Laparoskopia przezpochwowa (TVL)

Wielu kobietom już na samą myśl o badaniu laparo­­sko­­powym towarzyszy strach oraz niepe­w­ność. Nic dziwnego – w końcu to inwazyjny zabieg. To właśnie główny powód odwle­­kania go w cza­­sie. W Polsce trady­­cyjna laparo­­skopia (brzuszna) jest, niestety, najczę­­­ściej stoso­­waną metodą diagno­­styczną przy endometriozie.👎

❤️ NA SZCZĘŚCIE dzisiejsza medycyna bardzo szybko się rozwija, a leka­­rze, którzy traktują swoją pracę jak misję, decydują się na ro­­zwią­­za­­nia, które pozwa­­lają im lepiej prowa­­dzić Pacjentki przez proces leczenia.

WCZESNA DIAGNOSTYKA ENDOMETRIOZY! 👊

Laparo­­skopia przezpo­­chwowa TVL to jeden z tych przełomów w sku­­tecznej diagno­­styce endome­­triozy i niepłodności, na który zdecy­­do­­wali się lekarze z Mira­­colo Clinic. Jest to dla nas niezwykle ważne, aby kobiety, szuka­­jące u nas pomocy, miały poczucie opieki i pro­­fe­­sjo­­na­­li­­zmu. Mając na wzglę­­dzie ich zdrowie, wykorzy­­stu­­jemy najba­r­dziej nowoczesne narzę­­dzia diagno­­styczne, które są dzi­­siaj obecne w branży medycznej.

Laparo­­skopia przezpo­­chwowa (TVL) to nowatorska metoda, która ✅ pozwala wykryć nawet najba­r­dziej subtelne zmiany endome­­trialne oraz pomaga ustalić przyczyny niepło­d­ności u kobiet (zabieg umożliwa m.in. wykonanie badania drożności jajowo­­dów). To wielka przewaga nad trady­­cyjną laparo­­skopią (LSK). Już sama możli­­wość wykrycia wczesnych zmian endome­­triozy jest tym czynni­­kiem, który warto wziąć pod uwagę przy wyborze metody diagno­­sty­cz­nej. Pacjentka ma większe szanse na do­­kładną analizę medyczną, co z kolei zwiększa pewność, że le­­karz prowa­­dzący będzie w stanie przepro­­wa­­dzić udany zabieg, umożli­­wia­­jący powrót do zdro­­wia.

Laparo­­skopia przezpo­­chwowa (TVL) to badanie dobrze tolero­­wane przez organizm, niezwykle dokładne za sprawą nowocze­­snej optyki, a także bezpieczne. Dolegli­­wości bólowe w poró­w­naniu do kla­­sycznej laparo­­skopii (LSK) są nie­­wie­l­kie, a sam zabieg nie pozostawia blizn. Pacjentka po ok. 30 minutach poznaje pewny wynik, a po ok. 2 godzi­­nach może wrócić do domu.

⚠️WAŻNE: W razie wykrycia endometriozy, technika ta umożliwia rozszerzenie trwającego zabiegu o laserowe usunięcie ognisk choroby I i II stopnia!

WIĘCEJ O 👉LASEROWYM USUWANIU ENDOMETRIOZY WYKRYTEJ Z TVL!

Laparoskopia przezpochwowa TVL

Badanie polega na wprowa­­dzeniu endoskopu wyposa­­żo­­nego w mini kamerę oraz źródło światła do jamy otrze­w­no­­wej. W związku z tym, że nie ma nacięć jamy brzusznej i nie stosuje się dwutlenku węgla jak przy trady­­cyjnej laparo­­skopii (LSK), lekarz ma możli­­wość obser­wacji jajowodów w ich naturalnym płynnym środo­­wi­­sku. Dzięki tej metodzie, można również przepro­­wa­­dzić badanie drożności jajowo­­dów, zalecane u kobiet, które długo nie mogą zajść w ciążę.

Zatem różnice między laparo­­skopią przezpo­­chwową (TVL), a laparo­­skopią trady­­cy­j­ną­­(LSK) są wyraźne! Oto ich zesta­­wienie w przy­­sło­­wiowej „pigułce”:

OBRAZ PO LEWEJ (LSK): 1.Słabo widoczna, dociśnięta pod ciśnieniem Co2 subtelna zmiana endometrialna otrzewnej. 2.Mniejszy ZOOM. 3.Refleksy świetlne. OBRAZ PO PRAWEJ (TVL): 1.Wyraźna i swobodna flotacja tkanki w wodzie. 2. Większy ZOOM. 3.Brak refleksów świetlnych (woda jako medium)
Laparoskopia przezpochwowa tvl

CAŁY WACHLARZ ZALET LAPAROSKOPII PRZEZPOCHWOWEJ (TVL):

 • ❤️ przy wykryciu endome­­triozy możliwe przej­­ście do la­­se­­ro­­wego usunięcia zmian choro­­bych I i II stopnia (w tym samym zabiegu)

 • możli­­wość wykonania salpi­n­go­­skopii (badanie bezpo­­śre­d­niego wglądu w jamę macicy oraz wnętrze jajowodów przy pomocy sondy)

 • możli­­wość przepro­­wa­­dzenia badania drożności jajowodów

 • jej czułość diagno­­styczna potrafi wykryć nawet najba­r­dziej subtelne zmiany, które mogą być przyczyną niewy­­ja­­śnionej (idio­­pa­­ty­cz­nej) niepłodności

 • przezwy­­cięża ograni­­czenia dotych­cza­­so­­wych metod diagno­­styki (USG, HSG, Histe­­ro­­sa­l­pi­n­go­­gra­­fia, inwazy­j­ność zwykłej laparoskopii)

 • wyższa jakość obrazu dla lekarza przepro­­wa­­dza­­ją­­cego zabieg

 • łatwość przepro­­wa­­dzenia badania oraz precyzja diagno­­styczna przy zmianach endome­­tria­l­nych, których klasyczna laparo­­skopia może nie uchwycić

 • badanie wykonane jedynie przy krótkiej narkozie

 • niewielki ból w poró­w­naniu do la­­pa­­ro­­skopii LSK

 • badanie jest znacznie bezpie­cz­niejsze od zwykłej LSK (ewen­tu­­alne powikłania są niemal zerowe: 0,3-0,7%)

 • badanie jest o wiele tańsze niż LSK

A JAK TO WIDZI LEKARZ? ZOBRAZUJMY! 📷

Rys.1. To potrafi TVL! Salpingoskopia podczas oceny płodności.

Rys.2. Badanie drożności jajowodów.

Rys.3. Klasyczny obraz endometriozy

Rys.4. Nietypowe postaci endometriozy uchwycone przy TVL. Widoczna flotacja subtelnych zrostów na powierzchni jajników bądź jajowodów. Zmiana niemalże niedostrzegalna przy tradycyjnej laparoskopii LSK.

Rys.5. Kolejne nietypowe zmiany endometriozy. Niewielkie zmiany cystyczne na otrzewnej.

Rys.6. Ciąg dalszy nietypowych zmian przy TVL. Angiogeneza na powierzchni otrzewnej. Ze względu na ucisk naczyń, zmiany są niemal niedostrzelane przy tradycyjnej laparoskopii LSK.

ZALETY DIAGNOSTYCZNEJ TVL:

Laparoskopia diagnostyczna TVL

add_circle

Brak blizn

W zabiegu TVL kamera jest wprowa­­dzana do brzucha przez tylną ścianę pochwy. Nie pozostawia żadnych widocz­nych blizn, a ból jest niemal nieodczuwalny

add_circle

Parę godzin w szpitalu

Sam zabieg trwa ok. 30 minut, a pacjentka po krótkim czasie może wyjść do domu w ten sam dzień

add_circle

Idealna widoczność

Zmiany endome­­trialne są za­­nu­­rzone w cieczy (sól fizjo­­lo­­gi­cz­na), dzięki czemu są szybko zauwa­­żalne przez lekarza, co daje 100% wykrycie endometriozy

endometrioza leczenie endometriozy laparoskopia przezpochwowa TVL diagnostyka

Wondering if you also have endometriosis?

The sooner you diagnose this disease, the more likely you are to cure it completely. It means not only a better quality of life due to the lack of menstrual ailments, but also a restoration of your natural fertility.