Miracolo na XIV Krajowej Konferencji Szkoleniowej. Ginekologia i położnictwo.

Tak właśnie! 24-25 listo­­pada w Kra­­kowie odbyła się ogólno­­polska konfe­­rencja dla gineko­­lo­­gów. Oczywi­­­ście, nie mogło nas tam zabraknąć 😊

Miracolo Clinic po raz pierwszy uczest­ni­­czyło w tak wielkim wydarzeniu jak Krajowa Konfe­­rencja Szkole­­niowa. Jesteśmy pozytywnie zasko­­czeni niesa­­mo­­wicie ciepłym przyję­­ciem przez środo­­wisko lekar­skie. Mamy nadzieję na wspó­ł­pracę z wie­­loma gineko­­lo­­gami, dla których dobro Pacjentek jest najwa­ż­nie­j­sze. W końcu, po to własnie, wszyscy się tam zebra­­li­­śmy; by móc się wymienić doświa­d­cze­­niem, wiedzą medyczną oraz by za­­czerpnąć czegoś nowego, co mogłoby wpłynąć na ro­­zwój, a w konse­­kwencji jakość lecze­­nia. W wyda­­rzeniu tym wzięło udział około 2000 lekarzy.

Zgodnie z Państwa sugestiami sporo miejsca poświęcimy w tym roku zagadnieniom bezpiecznego prowadzenia ciąży i porodu – stąd nie tylko poruszymy podczas sobotnich sesji problematyczne kwestie dotyczące poszczególnych okresów porodu oraz cięcia cesarskiego, ale także zaktualizujemy w trakcie sesji interdyscyplinarnych wiedzę na temat cukrzycy ciążowej, nieprawidłowości tarczycy i zaburzeń snu u ciężarnych. / Organizatorzy konferencji

Musimy przyznać, że ko­n­fe­­rencja była naprawdę bardzo udana. Nasze stoisto budziło wyraźne zainte­­re­­so­­wa­­nie. W ciągu dwóch dni przepro­­wa­­dzi­­liśmy ponad 300 konkre­t­nych rozmów z leka­­rzami gineko­­lo­­gami, a 60 z nich wyraziło chęć kontaktu z nami już po zakoń­czeniu wydarze­­nia. Największą uwagę przykuła infor­macja o nowych możli­­wo­­­ściach walki z endo­­me­­triozą. Szcze­­gólnym zainte­­re­­so­­wa­­niem cieszyły się:

  • szybka i nowoczesna diagnostyka wczesnego stadium endometriozy
  • technika usuwania ognisk choroby przy pomocy lasera diodowego oraz noża plazmowego

Dla nas to niezwykle ważne, by wia­­do­­mość o wcze­­snej diagno­­styce rozeszła się z prę­d­ko­­­ścią światła! Na konfe­­rencje pojecha­­liśmy z prze­­ka­­zem, iż jest możliwe 100% potwie­r­dzenie lub wyklu­­czenie endome­­triozy przy pomocy laparo­­skopii przezpo­­chwowej TVL. Chcemy zmienić te przera­­ża­­jące staty­­styki, które podają 6-8 lat jako średnia, kiedy to pada prawi­­dłowa diagnoza od pierw­szych objawów endome­­triozy. Dzięki laparo­­skopii przezpo­­chwowej o cho­­robie możemy się dowie­­dzieć w 30 minut! To ogromna szansa na po­­djęcie szybkiego leczenia i nie dopusz­czenie do ro­­zwoju ognisk endome­­tria­l­nych (np.do torbieli czy głębo­­kich nacieków)

Mieliśmy do dy­­spo­­zycji duży telewi­­zor, na którym uczest­nicy konfe­­rencji mogli zobaczyć 🎥 FILM Z DIA­­GNO­­STYKI I LASE­­RO­­WEGO USUWANIA ENDOMETRIOZY.

Zorga­­ni­­zo­­wa­­liśmy nawet losowa­­nie, gdzie nagrodą było pięć darmo­­wych zabiegów diagnostycznych dla lekarzy! Będą mogli oni zapro­­po­­nować je swoim Pacjentkom ❤️

📣 Chciałabyś poinformować o nas swojego lekarza? 😊

Jeśli byłby chętny podjąć z nami współpracę w ramach walki z endometriozą, możemu mu przesłać ulotki do gabinetu 📄📨

Nasi przedstawiciele :) Koordynatorka Ania i dyrektor operacyjny Adam

Stoisko Miracolo budziło zainteresowanie wśród lekarzy. Bardzo się cieszymy!

Przygotowaliśmy prezentację dla lekarzy, by lepiej zobrazować problem endometriozy.

endometrioza leczenie endometriozy laparoskopia przezpochwowa TVL laserowe usuwanie endometriozy nóż plazmowy terapia żywieniowa Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.