Podsumowanie spotkań na żywo z doktorem Janem - webinar

Cykl spotkań na żywo "Jak skutecznie leczyć endome­­trio­­zę?" spotkał się z dużym zainte­­re­­so­­wa­­niem. Dziękujemy!

Jaki był cel naszego webinara?

Ze względu na fakt, iż en­do­­me­­trioza jest ciągle jeszcze zanie­­d­banym problemem społe­cz­nym, dotyka­­jącym miliona kobiet w Pol­sce, chcie­­liśmy podzielić się swoją wiedzą na temat tej trudnej choroby oraz przełamać tabu, by móc spojrzeć na nią nieco szerszym okiem.

🎥31-10-2017 o godzinie 20:00 odbyła się pierwsza transmisja na żywo z doktorem Janem, w ramach Webinar'a "Jak skutecznie leczyć endometriozę?"

👉 JEŚLI CHCESZ BYĆ NA BIEŻĄCO z NASZYMI VIDEO, ZASUB­SKRYBUJ NASZ KANAŁ NA YOUTUBE

Motywem przewodnim spotkań na żywo było omówienie ważnych zagad­nień, m.in.:

  • Skąd się bierze endometrioza? Gdzie jest źródło rozwoju tej choroby?
  • Jakie są jej objawy, a jakie skutki nieleczenia?
  • Jaka metoda diagnostyczna jest najskuteczna i dlaczego?
  • Jak leczyć endometriozę, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby?
  • Jakie są najnowsze osiągnięcia medycyny, które mogą być wykorzystane w leczeniu endometriozy?
  • Jakie znaczenie przy chorobie ma odżywianie?

Podczas wszyst­kich odcin­ków, była możli­­wość zadawania pytań w kome­n­ta­­rzach na FB, które pieczo­­ło­­wicie spisy­­wa­­li­­śmy, by udzielić odpowiedz w kole­j­nych częściach webinara!

👉 Dla kogo więc był ten webinar?

Dla kobiet, które zmagają się z bole­­snymi miesią­cz­kami lub niepło­d­no­­­ścią, a nigdy nie słyszały o endo­­me­­trio­­zie, lub takich, które są świa­­dome choroby, ale nie wiedzą jak sobie z nią poradzić.

Naszym zamiarem było przeka­­zanie Wam: czym jest endome­­trioza? Jakie są jej objawy? Jak ją leczyć, by zmi­­ni­­ma­­li­­zować ryzyko nawrotów?

Spotkania prowa­­dził specja­­lista w temacie endome­­triozy, doktor Jan Olek

Jest on zastępcą ordyna­­­tora w Szpi­­­talu św. Józefa w Dor­t­mu­­n­dzie oraz lekarzem gineko­­lo­­giem Miracolo Clinic. Przez wiele lat swoje umieję­t­ności opera­­to­r­skie oraz doświa­d­czenie lekar­skie rozwijał i zdo­­bywał w Nie­m­czech, poznając zachodnie standardy diagno­­styki oraz leczenia endome­­triozy. Miał również możli­­wość poznania oraz pracy z naj­ba­r­dziej nowocze­­snymi narzę­­dziami zabie­­go­­wymi, które umożli­­wiają dokładne usuwanie zmian chorobowych.

Od 2016 roku z jego wiedzy i umie­­ję­t­ności mogą korzy­­stać również Pacjentki w Pol­sce. W paź­dzie­r­niku 2016 roku doktor Olek wraz zespołem specja­­li­­stów powołał do życia klinikę Miracolo, dzięki której dziś na na­j­wy­ż­szym poziomie i w oparciu o jakość oraz nowoczesny sprzęt medyczny leczenie endome­­triozy w Polsce może być skuteczne!

👉 ŚLEDŹ NAS NA FACEBO­­OKU, BY NIE PRZEGAPIĆ PRZYSZŁYCH SPOTKAŃ LIVE

PONIŻEJ OMAWIAMY WSZYSTKIE ODCINKI NASZEGO WEBINAR'A

1. WPROWADZENIE

Data trans­­mi­­sji: 31 paździe­r­nika 2017

Wprowa­­dzenie do tematu.

2. POZNAJ SWOJEGO WROGA

Data trans­­mi­­sji: 14 listo­­pada 2017

Poruszy­­liśmy kwestie: skąd w ogóle bierze się endome­­trioza, jakie są jej przyczyny, jakie objawy, a jakie skutki późnego lecze­­nia? Aby skuteczne walczyć z cho­­robą, trzeba ją najpierw lepiej poznać. To właśnie stara­­liśmy się Wam przekazać - bazę, dzięki której można trochę szerzej spojrzeć na pro­­blem endometriozy.

3. HISTORIA PACJENTKI

Data trans­­mi­­sji: 5 grudnia 2017

W tym odcinku, doktor Jan przed­stawił Wam pewien przypadek endome­­triozy, którym się zajęli­­śmy. Opowie­­dział on o pro­­cesie leczenia oraz zwrócił uwagę na bardzo istotne rzeczy, związane z prze­­bie­­giem choroby.

Odpowie­­dzie­­liśmy również na wiele Waszych pytań z odcinka 1 i 2 (na które to zabrakło nam wcześniej czasu). Poświę­­ci­­liśmy też parę słów na temat neoangiogenezy.

4. DIAGNOSTYKA ENDOMETRIOZY

Data trans­­mi­­sji: 19 grudnia 2017

Czy wiesz, że ba­­danie USG może pokazać jedynie zaawa­n­so­­wane stadium choroby? Czy istnieje zatem dokładna diagno­­styka endome­­triozy, która jest w stanie wykryć nawet najmniejsze ogniska endome­­trialne? TAK! Co więcej! Zmiany I i II stadium można bardzo szybko usunąć przy użyciu lasera diodo­­wego i to w mało­­i­n­wa­­zyjnym zabiegu, który nie pozostawia blizn, a Pacjentka tego samego dnia może wrócić do domu! To wielka szansa dla kobiet, by wy­­kryć zmiany choro­­bowe w począ­t­kowym jej stadium! O tym właśnie był ten odcinek.

5. TORBIELE ENDOMETRIALNE

Data trans­­mi­­sji: 2 stycznia 2018

Jakie są wy­­tyczne leczenia endome­­triozy Między­­na­­ro­­do­­wych Towarzystw Gineko­­lo­­gi­cz­nych? Czym są na­j­nowsze zalecenia leczenia torbieli endome­­tria­l­nych, minima­­li­­zu­­jące utratę rezerwy jajni­­ko­­wej? Jaka jest różnica między popularnym wyłusz­cza­­niem a wapo­­ry­­zacją dna torbieli?

Mówiliśmy o bardzo ważnych sprawach, stąd cenna była dla nas Wasza obecność! Dzięku­­jemy!

6. LECZENIE OPERACYJNE

Data trans­­mi­­sji: 16 stycznia 2018

W tym odcinku skupi­­liśmy się na dzia­­łaniu noża plazmo­­wego oraz lasera diodo­­wego w zabie­­gach usuwania endome­­triozy. Powie­­dzie­­liśmy sobie, dlaczego dzięki tym narzę­­dziom możemy operować na de­­li­­ka­t­nych narzą­­dach, takich jak jajnik czy jelito.

Czy użycie noża plazmo­­wego minima­­li­­zuje ryzyko resekcji narzą­­dów? Jaka jest jego ingerencja na tkankę wgłąb i jakie to ma znacze­­nie? W jakim stopniu może być zacho­­wana rezerwa jajni­­kowa?

Na przykła­­dzie testu narzędzi zabie­­go­­wych pokaza­­liśmy Wam również różnice między powszechnie stoso­­waną elektro­­ko­­a­gu­­la­­cją, a plazmą oraz laserem.

7. DETOKS ORGANIZMU

Data trans­­mi­­sji: 30 stycznia 2018

Przez wiele z Was długo wycze­­ki­­wany odcinek, dotyka­­jący zagad­nienia dysbiozy jelito­­wej, detoksu oraz odżywiania przy endome­­trio­­zie.

Detoks to najwa­ż­niejsza cześć terapii żywie­­nio­­wej! Chcie­­liśmy zatem skupić na nim szcze­­gólną uwagę, by do­­kładnie Wam go opisać. Powie­­dzie­­liśmy m.in. ➡️ Czym jest detoks? Jakie narządy są za­­ niego odpowie­­dzialne? ➡️ Dlaczego powin­niśmy stosować posty leczni­­cze? ➡️ Czym jest i jak może się objawiać dysbioza jelitowa? ➡️ Co powoduje endoto­k­se­­mia, czyli wzrost endotoksyn we krwi? ➡️ Czy połączenie niewła­­­ściwej diety przy zespole nieszcze­l­nego jelita może być przyczyną przewle­­kłego stanu zapal­nego? ➡️ Dlaczego terapia żywie­­niowa jest kluczem przy leczeniu endometriozy?

8. PYTANIA I ODPOWIEDZI, SPOTKANIE 1

Data trans­­mi­­sji: 13 lutego 2018

Wasze pytania! Podczas każdego spotkania LIVE z dok­torem Janem Olkiem spisy­­wa­­liśmy pytania, które zadawa­­li­­­ście w kome­n­ta­­rzach. W tym odcinku odpowie­­dzie­­liśmy na te, które czekały na swoją kolej!

W związku z tym, że nie każda kobieta chce, by jej komen­tarz z pyta­­niem był widoczny na Fa­­ce­­bo­­o­k'u, posta­­no­­wi­­liśmy znaleźć rozwią­­zanie dla tych z Was, które wstydziły się zadać pytanie na żywo. Temat endome­­triozy jest dla wielu bardzo delikatny i rozu­­miemy to dosko­­nale. Posta­­no­­wi­­liśmy wyjść Wam naprze­­ciw!

📧 Urucho­­mi­­liśmy skrzynkę mailową: pytania@miracolo.clinic

Każde pytanie spisy­­wa­­liśmy dla doktora Jana, który później odpowiadał na nie na żywo!

Zachę­­camy gorąco do zo­­sta­­wiania pytań w dogodnym dla siebie czasie, ponieważ mimo, iż we­­binar "Jak skutecznie leczyć endome­­trio­­zę?" się skończył, to nie koniec naszej działa­l­no­­­ści, by od­po­­wiadać na Wasze wątpli­­wości :)

9. PYTANIA I ODPOWIEDZI, SPOTKANIE 2

Data trans­­mi­­sji: 6 marca 2018

Ciąg dalszy Waszych pytań! Spłynęły one do nas bardzo obficie; zarówno w kome­n­ta­­rzach na Fa­­ce­­bo­­ok'u jak i na skrzynkę: pytania­­@mi­­ra­­co­­lo­­.c­li­­nic! Jak zwykle, nie starczyło czasu, by na wszystkie odpowie­­dzieć - ale nie martwie się! Nikt nie pozostanie bez odpowie­­dzi! Już wkrótce, urucho­­mimy nowy cykl spotkań :) Tymcza­­sem, poniżej, kolejna dawka wiedzy w odpo­­wie­­dziach doktora Jana.

DZIĘKUJEMY WAM ZA OBECNOŚĆ! ❤️

endometrioza leczenie endometriozy webinar Miracolo Clinic na youtube

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.