Udana operacja endometriozy IV stopnia

Zanim Pacjentka trafiła do nas miała już za sobą dwa zabiegi: trady­­cyjną laparo­­skopię oraz laparo­­to­­mię. Czas pokazał, iż mimo przepro­­wa­­dzo­­nych opera­­cji, problem endome­­triozy stopniowo się nasilał.

Stwie­r­dzono m.in. mieśniaka macicy, bardzo dużą ilość zrostów, uwięzione jajniki, ogniska endome­­trialne blisko jelita.

Dodat­kowym czynni­­kiem, który spotę­­gował problem endome­­triozy była bezsku­­teczna próba in vitro.

Pacjentka skonta­k­to­­wała się z nami, mając na uwa­­dze, że nikt w Polsce nie chciał się podjąć zabiegu usunięcia endome­­triozy przy jelicie, a jedną z pro­­po­­zycji leczenia była terapia hormo­­nalna. Lekarze nie dawali pani Magdzie nadziei na powrót do pełni zdrowia, a reakcja każdego z nich była zawsze ta sama: "O nie! Ja się tego nie podej­mu­­ję". My natomiast chcie­­liśmy to zmienić!

✉️ Oto, co nam napisała po zabiegu w Miracolo:

W trakcie 9 lat życia z endo­­me­­triozą, po dwóch opera­­cjach w pol­skich szpita­­lach i cią­­głym straszeniu przez polskich opera­­to­­rów, że na­­stępna operacja to pewne wyłonienie jelita grubego na ze­w­ną­­trz, straciłam nadzieję na sz­czę­­śliwe zakoń­czenie moich zmagań z chorobą.

W skrajnej despe­­ra­­cji, gdy już ból jelita, pleców zaczął promie­­niować na lewą nogę i stra­­ciłam pełną władzę nad nią zosta­­wiłam swoje dane na stronie Miracolo. Odpowiedź nadeszła ekspre­­sowo, w prze­­ciągu tygodnia, po kilku rozmo­­wach telefo­­ni­cz­nych z dok­torem Janem Olkiem miałam ustalony termin operacji.

Przyznaję, że na spekta­­ku­­larne efekty nie liczyłam i tu się mocno zdziwiłam :) Po przebu­­dzeniu z nar­kozy od razu poczułam wielką ulgę. Wstałam w dru­­giej dobie po operacji i ze zdziwie­­niem odkry­­łam, że kula ortope­­dyczna nie jest mi potrzebna :))) Jestem już tydzień po zabiegu i cieszę się pełną spraw­no­­­ścią, nic mnie nie boli, a jelito działa jak szalone :)

BARDZO DZIĘKUJĘ całemu zespo­­łowi Miracolo, bo dzięki Wam mogę się znowu cieszyć życiem. Kontakt z Wami Kochani i ope­­ra­­cja, to był najlepszy noworoczny prezent jaki mogłam sobie zafun­dować :) Jeszcze raz WIELKIE, naprawdę WIELKIE PODZIĘKOWANIA.

Magda­­lena z Gdańska

endometrioza leczenie endometriozy pacjentka Miracolo

Wondering if you also have endometriosis?

The sooner you diagnose this disease, the more likely you are to cure it completely. It means not only a better quality of life due to the lack of menstrual ailments, but also a restoration of your natural fertility.