Powstanie Fundacja kliniki Miracolo!

Dokładnie tak! Nas samych ta wiado­­mość napawa wielkim optymi­­zmem oraz nadzieją :)

MAMY NADZIEJĘ, ŻE INICJATYWA TA BĘDZIE ZRZESZAŁA WIELU LUDZI I BUDOWAŁA WZAJEMNY FRONT W WALCE Z ENDOMETRIOZĄ!

Od dłuższego czasu pomysł założenia fundacji dojrzewał w naszych głowach. Funda­­cji, dedyko­­wanej kobietom walczącym z endo­­me­­triozą, których zwyczajnie nie stać na ope­­rację z wyko­­rzy­­sta­­niem najno­­wo­­cze­­śnie­j­szych technik i metod zabie­­go­­wych. Nie chcemy, by ogra­­ni­­czenia finan­sowe stwarzały przeszkodę w podjęciu lecze­­nia. Tym bardziej, że im wcześniej leczona endome­­trioza, tym większe szanse na zm­nie­j­szenie ryzyka nawrotu choroby. Przyszedł w końcu czas na zre­­a­li­­zo­­wanie naszych myśli i powo­­łanie do życia miejsca, którego celem będzie zbieranie środków na no­­wo­­czesne zabiegi gineko­­lo­­giczne usuwania ognisk choroby. Fundusze będą przydzie­­lane kobie­­tom, które będą potrze­­bo­­wały pomocy finan­so­­wej, decydując się na operację. Chcemy umożliwić im zabiegi, które będą oparte o naj­wyższe standardy nowocze­­snego leczenia endome­­triozy. Operacje będą refun­do­­wane w skali 30%, 50%, 70% aż do 90% kosztów.

Fundacja będzie miejscem, które będą mogli wesprzeć ludzie dobrego serca, którym los kobiet chorujących na endometriozę nie jest obojętny! ❤️

Wycho­­dząc naprzeciw Pacjen­t­kom, pragniemy dać im wolność wyboru miejsca zabiegu. To one właśnie będą nam wskazy­­wały lekarza, u któ­­rego będą chciały być opero­­wane. Oczywi­­­ście, specja­­liści ci, będą przez nas wcześniej weryfi­­ko­­wani. Będziemy współ­­pra­­cować z kon­kre­t­nymi lekarzami, którzy na co dzień podej­mują solidną walkę z endo­­me­­triozą oraz robią wiele, by zmienić podej­­ście wobec tej trudnej choroby. Na dzień dzisiejszy możemy wskazać trzech specja­­li­­stów: doktor Mikołaj Karmowski z Wro­­cła­­wia, doktor Jan Olek z Euro­­pe­j­skiego Centrum Leczenia Endome­­triozy w Dor­t­mu­n­dzie, doktor Tomasz Songin z War­szawy. Wkrótce lista ta się posze­­rzy, dzięki czemu, Pacjentki będą mogły zdecy­­dować o miejscu przepro­­wa­­dzenia zabiegu ginekologicznego.

Mamy nadzieję, że fu­n­dacja zacznie swoją działa­l­ność na prze­­łomie maja-czerwca tego roku.

✏️ Śledźcie uważnie nasze kolejne wpisy, ponieważ jak tylko będziemy gotowi, zaczniemy przyjmować pierwsze zgłoszenia na nowoczesne zabiegi usuwania endometriozy.

endometrioza leczenie endometriozy fundacja

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Umów się na konsultację!

Zajmie to niecałą minutę