Webinar Miracolo. Odcinek 2 - Endometrioza. Poznaj swojego wroga

Drugie spotkanie na żywo i jeden z klu­­czo­­wych tematów: Skąd się bierze endometrioza? Wykład z kate­­gorii "podaj dalej"!👋

Cykl spotkań na żywo z doktorem Janem, pt: "Jak skutecznie leczyć endometriozę?"

Za nami odcinek 2 z serii naszych spotkań online :) Jego tytuł brzmiał: "Endo­­me­­trioza - poznaj swojego wroga."

Przejdź do 👉 Odcinka 1 - Wprowa­­dzenie do cyklu , jeśli nie miałaś jeszcze okazji zobaczyć pierw­szego spotkania.

Poniżej wykład (cz.1 odcinka 2), czyli wszystko, co powin­ny­­­ście wiedzieć o endo­­me­­trio­­zie, a o czym tak mało się mówi. Skąd się ona bierze? Jakie jest źródło rozwoju choroby? Posłu­­chajcie same i uświa­­da­­miajcie innych!

A tu jeszcze cz.2 odcinka 2, czyli pytania i odpowiedzi na żywo 👇

❤️Kochane, pamiętajcie!

Możecie się aktywnie udzielać podczas każdego spotkania na żywo, zadając pytania w kome­n­ta­­rzach na FB. Doktor Jan przeznacza pewien czas, by na nie odpowie­­dzieć. Ze względu na duże zainte­­re­­so­­wa­­nie, jeśli nie zdąży­­liśmy rozwiać wszyst­kich wątpli­­wo­­­ści, spisu­­jemy resztę pytań, by móc się do nich odnieść w kolejnym odcinku.

Wspólnie przeła­­­­mujmy milczenie na temat endome­­­­triozy! Choroba pomału zaczyna być zauwa­­żana w świecie mediów i spo­­łe­­cze­ń­stwie, jednak na­dal trzeba nam jeszcze wiele zrobić, by na hasło "endo­­me­­trioza" większość ludzi wiedziała "o co chodzi". Opierając się o wyniki naszego kwestio­­na­­riu­­sza, okazuje się że aż 80% kobiet nic ni­gdy nie słyszało o tej choro­­bie!

Webinar i info­r­macje w nim zawarte, to przestrzeń, w której wiele pań będzie mogło zaczerpnąć rzetelnej wiedzy na temat endome­­triozy! Podczas trans­­misji na żywo można zadawać pytania w kome­­­n­ta­­­­rzach na FB

📣 Zapraszajcie na kolejne odcinki wszystkie bliskie Wam osoby, które uważacie, że powinny dowiedzieć się więcej! :) DOŁĄCZCIE DO NAS! 💪

👉 ŚLEDŹ NAS NA FACEBO­­OKU, BY NIE PRZEGAPIĆ SPOTKAŃ LIVE

CZĘŚĆ ODPOWIEDZI DOKTORA JANA NA WASZE PYTANIA (ODC.2)

Bardzo mnie ciekawi, czy jakby się usunęło macicę i jajniki, to czy oznaczałoby to koniec endometriozy?

Nie jest to optymalne rozwią­­za­­nie. Nie zachęcam do niego, ponieważ usunięcie samej macicy absolutnie nie rozwiąże problemu. Zmiany są ho­r­mo­­no­­za­­leżne. Jeżeli usuniemy samą macicę, a jaj­niki dalej będą produ­­ko­­wały hormony, to wzrost endome­­triozy na­dal będzie postę­­po­­wał. Jeśli usuniemy też jajniki, to możemy mieć potem problem z innymi rzeczami, takimi jak: osteopo­­roza, choroby serca, choroby naczy­­niowe. Osobi­­­ście, odradzałbym tak radyka­l­nego rozwią­­za­­nia. Do takiego typu leczenia skłaniają się najczę­­­ściej kobiety, które już wiele przeszły i mają za sobą X opera­­cji. Warto też pamię­­tać, że do dolegli­­wości bólowych przyczy­­niać się mogą również zrosty - je również trzeba usunąć. Nastę­p­nie, należa­­łoby zasto­­sować profi­­la­k­tykę antyzro­­stową. Dlaczego? Z tego względu, że je­­żeli nie usuniemy wszyst­kich widocz­nych zrostów, a jedynie te, po których będzie można usunąć macicę i jaj­niki, to dolegli­­wości będą na­dal występować.

Znam przypadek kobiety, która po usunieciu macicy i jajników wyzdrowiała.

Trudno powie­­dzieć, że wy­z­dro­­wiała. Tak jak się dziś dowie­­dzie­­liśmy (z wykła­­du), ogniska endome­­trialne i to wszystko co się później z nimi wiąże, nie są przy­­czyną choroby, a sku­t­kiem. To jelito jest najczę­­­ściej chore! Jak również szereg innych rzeczy, np. tarczyca. Przy takim leczeniu (usunięciu macicy i jaj­ni­­ków) kolejne choroby mogą się pojawiać z cza­­sem. Podej­rze­­wam, że ko­­bieta ta mogła nie mieć objawów, dlatego twier­dziła, że wyzdrowiała.

Nawyki częstego jedzenia... W przypadku refluksu ma to niestety zastosowanie.

Zdecy­­do­­wanie tak, tyle że na refluks najczę­­­ściej przepi­­sy­­wane są ta­­bletki, które łagodzą objawy. To są tzw. inhibi­­tory pompy proto­­nowej – one podwy­ż­szają niestety PH w żołądku, co z kolei hamuje enzymy prote­­o­li­­tyczne, czyli te, które rozkła­­dają białka na części pierw­sze. Jakie mogą być tego skutki? Jeśli białka nie będą strawione w cało­­­ści, czyli do ami­­no­­kwa­­sów, mogą przed­o­stawać się do da­l­szej partii jelita. Jeżeli na skutek dysbiozy jelitowej mamy podra­ż­nione jelito, to owe części białek mogą się wchłonąć do krwi. Organizm rozpozna je wówczas jako ciało obce i zacznie tworzyć przeciw­­ciała. Z kolei, przeciw­­ciała te mogą krzyżowo atakować nasze organy. Bardzo często tak się dzieje w przy­­padku glutenu, który nieje­d­no­­krotnie przyczynia się do Hashimoto.

Panie doktorze, jestem 1,5 miesiaca po drugiej laparoskopii, w której usunięto torbiel na lewym jajniku (uciskała ona na nerw kulszowy), zrostów oraz rozdzielono jelito od macicy. Ciągle krwawię i mam skurcze. Okropnie boli mnie podbrzusze. Kręgosłup jak bolał tak boli. Drętwienie nogi do stopy wciąż się utrzymuje. Lekarz tłumaczy, że zrobił wszystko, a ja popadam w depresję... Co mogę jeszcze zrobić?

O tym właśnie mówiłem. Torbiele wiążą się ze zrostami i z głębo­­kimi nacie­­kami. Może wówczas docho­­dzić do uci­­sku, bądź podra­ż­nienia nerwów. Depre­­sja­­...no właśnie. Podej­rze­­wam, że en­do­­me­­trioza na­dal jest obecna w jamie brzusz­nej; i to nawet głębokie nacieki, które mogą drażnić nerwy. Depresja tylko i wyłącznie potwierdza obecność dysbiozy jelito­­wej. W odcinku dotyczącym dysbiozy jelitowej szerzej powiem jaki jest wpływ jelita na dzia­­łanie układu nerwo­­wego. Dysbioza oddzia­­ły­­wuje na psy­­chikę i kon­ce­n­tra­­cję. Będziemy o tym mówić - jest wiele badań na ten temat (które zostaną przed­sta­­wio­­ne). Co można zrobić? Zdecy­­do­­wanie przejść na te­­rapię żywie­­niową. Bardzo możliwe, że ko­­nieczne będzie również leczenie opera­­cyjne.

Doktorze, od roku jestem po operacji endometriozy w cięciu cesarskim. Brałam leki hormonalne; non stop bez okresu... Miesiąc temu okazało się, że mam guza w piersi. Teraz jestem bez hormonów i to jest tragedia (ból)... Jakie leki po wycięciu guza mogę brać? Już sama nie wiem co robić? Cierpię też na bezsenność.

No właśnie. Kolejny bardzo dobry przypa­­de­­k... Bezse­n­ność, zaburzenie konce­­tra­n­cji, przewlekłe zmęczenie – to są wszystko objawy dysbiozy jelito­­wej. Dość odważnie mówię na ten temat, ponieważ prawie u każdej Pacjentki badamy jelita. Dotych­czas, tylko u jednej z nich nie mieliśmy do czy­­nienia z dys­biozą jelitową. Była to Pacjentka, która miała I sta­­dium endome­­triozy. Jest wiele cieka­­wych badań w tym zakre­­sie, o któ­­rych będziemy mówić (w kolej­nych odcin­kach naszych spotkań online). One tylko potwie­r­dzają, że kie­­runek naszego myśle­­nia, jeżeli chodzi o leczenie endome­­triozy, jest słuszny. Terapią żywie­­niową można, zdecy­­do­­wa­­nie, zmnie­j­szyć stan zapalny, przez co i bóle mogą ustępo­­wać. Jeżeli o hor­mony chodzi, w zasa­­dzie, my je stosu­­jemy tylko po operacji na 2-3 miesiące osłonowo (ma to miejsce wtedy, gdy podczas zabiegu okazuje się, że cho­­roba przyjęła bardziej agresywną formę, niż wcześniej sądzi­­li­­śmy). Pacjentce propo­­nu­­jemy również przej­­ście na te­­rapię żywie­­niową, po której nastą­­pi­­łoby odsta­­wienie hormo­­nów. Hormony zwięk­szają przepu­sz­cza­l­ność jelita, co może później predy­s­po­­nować do chorób autoim­mu­­no­­lo­­gi­cz­nych (stąd naszym celem jest skuteczna terapia żywie­­niowa, nad którą nieustannie pracu­­jemy, by ją ulepszyć, a leki, jeśli już, stosu­­jemy na krótki czas). Mając wcześniej wiedzę na temat bardziej zaawa­n­so­­wanej endome­­triozy, przygo­­to­­wu­­jemy organizm Pacjentki terapią żywie­­niową jeszcze przed zabie­­giem (w celu zmnie­j­szenia stanu zapal­nego - łatwiej się wówczas operuje, a Pacjentka szybciej dochodzi do sie­­bie)

Panie doktorze, od dziecka mam spadek czerwonych krwinek i nadmierny wzrost krwinek białych. Czy to może świadczyć o endometriozie? Lekarz wspomniał, że mam endometriozę białą.

Trudno powie­­dzieć. Białe zmiany często świadczą o zmia­­nach aktyw­nych. Podej­rze­­wam, że cho­­dziło o aktywne zmiany endome­­trialne. Nie wiem co jest u Pani przyczyną spadku krwinek czerwo­­nych od dziecka. Zdarzają się pewne niedo­­kr­wi­­stości wrodzone, stąd ciężko mi ocenić. My również mamy Pacjentki z niedo­­kr­wi­­stością, tyle że po­­dłożem jest złe wchła­­nianie przez jelito. Po ustąpieniu dysbiozy jelitowej (dzięki terapii żywie­­nio­­wej), poziomy hemoglo­­biny często wracaja do normy. Aczko­l­wiek, jeżeli Pani ma tę niedo­­kr­wi­­stość od dziecka, bardzo możliwe, że ta­­la­­semia lub jeszcze inne choroby wrodzone odgry­­wają tu jakąś rolę.

W związku z dysbiozą jelitową, czy poleca pan wspomagać się probiotykami na co dzień? Jeśli tak, to jakimi?

Zdecy­­do­­wanie tak. O pro­­bio­­ty­­kach będziemy jeszcze mówić. W kole­j­nych odcinach webinara poruszymy temat diagno­­sty­­ki­­,le­­cze­­nia, a potem dysbiozy jelito­­wej. Zatem, przy spotkaniu o dys­bio­­zie, na pewno poruszę tę kwestię.

Czy badanie rezonasem z kontrastem pokaże ogniska endometriozy?

Badanie rezonansem magne­­tycznym jest bardzo pomocnym badaniem; zwłaszcza przy podej­rzeniu ognisk głęboko nacie­­ka­­ją­­cych. Z tym że, w pra­k­tyce wygląda to różnie. Są badania na ten temat - niektóre z nich mówią o prze­­wadze rezonansu (ale bardzo niewie­l­kiej), natomiast większość wskazuje, że ba­­danie gineko­­lo­­giczne z bada­­niem ultra­­so­­no­­gra­­ficznym jest równie dokładne. Uważam, że rze­­czy­­wi­­­ście tak jest. Dlaczego? Przy badaniu gineko­­lo­­gicznym mamy możli­­wość poruszania macicy. Można wtedy zobaczyć jak wyglą­­dają relacje między jelitem, a macicą. Sądzę, że dobre badanie gineko­­lo­­giczne, badanie przezo­d­by­t­nicze i dobre badanie USG mają większą wartość, niż badanie rezonansem magne­­tycznym. Mieliśmy już Pacjentki, które przyszły do nas z dobrym rezona­n­sem, a oka­­zało się, że miały głębokie nacieki. To rzeczy­­wi­­­ście potwie­r­dza, że sku­­te­cz­ność i czu­­łość rezonansu, nie jest aż ta­­kie, jakie by sobie człowiek wyobrażał przy tego typu zaawa­n­so­­wanym badaniu.

Czy badanie PET może wykazać endometriozę czy tylko komórki rakowe?

Myślę, że ze względu na pro­­mie­­nio­­wanie i na cenę, PET nie odgrywa praktycznie żadnej roli, jeżeli chodzi o endo­­me­­triozę.

Czy podczas drugiej ciąży endometrioza może zagrozić dziecku?

Endome­­trioza nieznacznie zwiększa ryzyko poronienia - innych zagrożeń nie ma. Najczę­­­ściej, podczas ciąży, choroba się trochę uspokaja.

Czy to możliwe, aby pewna klinika nie wykryła endometriozy? Objawy mam od wielu lat, klinikę opuściłam po 2 latach nieskutecznych inseminacji. Diagnoza - podwójna macica. O endometrioze dowiedziałam się tydzień temu w szpitalu.

Rozumiem, że dwa lata temu miała Pani operację i wów­czas nie wykryto endome­­triozy, a teraz znów była Pani opero­­wana i już wykryto? Możliwe, że po­w­stała ona na nowo. Możliwe też, że sta­­dium choroby było na tyle niena­­si­­lone, że nie dojrzano tych zmian. Zatem, dwa scena­­riusze są możliwe.

Ile się czeka na operację u pana doktora?

Terminów nie mamy długich. W ciągu 2-3 tygodni jesteśmy w stanie ustalić datę zabiegu. Natomiast, tutaj bardziej chodzi o przy­­go­­to­­wanie organizmu poprzez żywie­­nie. Zwykle, trafiają do nas kobiety już z zaawa­n­so­­wanym stadium choroby; dlatego też, wolę przygo­­tować Pacjentkę przez 3-4-5 tygodni terapią żywie­­niową, a dopiero później ją zopero­­wać. Swoją rolę odgrywa też faza cyklu – bardzo zaawa­n­so­­waną endome­­triozę najle­­piej operować po miesiączce.

Podobno przy złagodzeniu objawów wskazane jest przyjmowanie jodu? Czy można przyjmować jod z antykoncepcją??

O przyj­mo­­waniu jodu mówiliśmy już ostatnio (odcinek 1) - jak najba­r­dziej jest wskazane. Będziemy o tym jeszcze mówić podczas odcinka o sum­ple­­me­n­ta­­cji. Można stosować z antykoncepcją.

Czy po wycięciu torbieli endometrialnych endometrioza może się uaktywnić w trakcie stosowania antykoncepcji?

To jest bardzo dobre pytanie. Antyko­n­cepcja antyko­n­cepcji nie jest równa. Są prepa­­raty, które maja mocną kompo­­nentę estro­­genną, która poten­cjalnie może powodować wzrost endome­­triozy. Tych prepa­­ratów należa­­łoby unikać. W wyty­cz­nych leczenia endome­­triozy jest uwzglę­d­nione, że je­­żeli bierze się tabletki antyko­n­ce­p­cyjne w ramach leczenia choroby, trzeba je brać bez przerw. To jest dość istotne. Stąd często odpadają prepa­­raty, które mają kilka tabletek placebo, bądź zmienia się ich dawka w trakcje cyklu. Leki te rzeczy­­wi­­­ście nie są za­­le­­cane. Czy endome­­trioza może się uakty­w­nić? Może. Mieliśmy wiele Pacje­n­tek, które przez 10 lat brały antyko­n­ce­p­cję. Po odsta­­wie­­niu, zaczęły je na nowo brać z powodu np. bolesnych miesią­­czek. Zażywając antyko­n­ce­p­cję, objawy niemalże ustępo­­wały, ale po odsta­­wieniu wracały z podwójną siłą. Później się okazy­­wało, że był IV stopień endome­­triozy. To jest bardzo częsty scena­­riusz. Może nie zawsze oscyluje to w gra­­nicy 10 lat brania tabletek antyko­n­ce­p­cy­j­nych, aczko­l­wiek w Nie­m­czech jest to w zasa­­dzie standard. Zatem, jak najba­r­dziej, antyko­n­cepcja może maskować endome­­triozę; zwłaszcza jeżeli bierze się ją z przerwami.

Dziękuje Panie doktorze za bardzo fajny wykład. Czy warto przy endometriozie suplementować wit D I C?

Jak najba­r­dziej. O tym będziemy jeszcze mówić. Witamina D jest bardzo ważna w okresie zimowym. Witaminę C można zażywać codziennie przez cały rok, zwłaszcza zimą, kiedy nie mamy dostępu do świe­­żych warzyw i owoców.

Mieszkam w Niemczech. Czy doktor ma swój gabinet w Dortmundzie? Gdzie można umówić się na wizytę? Marzę o wizycie u doktora.

Swojego gabinetu nie mam, ale przyj­muję w szpi­­talu, także nie ma problemu.

Czy problemy jelitowe, które rozpoczęły się po problemach grzybicznych pochwy, mogły zapoczątkować endometriozę?

To jest właśnie to, o czym mówiliśmy - problemy jelitowe zdecy­­do­­wanie mogą upośle­­dzić układ immuno­­lo­­giczny. Do tego często dochodzą też czynniki, które hamują apoptozę; styl życia, czynniki środo­­wi­­skowe. To może powodować endome­­triozę. Kobiety, które mają dysbiozę jelitową, bardzo często nie mają również prawi­­dło­­wych bakterii w pechęrzu moczo­­wym, cewce moczowej i w pochwie. Stąd, bardzo dużo pań z endo­­me­­triozą, boryka się również z prze­w­le­­kłymi zapale­­niami pochwy, grzybicą czy nawra­­ca­­ją­­cymi zakaże­­niami układu moczo­­wego.

Endometrioza miednicy mniejszej - co może obejmować?

Wszelkie narządy: pęcherz moczowy, moczo­­wody, jajniki, otrze­w­ną... tak naprawdę wszędzie, gdzie się dosta­­nie. Później może też naciekać głębsze struk­tury. Tu nie ma granic. Endome­­trioza nie ma granic.

Ile miesięcy można brac Visanne bez przerwy?

Visanne jest to lek, który był badany w Heide­l­berg przez profe­­sora Strowit­z­kiego. Jest on, co prawda, dopusz­czony na pół roku, ale prof. Strowitzki stosuje go również przez dłuższy okres (nawet do 2,3,4 czy 5 lat) i teore­­tycznie nie ma problemu. Visanne ma dienoges (2mg) w skła­­dzie. Dienoges jest również skład­ni­­kiem niektó­­rych leków antyko­n­ce­p­cy­j­nych hormo­­na­l­nych dwu-skła­d­ni­­ko­­wych. Leki te można brać bez przerwy, więc Visanne teore­­tycznie też. Z tą uwagą, że, rzeczy­­wi­­­ście, jest sporo efektów nieporządanych.

Czy endometrioza na jelitach i obciążenie genetyczne rakiem jelita zwiększa ryzyko jego wystąpienia?

Generalnie przewlekły stan zapalny może predy­s­po­­nować do raka. Jeżeli chodzi o endo­­me­­triozę, to doszu­­ki­­wano się związku endome­­triozy z cho­­ro­­bami nowotwo­­ro­­wymi i naj­czę­­­ściej mówi się o raku jajnika – ryzyko jest lekko podwy­ż­szone.

Czy częste infekcje pęcherza moczowego mogą mieć związek z endometriozą?

Jak najba­r­dziej, ponieważ źródło jest to samo, czyli koloni­­zacja organizmu nie tymi bakte­­riami, które być powinny. Jeżeli cewka moczowa jest skolo­­ni­­zo­­wana przez bakterie lacto­­ba­­cillus i inne, to one same w sobie hamują wzrost innych drobno­­u­strojów (tych złych). Do tego, tworzą też kwaśne środo­­wi­­sko, które również hamuje rozwój innych mikro­­o­r­ga­­ni­­zmów. W ten sposób narządy są chro­­nione przed infekcją.

Jak walczyć z gut dysbiosis?

O tym poświę­­cimy jeden webinar.

Gdzie można uzyskać fachową literaturę na temat terapii żywieniowej ?

Wspomnę o tym w odcinku o terapii żywie­­nio­­wej. Jest dużo pozycji na ten temat i nie­k­tóre z nich są na­­prawdę bardzo dobre. W USA istnieje też wiele proje­k­tów, traktu­­ją­­cych to zagad­nie­­nie. Są to nardzo duże proje­k­ty,o których też powiem. Temat jest badany na sze­­roką skalę.

Czy po porodzie w trakcie karmienia można zrobić operacje?

Można. Jak najba­r­dziej. Z tym, że w trakcie jak się karmi, zwykle nie ma się dużych dolegli­­wo­­­ści, bo je­­żeli ktoś karmi regula­r­nie, to zahamo­­wana jest owulacja i te zmiany endome­­trialne również. Ale teore­­tycznie nic nie stoi na prze­sz­ko­­dzie. Aczko­l­wiek, jeżeli ktoś chce dalej karmić piersią, może to zaburzyć zdecy­­do­­wanie produkcję mleka. Chociażby przez stres, związany z operacją.

Jak zdiagnozować dysbiozę jelitową?

W bardzo prosty sposób. Jest to badanie kału. Tak naprawdę można je zamówić przez internet i wykonać w domu. Otrzy­­muje się probówkę do po­­brania materiału, a następnie wysyła ją do la­­bo­­ra­­to­­rium. Po kilku dniach uzyskuje się wynik.

Doktorze, jak mają się leki nasenne do endometriozy?

Myślę, że w be­z­po­­średni sposób nie wpływają one na en­do­­me­­triozę. Warto jednak powie­­dzieć, że en­do­­me­­trioza, a przede wszystkim dysbioza jelitowa, mogą powodować zaburzenia snu. Stąd pewnie dobrze by było zainte­­re­­sować się stanem jelit. Możliwe, że bę­­dzie można później odstawić leki. (jeśli odpowiednio zadba się o florę jelitową)

Czy warzywa z rodziny kapustnych są zalecane, czy wręcz przeciwnie?

Są, jak najba­r­dziej. Zwłaszcza teraz podczas zimy - kiszona kapusta jest tak naprawdę najle­p­szym probio­­ty­­kiem. Jeżeli ktoś ma dostęp do bardzo dobrej jakości kapusty organi­­czej, to zachęcam.

Jak doktor odnosi się do pasożytów i infekcji bakteryjnych współistniejących lub będących triggerem choroby?

Zdecy­­do­­wanie może to być trigger do cho­­roby. Tutaj znów mamy do czy­­nienia z dys­biozą jelitową, do której należą przero­­sty, zarówno grzybów jak i paso­­ży­­tów. Zwłaszcza po leczeniu antybiotykami.

Przy endometriozie III stopnia (glęboko naciekającej) operację lepiej zaplanować po terapii Vissane czy przed?

Rozumiem, że była Pani zopero­­wana i stwie­r­dzono endome­­triozę III stopnia (klasy­­fi­­kacja amery­­kańska od I-IV, która nie obejmuje głębo­­kich nacie­­ków) i oprócz tego współ­­to­­wa­­rzy­­szyła endome­­trioza głęboko nacie­­ka­­jąca (klasy­­fi­­kacja ENZIAN), która nie była usunięta? Możliwwy jest również scena­­riusz, że była endome­­trioza III stopnia i teraz doszło do głę­­bo­­kiego nacieku. Warto pomyśleć, czy by nie zasto­­sować Visanne lub terapii żywie­­nio­­wej. Są badania, że wi­­ta­­mina C w okresie około­­o­pe­­ra­­cyjnym przynosi pozytywne rezul­taty. Opowiem o tym w jednym z odci­n­ków. Chodzi o to, żeby zmnie­j­szyć stan zapalny – operuje się wtedy łatwiej, a Pacjentki szybciej wraca do sie­­bie.

Doktorze, a jak z alkoholem w małych ilościach?

Alkoho­­l... Myślę, że w ma­­łych ilościach na pewno nie zaszkodzi.

W 1992 roku nie stwierdzono endometriozy, ale już w 1996 tak - IV stopnia. Skoro tak zaawansowana endometrioza trwa co najmniej 10 lat, jak to możliwe, że wcześniej nie zauważono jej podczas laparoskopii?

Tego nie wiem. Teore­­tycznie mogła się rozwinąć przez 4 lata, aczko­l­wiek zwykle są to dłuższe okresy. (możliwe też, że nie­­na­­si­­lone zmiany nie było zauważone)

endometrioza leczenie endometriozy laparoskopia przezpochwowa TVL laserowe usuwanie endometriozy nóż plazmowy terapia żywieniowa Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy webinar

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.