obronną naszego ciała.

Ostatnią fazą jest wyrobienie nawyku zdrowego żywienia oraz rozkosz dla podnie­bienia przez naturalne potrawy, którymi nie tylko się nasycisz, ale też odpowiednio odżywisz swoje ciało.

Na każdy tydzień dosta­niesz szcze­gó­łowe instrukcje postę­po­wa­nia, zasady konstru­owania posiłków w danej fazie terapii oraz listę przykła­do­wych przepisów.

Wymagania:

 • wyciskarka do soków
 • kiełkownica

Opcjonalne badania pokarmowe

Przed przystą­pie­niem do te­rapii możesz wykonać poniższe badania, a ich wyniki skonsul­tować z nami. Nie jest to kluczowe, choć pozwoli nam jeszcze bardziej dosto­sować dietę do Two­jego organi­zmu. W przy­padku gdy przystę­pu­jemy do te­rapii bez owych badań, wyłączymy z Twojej diety pokarmy, które są naj­częstszą przyczyną problemów autoimmunologicznych.

Badanie flory jelitowej (opcjonalnie)

Badanie flory bakte­ryjnej umożliwi wykrycie bardzo częstego zaburze­nia, jakim jest dyzbioza bakte­ryjna, która upośledza układ immuno­lo­giczny, zaburza wchła­nianie drogo­cen­nych mikro­ele­mentów oraz witamin, których przy aktualnym stanie przemysłu spożyw­czego jest jak na le­kar­stwo. Dyzbioza może być czynni­kiem spustowym w pow­sta­waniu chorób autoim­mu­no­lo­gicz­nych i endo­me­triozy. Prowadzi do przew­le­kłego zmęcze­nia, bólów głowy, ADHD, niepłod­ności oraz depresji.

Po opłaceniu faktury otrzy­masz od nas zestaw pobra­niowy wraz z instruk­cją, jak pobrać próbkę kału. Odeślij zestaw pod wskazany na ze­stawie adres. Wynik dosta­niesz od nas na e-mail.

Cena: 350zł

Test na nietolerancje pokarmowe (opcjonalnie)

Badanie nie jest tanie, więc nie chcąc narażać Cię na duże wydatki możemy przepro­wa­dzić kurację rezygnując z tego badania. Aczkol­wiek istnieje poten­cjalne ryzyko, że bę­dziesz spożywać pokarmy, których nie toleru­jesz, co może osłabić efekt kuracji.

Test jest ważnym elemen­tem, który pozwoli na eli­mi­nacje z diety pokar­mów, które potęgują stan zapalny w naszym organi­zmie i zwięk­szają przepusz­czal­ność błony śluzowej jelit, mogąc nasilać dolegli­wości oraz przebieg chorób autoim­mu­no­lo­gicz­nych oraz endome­triozy. Podkre­ślamy, że nie jest to powszechne badanie przeciw­ciał IgG i IgE, tylko test na ży­wych leuko­cy­tach, który ma większą wartość diagno­styczną. Test wykony­wany jest w reno­mo­wanym labora­to­rium ALCAT w Poczdamie.

Po opłaceniu faktury otrzy­masz od nas zestaw pobra­niowy. Krew pobie­rzesz w naj­bliż­szej stacji krwio­daw­stwa bądź u lekarza rodzin­nego. Zadzwo­nisz pod nr telefonu znajdu­jący się na ze­sta­wie. Zestaw zostanie odebrany przez kuriera w wybranym przez Ciebie miejscu. Ważne jest, żeby wezwać kuriera niezwłocznie po pobraniu krwi, ponieważ badanie wykony­wane jest na jej żywych komórkach.

Cena:

 • 1500zł - 102 substancji
 • 1700zł - 150 substancji
 • 1900zł - 200 substancji

Nie tylko endometrioza

Koncept terapii ułoży­liśmy pod kątem pacjentek z endo­me­triozą, aczkol­wiek wskazań do te­rapii żywie­niowej jest o wiele więcej. Wiele chorób bowiem ma to samo podłoże, czyli: osłabiony układ immuno­lo­giczny, zespół nieszczel­nego jelita, zespół zaburzo­nego wchła­nia­nia, dysbioza jelitowa. Wszystkie powyższe czyniki są po­chodną niepra­wi­dło­wego żywie­nia, przewle­kłego stresu, brakiem ruchu i nara­że­niem na tok­syny.

Z terapii żywie­niowej skorzy­stają osoby z:

 • endometriozą,
 • chorobami autoimmunologicznymi (np. choroba Hashimoto),
 • otyłością,
 • migrenami,
 • bólami brzucha, zaparciami, wzdęciami, refluksem,
 • zmianami skórnymi, jak trądzik, świąd, zmiany atopowe, wypadanie włosów,
 • nawracającym zapaleniem pęcherza moczowego, grzybicami pochwy,
 • ADHD, depresją, przewlekłym zmęczeniem, zmęczeniem wieczornym,
 • wzdęciami,
 • wieloma innymi.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę