Objawy endometriozy

Endome­trioza to problem, który dotyczy wielu kobiet. Czym jest? W skró­cie, to proces przemiesz­czania się i wsz­cze­pienia komórek błony śluzowej macicy na inne narządy. Najczę­ściej zaata­ko­wane zostają otrzewna wyście­ła­jąca miednicę mniej­szą, jajniki, jajowody, pęcherz moczowy, a cza­sami nawet bardziej odległe organy, jak np. wyrostek robacz­kowy czy płuca. Ogniska endome­trialne rosną w trakcie cyklu (tak, jak błona śluzowa macicy) oraz krwawią w trakcie miesiączki, powodując otwartą ranę, stan zapalny, a także zrosty - te z kolei, jeśli się otorbią na po­wierzchni jajnika, tworzą torbiele endome­trialne.

Rys. Wygląd macicy u zdrowej kobiety.
Rys. Układ rozrodczy kobiety zmieniony na skutek wieloletniego działania endometriozy.

Dolegliwości bólowe

Z tego względu, że otrzewna jest bardzo dobrze unerwiona, krwawiące ogniska powodują u pacjentek dolegli­wości bólowe. W zależ­ności od umiej­sco­wienia mogą to być:

  • bóle brzucha w trakcie miesiączki (mogą się zacząć na kilka dni przed, bądź mieć charakter przewlekły w ekstremalnych przypadkach),
  • mdłości i wymioty w trakcie miesiączki są często odpowiedzią na podrażnienie otrzewnej,
  • bóle podczas stosunku,
  • bóle podczas oddawania moczu,
  • bóle przy defekacji (zrosty w końcowym odcinku jelita grubego oraz forma endometriozy głęboko naciekająca),
  • bóle kręgosłupa promieniujące czasem do nóg.

Jak widać, objawem przewodnim endome­triozy jest ból. Pragniemy jednak podkre­ślić, że ból nie zawsze koreluje z nasi­le­niem choroby. 20% pacjentek z endo­me­triozą jest bezob­ja­wowa bez względu na na­si­le­nie.

Endome­trioza nie jest jednak chorobą jajnika, czy otrzew­nej. Endome­trioza jest chorobą układową i towa­rzyszy jej często wiele innych objawów, takich jak: - bóle głowy, - zmęcze­nie, - wzdęcia, - zapar­cia, - obniżona odporność.

Endome­trioza często współ­ist­nieje z innymi choro­bami autoim­mu­no­lo­gicz­nymi, jak np. choroba Hashi­moto, reuma­to­idalne zapalenie stawów, stward­nienie rozsiane, a także z alergią lub astmą.

Problemy z płodnością

Częstym i bardzo poważnym objawem endome­triozy jest niepłod­ność. To prawda, że przy­czyn niepłod­ności jest wiele, jednak trzeba mocno podkre­ślić, że więk­szość kobiet cierpią­cych na en­do­me­triozę ma problem z zaj­ściem w ciążę. Stan zapalny wywołany comie­sięcz­nymi krwawie­niami do brzucha powoduje nieprzy­jazne środo­wisko dla komórki jajowej oraz plemni­ków. Ogranicza on trans­port plemników do celu oraz powsta­łego zarodka do jamy macicy, zwięk­szając nieznacznie ryzyko powstania ciąży pozama­cicz­nej. Utrudnia również implan­ta­cję, zwięk­szając ryzyko poronie­nia. Jak już wspomnie­li­śmy, endome­trioza jest chorobą układową i upo­śledza także jakość komórki jajowej, powoduje zaburzenia owulacji oraz niewy­dol­ność ciałka żółtego.

Jeśli masz jakieś niepo­ko­jące objawy, to koniecznie skontaktuj się z nami.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.