Techniki usuwania endometriozy

Wyróżnia się trzy techniki opera­cyj­nego usuwania endometriozy:

 1. elektrokoagulacja - przy pomocy elektrod koagulujących (prądu elektrycznego),
 2. wycinanie - przy pomocy nożyczek lub skalpela,
 3. waporyzacja - przy użyciu noża plazmowego lub lasera posiadającego odpowiednie właściwości.

1. Elektrokoagulacja (koagulacja prądem, ang. electrocoagulation, fulguration)

Proce­­dura wykony­­wana przy użyciu mono- lub bi-po­­la­r­nych elektrod. Jest to metoda najpro­st­sza, nie wymaga specja­­li­­sty­cz­nych narzę­­dzi, dlatego też jest najczę­ściej stoso­wana. Uwaga! Badania wykazały, że w zwę­glonej tkance na­dal wystę­pują aktywne gruczoły endome­trialne, które prowadzą do wznowy choroby już w pierw­szych miesią­cach po operacji. Kolejną wadą elektro­ko­agu­lacji jest spore uszko­dzenie tkanki leżącej pod ogniskiem endome­trial­nym, sięga­jące do 1 cm! Ma to szcze­­gólne znacze­­nie podczas koagu­lacji jajnika, powodując znaczne zmniej­szenie rezerwy jajni­­ko­­wej, a co za tym idzie, obniżenie płodności.

W Miracolo nie wykonu­jemy elektrycznej koagu­lacji ognisk endometriozy!

Jan Olek, lekarz ginekolog, Klinika Miracolo
Elektrokoagulacja

Zalety

 • check szybkie użycie
 • check tanie
Elektrokoagulacja

Wady

 • closeczęste nawroty choroby
 • closeuszkodzenie tkanek
 • closezmniejszona rezerwa jajnikowa
 • closebrak możliwości usuwania ognisk z delikatnych miejsc (np. jelito)

Rys. Elektrokoagulacja ognisk endometriozy (źródło: atlasofpelvicsurgery.com).

2. Wycinanie ognisk endometriozy

Ta technika wymaga większego wysiłku i zrę­cz­ności ze strony opera­­tora. Pozwala skutecznie pozbyć się ognisk choroby. Niestety, w jej wyniku powstają bardziej rozległe "rany", które podczas gojenia mogą tworzyć większe zrosty. Wycięcie endome­triozy stosuje się głównie przy ogniskach na otrzew­nej. Wycięcie ognisk endome­trial­nych jest trudne i bardzo okale­cza­jące, zwłaszcza z powierzchni jajnika, macicy lub w przy­padku powierz­chow­nych, małych zmian na je­li­cie, moczo­wo­dzie, wątrobie lub przepo­nie. Jest to jednak jedyna możliwa technika, jeżeli chodzi o endo­me­triozę głęboko nacie­ka­jącą (na przykład w prze­strzeni odbytniczo-pochwowej).

Wycinanie ognisk endometriozy

Zalety

 • check mniejsze ryzyko wznowy
 • checktechnika z wyboru przy endometriozie głęboko naciekającej
Wycinanie ognisk endometriozy

Wady

 • closeczasochłonne
 • closewiększe krwawienie
 • closewiększe rany
 • closewiększe ryzyko zrostów
 • closeograniczone możliwości wykorzystania przy endometriozie na powierzchni jajnika, macicy, jelita, pęcherza, wątroby i przepony

W Miracolo stosu­­jemy technikę wycinania ognisk w przy­­padku endome­triozy głęboko nacie­ka­ją­cej, w celu pobrania wycinków do ba­dania histo­pa­to­lo­gicz­nego, oraz u kobiet z nie­wielkim nasile­niem choroby na otrzewnej w celu zmini­ma­li­zo­wania kosztów.

Jan Olek, lekarz ginekolog, Klinika Miracolo

3. Waporyzacja przy użyciu noża plazmowego lub lasera

Wapory­­zacja polega na od­pa­ro­­wa­­niu tkanki przy użyciu noża plazmo­­wego nowej generacji lub lasera. Pozwala precy­­zyjnie pozbyć się samego ogniska endome­­triozy bez zbędnego margi­­nesu. Dodat­kową korzy­ścią wapory­­zacji jest efekt powierz­ch­niowej koagu­­lacji (na grubość 0,2mm), poniżej tkanka pozostaje niena­­ru­­szona. Używamy noża plazmo­­wego do usu­­wania endome­­triozy z powierzchni jajni­ków, macicy, jelita, wątroby, przepony. W ten sposób zacho­­wu­­jemy także maksy­­malną rezerwę jajni­­kową. Taka technika pozwala na mi­­ni­­malny ubytek krwi w trakcie zabiegu, bardzo szybkie dojście pacjentki do siebie oraz zmini­­ma­­li­­zo­­wanie ryzyka powsta­­wania zrostów.

Waporyzacja ognisk endometriozy

Zalety

 • check technika oszczędzająca tkanki leżące pod ogniskami endometriozy
 • checkbezpieczna
 • checkryzyko nawrotów porównywalnie niskie jak przy wycinaniu zmian
 • checkbrak krwawienia
 • checkmniejsze ryzyko powstania zrostów
 • checkoszczędzenie rezerwy jajnikowej
Waporyzacja ognisk endometriozy

Wady

 • closecena

Technika leczenia torbieli endometrialnych

Torbiel endome­trialną można:

 1. wyłuszczyć, albo
 2. otworzyć, odessać, a dno torbieli zwaporyzować.

Do tej pory torbiele endome­trialne głównie się wyłusz­czało, co dawało gwaran­cję, że tkanka endome­trialna w dnie torbieli zostanie w całości usunięta. Torbiel endome­trialna to jednak nie jest zwyczajna torbiel. Torebka torbieli endome­trialnej to nic innego jak torebka jajnika! Pod spodem znajdują się liczne naczynia i pęche­rzyki z komór­kami jajowymi. W dnie takiej torbieli, a zatem na po­wierzchni torebki jajnika, znajdują się ogniska endome­triozy, ktore rosną i krwawią podczas miesiączki. Krew zbiera się w otor­bionym jajniku zwięk­szając miesiąc w mie­siąc swoją objętość. Sama torebka nie jest jednak ogniskiem endome­triozy. Jedynie na to­rebce znajdują się powierz­chownie ogniska, tak jak ma to miejsce na otrzew­nej. A zatem, jeśli się otworzy torbiel i zwa­po­ry­zuje ogniska na to­rebce jajnika oszczę­dzamy w dużym stopniu rezerwę jajni­kową! Jeżeli torebkę usuniemy odsła­niamy zrąb jajnika, który krwawi. Krwawienie hamuje się elektro­ko­agu­la­cją, niszcząc ok. 1 cm zdrowej tkanki jajni­kowej z pęche­rzy­kami, co przyczyna się to redukcji rezerwy jajni­kowej oraz zmniejsza szansę na po­czę­cie. Często możemy zobaczyć jak wyglą­dają jajniki po 2- lub 3-krotnym usuwaniu torbieli endome­trial­nych. Jajnik zamienia się w smugę tkanki włókni­stej; swoistego rodzaju blizno­wiec. Właśnie z tego względu, w naszej klinice, skłaniamy się coraz częściej do tech­niki wapory­zacji torbieli endometrialnych.

Przykładowa operacja zaawansowanej endometriozy przy użyciu noża plazmowego

Zobacz przykła­­dową operację endome­­triozy w zaawan­so­wanym stadium przepro­­wa­­dzoną przez naszego opera­­tora przy użyciu noża plazmowego:

Zapoznaj się z naszą ofertą zabiegów usuwania endometriozy.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.