Film ze skutecznej operacji endometriozy IV stopnia!

🎥 Całość zwień­czona komen­ta­­rzem naszego lekarza!

Sam obraz z zabiegu od: 2:05 minuty

Czas trwania całego zabiegu: 2,5 godziny

ROZPOZNANIE:

34 letnia pacjentka z dłu­­go­­letnią niepło­d­no­­­ścią oraz bardzo bolesnymi miesią­cz­kami, utrud­nia­­ją­­cymi normalne funkcjo­­no­­wa­­nie. Stan po trzech laparo­­sko­­piach z wyłu­sz­cze­­niem obustro­n­nych torbieli endome­­tria­l­nych na ja­j­ni­­kach oraz po nieudanej próbie in vitro z 2016 roku. Stan po histe­­ro­­skopii z usu­­nię­­ciem polipa endome­­tria­l­nego oraz zrostów w mie­d­nicy mniejszej.

Pacjentka zgłosiła się do Mi­­ra­­colo Clinic w styczniu 2017 po wielu nieuda­­nych próbach leczenia zarówno opera­­cy­j­nego jak i hor­mo­­na­l­nego. Była wielo­­krotnie wprowa­­dzana w sztuczny stan menopauzy lekiem Zoladex - w sumie siedem cykli. Wskaza­­niem do le­­czenia opera­­cy­j­nego była zarówno niepło­d­ność jak i naw­ra­­ca­­jące objawy endome­­triozy po wcześniej wykona­­nych zabie­­gach. *Naszym celem była przede wszystkim poprawa jakości życia pacjentki, która ze względu na brak rezul­tatów poprze­d­nich terapii, posta­­no­­wiła szukać nadziei u nas. *

LECZENIE W MIRACOLO:

W dniu 16 stycznia 2017 roku, wykona­­liśmy u pacjentki histe­­ro­­skopię diagno­­styczną, a także badanie drożności jajowo­­dów. Z początku jeden jajowód wykazywał tylko częściową drożność, jednak po wprowa­­dzeniu kontrastu pod ciśnie­­niem problem został rozwią­­zany. Po zabiegu oba jajowody były w pełni drożne. Wykona­­liśmy również laparo­­skopię z usu­­nię­­ciem wszyst­kich widocz­nych ognisk endome­­tria­l­nych: na otrze­w­nej, macicy oraz jajni­­kach; zarówno na po­­wierzchni jak i obu­­stronne torbiele endome­­trialne. Jajowody były także zajęte. Pacjentka miała też pojedyncze ogniska endome­­triozy na po­w­ło­­kach brzusz­nych oraz wątro­­bie, które również zopero­­wa­­li­­śmy. Usunięte zostały także wszystkie zrosty.

OPINIA PACJENTKI:

W Polsce nie spotkałam się z tak komple­k­sowym podej­­ściem do pa­­cjenta. Pierwszy raz w życiu usłysza­­łam, że mogę wyleczyć endome­­triozę, łącząc leczenie opera­­cyjne z terapią żywie­­niową. Po zabiegu bardzo szybko wróciłam do sił; szybciej niż po zabie­­gach w Polsce.

Teraz stosuję dietę, która została stworzona specjalnie dla mnie. Czuję się rewela­­cy­j­nie, mam dużo energii.

Cieszę się, że po­­znałam Zespół Kliniki Miracolo.

endometrioza leczenie endometriozy niepłodność nóż plazmowy pacjentka Miracolo video

Wondering if you also have endometriosis?

The sooner you diagnose this disease, the more likely you are to cure it completely. It means not only a better quality of life due to the lack of menstrual ailments, but also a restoration of your natural fertility.