Miracolo na konferencjach medycznych dla lekarzy!

Zapowiada się inten­sywny czas! Szykuje się pare konfe­­rencji medycz­nych, w któ­­rych Miracolo Clinic weźmie udział!

Jest to dla nas bardzo ważne, ponieważ jako Centrum Leczenia Endom­triozy zależy nam na sze­­rzeniu świado­­mości na temat choroby zarówno w śro­­do­­wisku lekar­skim jak i spo­­łe­cz­nym. Chcemy dzielić się naszą wiedzą z zakresu nowocze­­snych technik diagno­­zo­­wania endome­­triozy oraz skute­cz­nego usuwania ognisk choroby przy pomocy najle­p­szych narzędzi dostę­p­nych w świecie medycyny.

W ciągu najbli­ż­szych dwóch miesięcy Miracolo Clinic będzie obecne na 4 konfe­­re­n­cjach ginekologicznych:

  1. VI Krajowe Spotkanie Gineko­­logów i Położników / 23-24 luty / TORUŃ

  2. Medycyna i Poło­ż­nictwo Interdyscyplinarne / 24-25 luty / WARSZAWA

  3. Konfe­­rencja Inter­dy­­scy­­pli­­narne Leczenie Niepło­d­no­­­ści. Fizjo­­lo­­giczne aspekty regulacji cyklu miesią­cz­ko­­wego i spermatogenezy. / 10 marzec / GDAŃSK

  4. I Ogólno­­polski Kongres Endome­­triozy (Endokongres) / 23-24 marzec / WARSZAWA

W ramach przypo­­m­nienia odsyłamy do wcze­­śnie­j­szych wydarzeń z naszym udziałem:

👉 TEST narzędzi zabie­­go­­wych: Warsz­taty dla lekarzy z wyko­­rzy­­sta­­niem noża plazmo­­wego oraz lasera diodowego.

👉 Miracolo Centrum Leczenia Endome­­triozy - warsz­taty z moż­li­­wości zabie­­go­­wych noża plazmowego.

👉 Miracolo na XIV Krajowej Konfe­­rencji Szkole­­nio­­wej. Gineko­­logia i położnictwo.

🔴 VI Krajowe Spotkanie Ginekologów i Położników / 23-24 luty 2018

TORUŃ

Jak co roku, kongres ten budzi duże zainte­­re­­so­­wanie wśród lekarzy. W tej edycji, organi­­za­­torzy szykują wiele wykła­­dów, jak również warsz­ta­­tów; w tym ćwiczenia praktyczne na trenażerach.

Całość ma się składać z kilku bloków specjalistycznych:

  • Sesja Endokrynologia
  • Sesja Perinatologia
  • Sesja Ginekologia
  • Sesja Onkologia
  • Warsztaty

Szcze­­gó­­łowy program poszcze­­gó­l­nych dni można znaleźć TUTAJ

🔴 Medycyna i Położnictwo Interdyscyplinarne / 24-25 luty 2018

WARSZAWA

Nie będzie nas osobi­­­ście - udostę­p­niamy preze­n­tację oraz filmy z zabiegów między wykła­­dami na głównej sesji.

Bardzo ciekawe wydarze­­nie, ponieważ organi­­zo­­wane przez Studenckie Koło Naukowe przy I Kate­­drze i Kli­­nice Położ­nictwa i Gine­­ko­­logii WUM (Warszawski Uniwe­r­sytet Medycz­ny). Na konfe­­rencję "Gine­­ko­­logia i Poło­ż­nictwo Inter­dy­­scy­­pli­­na­r­nie" są za­­pro­­szeni studenci, położne oraz lekarze zainte­­re­­so­­wani gineko­­logią i poło­ż­ni­c­twem.

Bardzo się cieszymy, że Mi­­ra­­colo Clinic będzie mogło udostępnić preze­n­tację na temat holisty­cz­nego leczenia endome­­triozy oraz nowocze­­snych technik usuwania ognisk choroby. Pokażemy też filmy z zabiegów diagno­­sty­cz­nych oraz laparo­­sko­­po­­wych z uży­­ciem noża plazmo­­wego oraz lasera diodowego.

Idea konferencji zrodziła się z rosnącego zapotrzebowania na wiedzę dotyczącą okresu ciąży i połogu wśród całego środowiska medycznego, nie tylko lekarzy ginekologów-położników. Kobieta w ciąży może stać się pacjentką lekarza o prawie każdej specjalności, a spotkanie z naszymi wybitnymi ekspertami będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad ciężarnymi. Poruszone zostaną zagadnienia także z zakresu ginekologii, perinatologii, endokrynologii, kardiologii, anestezjologii, chirurgii oraz dermatologii. Na konferencji nie zabraknie również warsztatów oraz konkursu prac naukowych. W związku z tym zachęcamy do nadsyłania swoich prac - na najlepszych czekają nagrody!

Więcej infor­macji oraz szcze­­gó­­łowy program można znaleźć TUTAJ

🔴 Konferencja Interdyscyplinarne Leczene Niepłodności / 10 marzec 2018

GDAŃSK

Kolejna konfe­­re­n­cja, której spojrzenie na zdrowie prokre­­a­cyjne jest nam bliskie, ponieważ ma związek z holi­­stycznym patrze­­niem na czło­­wieka. W tym roku organi­­za­­torzy chcą zwrócić szcze­­gólną uwagę na fakt, iż nie­­pło­d­ność oraz zaburzenia cyklu płcio­­wego są objawem wielu chorób; w tym endome­­triozy. Chorób tych nie można ropatrywać w ramach tylko jednej specja­l­ności lub dziedziny medycyny.

Na konfe­­rencję zostali zapro­­szeni wybitni specja­­liści różnych dziedzin medycyny, którzy są sku­­pieni wokół zagad­nienia zdrowia prokre­­a­cy­j­nego. Omówią oni czynniki mające wpływ na za­­bu­­rzenia w zakresie płodności oraz przed­stawią nowoczesne rozwią­­zania terapii zacho­­wa­w­czej i zabiegowej.

Płodność jest oznaką zdrowia i równowagi całego organizmu, dlatego diagnostyka i leczenie zaburzeń cyklu miesiączkowego, spermatogenezy oraz niepłodności, które są coraz bardziej powszechnym problemem dzisiejszej medycyny, powinny być prowadzone w sposób interdyscyplinarny.

Celem organi­­za­­torów jest przybli­­żenie jakie choroby mogą mieć wpływ na za­­bu­­rzenia w ukła­­dzie rozro­d­czym oraz jakie znaczenie ma obser­wacja biowska­ź­ników płodności przez pacjentki dla potrzeb prowa­­dzenia celowanej diagno­­styki i terapii.

Wpływ rozwoju cywilizacji na nasz organizm w sferze zdrowia prokreacyjnego jest niezaprzeczalny. Coraz częściej występujące zaburzenia odporności, choroby autoimmunologiczne, alergie stanowią niezwykle ważny aspekt medycyny prokreacji. Dlatego zrozumienie wzajemnego oddziaływania układu hormonalnego i immunologicznego oraz ich wpływ na przebieg cyklu płciowego wydaje się kluczowe, aby podejmować dalsze postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne.
Niewątpliwie kwintesencję opisywanych zależności możemy odnaleźć w „tajemniczej chorobie”, jaką jest ENDOMETRIOZA. Złożona etiopatogeneza tej niejednorodnej jednostki nozologicznej wymaga współpracy wielu specjalistów medycyny zachowawczej a także inwazyjnej. Endometrioza jest więc doskonałym przykładem, jak wielokierunkowe postępowanie: leczenie zaburzeń hormonalnych, immunologicznych, alergii,zmiany stylu życia i diety, w połączeniu z wysokospecjalistyczną terapią chirurgiczną dają największe szanse na zdrowie naszych pacjentek.

Więcej infor­macji oraz program TUTAJ

🔴 I Ogólnopolski Kongres Endometriozy / 23-24 marzec 2018

WARSZAWA

Długo oczeki­­wany pierwszy w Polsce kongres w całości poświę­­cony endome­­trio­­zie! Jest on podzie­­lony na dwa dni: jeden dla lekarzy, drugi dla Pacje­n­tek. Jest to jedno z tych wydarzeń, którego nie możemy się już docze­­kać! Liczymy na wiele cieka­­wych rozmów, zarówno z leka­­rzami jak i z Pacjen­t­kami.

>
Pierwszy dzień wydarzenia skierowany jest do Lekarzy praktyków, w którym będzie czas na wymianę opinii na nurtujące tematy związane z diagnostyką i leczeniem endometriozy. Na ten dzień również zaplanowaliśmy szeroki pakiet bloków warsztatowych w formie videoprezentacji.

Wkrótce napiszemy osobny post odnośnie Endokongresu, by jeszcze bardziej przybliżyć to wyjątkowe wydarzenie!

Więcej na temat kongresu oraz szcze­­gó­­łowy program można znaleźć TUTAJ

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa webinar Miracolo Clinic na youtube

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.