"Endo­me­trioza jest jak dziura w dachu, przez którą cieknie woda. Woda powoduje znisz­czenia w budynku. Napra­wienie takiej sytuacji wymaga zarówno usunięcia znisz­czeń jak i usz­czel­nienia dachu, żeby zapobiec dalszym szkodom. Leczenie opera­cyjne można porównać do na­pra­wiania tych znisz­czeń, natomiast terapię żywie­niową do usz­czel­nienia dachu. Konieczne jest jedno i drugie."

Jan Olek, lekarz ginekolog

Jaki jest związek żywienia z endometriozą?

W artykule opisu­jącym przyczyny endometriozy możesz przeczytać o tym, że głównym czynni­kiem warun­ku­jącym powsta­wanie ognisk endome­triozy jest upośle­dzona apoptoza oraz zaburzony układ immuno­lo­giczny.

Układ odpor­no­ściowy będzie w stanie lepiej radzić sobie z komór­kami endome­trium, znajdu­ją­cymi się w niew­ła­ściwym miejscu, zapobie­gając w ten sposób rozwo­jowi ognisk endome­triozy. Ograni­czamy w ten sposób ryzyko nawrotu choroby.

W jaki sposób dochodzi do upo­śle­dzenia działania tych mecha­ni­zmów? Przede wszystkim działają negatywnie czynniki środo­wi­skowe:

  • żywność (toksyny, pestycydy, konserwanty, GMO, cukier, gluten, kazeina i inne),
  • zanieczyszczone powietrze, środki chemiczne, plastiki, zanieczyszczenie wody.

Prowadzą one do pow­stania dysbiozy jelitowej.

Dysbioza jelitowa

Jelito to rura wysłana błoną śluzową o dłu­gości ponad 7 metrów od jamy ustnej do od­bytu, tworząca barierę między światem zewnętrznym i układem krwio­no­śnym. Powierzchnia jelita wynosi ok. 300 m2, w przy­bli­żeniu powierzchnia kortu teniso­wego. Błona śluzowa jelita gości 10 miliardów komórek produ­ku­ją­cych przeciw­ciała na metr jelita, (80% wszyst­kich komórek układu immuno­lo­gicz­nego w orga­ni­zmie), czyniąc jelito najwięk­szym organem układu immuno­lo­gicz­nego.

Rys. Jelito człowieka.

W jelicie znajduje się ok. 2 kg żyjących bakterii jelito­wych, które spełniają zbawienną funkcję w naszym organizmie:

  • produkują dużą ilość witamin B i K,
  • bronią nas przed chorobotwórczymi bakteriami, grzybami oraz pasożytami,
  • pomagają w trawieniu pokarmów, głównie białek,
  • bakterie mając kontakt z błoną śluzową tworzą tarczę obronną dla naszego organizmu.

Dysbioza jelitowa to zaburzona równo­waga między dobrą florą bakte­ryjną w jelicie a innymi bakte­riami, grzybami i paso­ży­tami, poten­cjalnie choro­bo­twór­czymi. Dysbioza jest główną przyczyną upośle­dzenia układu immunologicznego.

Jak wyleczyć dysbiozę jelitową?

Zmiana diety na od­po­wiednią pozwala wyeli­mi­nować dysbiozę jelitową i nie­to­le­rancje pokar­mowe, co powoduje znaczne polep­szenie kondycji układu odpornościowego.

Układ odpor­no­ściowy będzie w stanie lepiej radzić sobie z komór­kami endome­trium, znajdu­ją­cymi się w niew­ła­ściwym miejscu, zapobie­gając w ten sposób rozwo­jowi ognisk endome­triozy. Tym samy ograni­czamy ryzyko nawrotu choroby.

Terapia żywieniowa zamiast terapii hormonalnej?

W Miracolo zazwy­czaj zachę­camy do te­rapii żywie­niowej te pacjentki, które zapisują sie na zabieg usuwania endometriozy. Stosu­jemy terapię żywie­niową zamiast terapii hormo­nal­nej. Ze względu na bardzo duże zainte­re­so­wanie terapią żywie­niową, zaczę­liśmy ją oferować również tym pacjent­kom, które nie były przez nas opero­wane.

Zachę­camy do za­po­znania się z naszą terapią żywieniową.

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.