Miracolo Clinic na Youtube

Webinary, filmy z zabiegów usuwania endome­­triozy i...do­­wiecie się wkrótce! Zapra­­szamy na nasz kanał Youtube ❤️

Jakiś czas temu założy­­liśmy konto w ser­wisie Youtube, by po­­kazać Wam jak wyglada diagno­­styka endome­­triozy oraz usuwane znale­­zio­­nych ognisk. Motywo­­wała nas chęć udostę­p­nienia Wam video obrazu jaki widzi lekarz operator podczas zabiegu. Dodaliśmy również komen­ta­­rze­­/na­­pisy, byście z większą świado­­mo­­­ścią oglądały przebieg diagno­­styki bądź leczenia opera­­cy­j­nego.

W związku z tym, że doktor Jan Olek od jakiegoś czasu prowadzi spotkania na żywo na na­­szej stronie Facebook'a, posta­­no­­wi­­liśmy umiesz­czać te cenne materiały również na na­­szym kanale Youtubie. Dzięki temu, w dowolnym czasie, będziecie mogły wracać do jego wykła­­dów, przypo­­m­nieć sobie odpowiedzi na nu­r­tu­­jące pytania (Was, komen­tu­­ją­­cych podczas każdego spotkania live) lub udostępnić link tym wszyst­kim, którzy według Was, powinni zgłębić swoją wiedzę na temat endome­­triozy. Tyczy się to zarówno kobiet, jak i męż­czyzn (m.in. mężów w ramach zrozu­­mienia tematu, z jakim zmagają się ich żony)

📣 ZACHĘCAMY DO SUBSKRYBOWANIA MIRACOLO NA YOUTUBE!!!

Jak już wiecie, naszym celem jest zwięk­szanie świado­­mości wśród społe­­cze­ń­stwa na temat tej choroby. Chcemy, by diagno­­styka TVL była kluczem do szy­b­kiego wykrycia endome­­triozy - czyli w jej począ­t­kowym stadium. Nie chcemy, by ko­­biety dowia­­dy­­wały się po średnio 6-8 latach, że są chore, kiedy to mniejsze zmiany można szybciej zdiagno­­zować i usunąć laserem diodo­­wym. Im wcześniej podjęte lecze­­nie, tym mniej inwazyjny zabieg. USG nie może być złotym standa­r­dem, ponieważ jest to badanie, które pokazuje już zaawa­n­so­­wane stadium endome­­triozy.

Chcemy też, by po­­de­j­­ście do czło­­wieka było holistyczne. Ma to związek z mini­­ma­­li­­zo­­wa­­niem ryzyka nawrotów choroby. Samo leczenie skutków choroby to za mało, by za­­po­­biec jej nawrotom choroby. Będziemy o tym mówić, dlatego już teraz zachę­­camy Was do śle­­dzenia naszego kanału! 😊

Zależy nam również na tym, byście dowie­­działy się jak najwięcej odnośnie możli­­wości najno­w­szej medycyny w zakresie leczenia endome­­triozy. Nasi lekarze sami nieustannie szukają nowych rozwią­­zań, podej­mu­­ją­­cych temat endo-cho­­roby. Prowa­­dzimy też własne badania, którymi mamy nadzieję, podzielić się z Wami z jakiś czas.

ZAPRASZAMY!

📣 Chciałabyś poinformować o nas swojego lekarza? 😊

Jeśli byłby chętny podjąć z nami współ­­pracę w ramach walki z endo­­me­­triozą, możemu mu przesłać ulotki do gabinetu 📄📨

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa webinar Miracolo Clinic na youtube zabiegi usuwania endometriozy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.