Nowoczesny nóż plazmowy zamiast skalpela!

Jako Miracolo Clinic cieszymy się niezmie­r­nie, że od 2016 roku dołączy­­liśmy do grona nieli­cz­nych ośrodków w Europie, które wykonują operacje endome­­triozy, wykorzy­­stając w tym celu nieza­­stą­­piony nóż plazmowy PlasmaJet! ❤️

Jest to obecnie ✅najlepsze narzę­­dzie w branży medycz­nej, które w pre­­cy­­zyjny sposób umożliwia chirurgom usunięcie samych ognisk endome­­triozy, a także zrostów, bez zbędnego marginesu.

❤️Pozwala nam to również operować przy delikatnych narządach (np.jajnikach) i oszczędzić tzw. rezerwę jajnikową. Użycie strumienia plazmy w miejsce mechanicznego ostrza powoduje, iż operacje usuwania trudnej endometriozy z delikatnych miejsc są w ogóle możliwe i najczęściej pozwalają uniknąć resekcji narządu!

To z kolei, wielu kobietom przynosi nadzieję na powrót do zdrowia oraz norma­l­nego życia! Jesteśmy dumni, że dzięki tej nowocze­­snej techno­­logii możemy pomóc naszym pacjentkom!

Rys. Nóż plazmowy PlasmaJet

Plazmy po raz pierwszy użyto w 2001 roku w Sta­­nach Zjedno­­czo­­nych i od tamtej pory, zmieniła ona całko­­wicie podej­­ście do za­­biegów opera­­cy­j­nych. Po wielkim sukcesie nowego narzę­­dzia do chi­­rurgii za oce­­a­nem, korzy­­stać z niego zaczęli także lekarze z Anglii i Fra­n­cji. Do tej pory używano go jedynie przy opera­­cjach okuli­­sty­cz­nych (leczenie zaćmy), laryn­go­­lo­­gi­cz­nych (usuwanie migda­ł­ków), a także neuro­­chi­­ru­r­gi­cz­nych. Dziś jest również nowato­r­skim spojrze­­niem w chi­­rurgii ginekologicznej.

Jako że Pla­­sma­­Jet, z której korzy­­stamy, to sprzęt stosu­n­kowo drogi (jedno­­ra­­zowe użycie, to koszt ok. 2500zł), nie jest on refun­do­­wany przez nasz NFZ w Polsce.

Czym dokładnie jest nóż plazmowy? 👇

To nic innego jak strumień światła (plazmy gazu), który pozwala na precy­­zyjne cięcie chorej tkanki, nie naruszając jej struk­tury tak jak to czyni trady­­cyjne ostrze. Wytwa­­rzana plazma pozwala na rozpad chorej tkanki, a jedno­­cze­­śnie jej zaskle­­pia­­nie, przez co nie dochodzi do nie­­po­­żą­­da­­nego krwawie­­nia. „Świe­­cąca końcó­w­ka”, po kontakcie z tkanką, rozprasza się bardzo szybko, dzięki czemu lekarz ma pełną kontrolę nad głębo­­ko­­­ścią penetracji w danej zmianie choro­­bo­­wej. Nóż plazmowy to niezwykle dokładne narzę­­dzie, które diame­­tralnie zmniejsza ryzyko podczas zabiegu. Jest w stanie precy­­zyjnie ciąć, koagu­­lować tkankę na powierzchni, przez co wewnątrz pozostaje ona nieru­­szona od głębo­­kości 0,2mm. Umożliwia to usuwanie ognisk endome­­triozy np. z jelit, bez zagro­­żenia ich perforacji.

Rys. Wytwarzanie plazmy
Rys. Minimalne działanie wgłąb tkanki

PasmaJet to bezko­n­ku­­re­n­cyjne i jedne z naj­ba­r­dziej zaawa­n­so­­wa­­nych techno­­lo­­gicznie urządzeń przezna­­czo­­nych do chirurgii.

Trzy kluczowe działania chirurgiczne PlasmaJet:

  1. Kinetyczna preparacja – pozwala tworzyć czyste, suche powierzchnie i pre­­pa­­rować tkanki, nawet w pobliżu wrażli­­wych struktur

  2. Wapory­­zacja mikrowarstwowa – umożliwia komple­k­sowe usunięcie zmian choro­­bo­­wych z powierzchni tkanek; warstwa po warstwie.

  3. Uszcze­l­nianie powierzchni – pozwala na osu­­szenie i koagu­­lację obszaru z małymi naczy­­niami oraz powierzchni sączą­­cych, zmnie­j­szając ryzyko utraty płynów i powikłań

👍 Zalety noża plazmowego:

  • tnie tkanki ze zmianami choro­­bo­­wymi z dużo większą precy­­zją, niż skalpel

  • całko­­wicie bezpieczne i bez­kr­wawe usuwanie endometriozy

  • po jego użyciu nie wystę­­pują ani obrzęki poope­­ra­­cyjne, ani rany analogiczne

  • pozwala lekarzowi kontr­o­lować głębo­­kość nacięć i docierać do en­do­­me­­triozy przy delika­t­nych narządach

  • minimalny efekt rozprze­­strze­­niania termi­cz­nego na tkanki leżące w naj­bli­ż­szym sąsiedztwie

  • usuwa chore tkanki, nie naruszając tych zdrowych, a także osusza powierzchnie sączące

  • przyspiesza powrót do zdrowia pacjentek

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy PlasmaJet

Wondering if you also have endometriosis?

The sooner you diagnose this disease, the more likely you are to cure it completely. It means not only a better quality of life due to the lack of menstrual ailments, but also a restoration of your natural fertility.