Webinar Miracolo. Odcinek 1 - Wprowadzenie

Kochane! ❤️ Rozpo­­czę­­liśmy cykl spotkań na żywo z dok­torem Janem, pt: "Jak skutecznie leczyć endometriozę?"

Już dawno chodziło nam po głowie zorga­­ni­­zo­­wanie Webina­­r'a, dzięki któremu mogli­­byśmy jeszcze bardziej zmierzyć się z tematem endome­­triozy. Trzeba zwracać większą uwagę na tę chorobę, ponieważ wciąż zbyt mało się o niej mówi. Prawi­­dłowa diagnoza pada zdecy­­do­­wanie za późno! Potrzeba nam więcej infor­macji na temat diagno­­styki oraz lecze­­nia.

🎥31-10-2017 o godzinie 20:00 odbyła się pierwsza transmisja na żywo z doktorem Janem, w ramach Webinar'a "Jak skutecznie leczyć endometriozę?"

Pierwszy odcinek był wprowa­­­­dze­­­­niem i omó­­­­wie­­­­niem ważnych kwestii, które będziemy poruszać w kole­­­j­nych częściach. Spotkania live będą średnio co dwa tygodnie 😊

👉 Dla kogo jest ten Webinar? Dla kobiet, które zmagają się z bole­­­­snymi miesią­­­cz­kami lub niepło­­­d­no­­­­­­­ścią, a nigdy nie słyszały o endo­­­­me­­­­trio­­­­zie, lub takich, które są świa­­­­dome choroby, ale nie wiedzą jak sobie z nią poradzić.

❤️Co więcej!

Można się aktywnie włączyć w ten cykl spotkań na żywo, by wspólnie przeła­­­­mywać milczenie na temat endome­­­­triozy! Wiele z Was, drogie nasze, wie jak wiele trzeba zrobić w tym temacie! Jak bardzo trzeba nagło­­­­śnić problem choroby, która dotyka miliony kobiet! To jest właśnie jedna z tych okazji, gdzie wiele pań będzie mogło dowie­­­­dzieć się czegoś więcej o endometriozie!

📣 Zapraszajcie na kolejne odcinki wszystkie bliskie Wam osoby, które uważacie, że powinny dowiedzieć się więcej! :) DOŁĄCZCIE DO NAS! 💪

👉 ŚLEDŹ NAS NA FACEBO­­OKU, BY NIE PRZEGAPIĆ SPOTKAŃ LIVE

Zadawanie pytań w kome­­­n­ta­­­­rzach na FB pod trans­­­­misją mile widziane!

Będziemy mówić m.in.:

  • Skąd bierze się endometrioza? Gdzie jest źródło rozwoju tej choroby?
  • Jakie są jej objawy, a jakie skutki nieleczenia?
  • Jaka metoda diagnostyczna jest najskuteczna i dlaczego?
  • Jak leczyć endometriozę, by zminimalizować ryzyko nawrotu choroby?
  • Jakie są najnowsze osiągnięcia medycyny, które mogą być wykorzystane w leczeniu endometriozy?
  • Jakie znaczenie przy chorobie ma odżywianie?

Poniżej - ODCINEK 1. Wprowadzenie do cyklu.

ODPOWIEDZI DOKTORA JANA NA WASZE PYTANIA (ODC.1)

1. Czy mając endometriozę można chorować na inne choroby autoimmunologiczne? Jakie najczęściej?

Zdecy­­do­­wanie tak. Ja np. jak miałem Pacjentki z cho­­robą Hashi­­moto, które były opero­­wane u nas diagno­­sty­cz­nie, to nie spotkałem jeszcze choroby Hashi­­moto bez endome­­triozy. Być może przypa­­dek. Zdecy­­do­­wanie jednak najczęstszą chorobą, współ­­i­st­nie­­jąca z endo­­me­­triozą, jest choroba Hashi­­moto. Bardzo często spoty­­kamy też stwar­d­nienie rozsiane, łuszczycę i cho­­robę Crohna (choroba zapalna jelit). Także zdecy­­do­­wanie tak. Endome­­trioza jest chorobą układu immuno­­lo­­gi­cz­nego, zarówno jak choroby autoimmunologiczne.

2. Czy Vissane to najlepszy lek teraz?

Bardzo trudno odpowie­­dzieć na to pytanie. Nie jest to lek idealny; wiąże się z wie­­loma efektami niepo­­żą­­da­­nymi. Jest to jednak jedyny lek zareje­­stro­­wany na rynku w celu leczenia endome­­triozy.

3. Jak długo średnio może trwać leczenie w III stadium endometriozy?

Jeżeli chodzi o czas operacji to około godziny. Dalsze leczenie to hormo­­no­­te­­rapia bądź terapia żywie­­niowa. Aby terapia żywie­­niowa zaczęła działać, potrzeba czasu - efekty widać po około 2 miesią­­cach. Czasami dobre rezul­taty można zauważyć już w pier­w­szych tygodniach terapii żywieniowej.

4. Czy badanie HSG jest bezpiecznym badaniem?

Od HSG się odchodzi - już praktycznie nikt nie robi tego badania. Ja, będąc jeszcze na Ka­­rowej (początki pracy jako gineko­­log), rzeczy­­wi­­­ście je przepro­­wa­­dza­­łem. A dla­­czego już się go nie robi? Z kilku wzglę­­dów. Po pierw­sze, czułość tego badania w wykry­­waniu endome­­triozy jest zerowa lub niemalże zerowa. Można czasami stwie­r­dzić zrosty - ale to wszystko. U kobiet z nie­­pło­d­no­­­ścią, u któ­­rych endome­­trioza może być sprawcą, tak naprawdę, to badanie niewiele wnosi. Jeżeli komuś chodzi tylko o badanie drożności jajowo­­dów, nie wiem czy nie lepiej zrobić USG z tym badaniem. Złotym standardem jest laparo­­skopia (klasy­cz­na). U nas złotym standardem jest laparo­­skopia przezpo­­chwowa (TVL), przy której robimy histe­­ro­­skopię (czyli patrzymy na czynnik macicz­ny), badamy drożność obydwu jajowodów oraz eksplo­­ru­­jemy jamę brzuszną i mie­d­niczną w celu potwie­r­dzenia bądź wyklu­­czenia endome­­triozy.

5. Czy endometrioza może mieć związek z podwyższonym poziomiem kortyzolu?

Sama endome­­trioza nie ma raczej na to wpływu. Jeżeli chodzi o stres, to może on nasilać endome­­triozę. Endome­­trioza sama w sobie nie powinna mieć wpływu na po­­ziom kortyzolu.

6. Gdzie znajdują się w Warszawie wspomniane ośrodki Miracolo Clinic?

Jesteśmy na razie w dwóch miejscach: Szpital św.Anny w Pia­­secznie (bardziej skompli­­ko­­wane zabiegi) oraz Eva Clinic (zabiegi diagnostyczne).

7. Czy dietą można wyleczyć tę chorobę czy tylko złagodzić objawy?

To jest bardzo dobre pytanie. Na początku też tego nie wiedzie­­li­­śmy. To, co wiedzie­­liśmy na pewno, to to, że dieta łagodzi objawy. Logicznie myśląc można wydedu­­ko­­wać, że skoro są mniejsze objawy, to i nasi­­lenie choroby się zmnie­j­szyło. Miałem już Pacjentkę, którą wcześniej opero­­wałem z powodu endome­­triozy głębo­­ko­­-na­­cie­­ka­­ją­­cej. Nie miałem wówczas plazmy (noża plazmowego), więc nie usunąłem jej zmian z jelita grubego oraz przepony. Wtedy też nie stoso­­wa­­liśmy terapii żywie­­nio­­wej. Po 3 miesią­­cach od opera­­cji, Pacjentka wróciła ze wznową. Po 5 miesią­­cach terapii żywie­­nio­­wej, torbiele zmnie­j­szyły się grubo o ponad połowę, a przy kolejnej laparo­­sko­­pii, nie stwie­r­dzi­­liśmy żadnych zmian na je­­licie grubym i prze­­po­­nie. Odpowia­­dając na py­­ta­­nie; tak, terapia żywieniowa wpływa na cho­­robę; nie tylko na jej objawy. Mieliśmy też Pacjentki, u któ­­rych badanie histo­­pa­­to­­lo­­giczne wykazało nieak­tywne zmiany (endo­­me­­tria­l­ne). Zdecy­­do­w­nanie zatem, dieta może wpłynąć na ak­ty­w­ność choroby.

8. Czy rezonans jest w stanie wykryć zmiany na jelitach? Czy mając III stopień można mieć takie zmiany?

Trudne pytanie. Tak i nie. Zmiany u Pacjentki, którą przed chwilą opisy­­wa­­łem, to były "plamki" na je­­licie - takie małe typowe i począ­t­kowe ogniska endome­­trialne. Nie ma szans by je wykryć w rezo­­nansie magne­­ty­cz­nym. Głębokie nacieki - owszem. Głębokie nacieki na je­­licie grubym, esicy, w prze­­gro­­dzie pochwo­­wo­­-o­d­by­t­ni­­czej - takie zmiany można wykryć. A czy można mieć głębokie nacieki przy III stadium endome­­triozy? III stopień endome­­triozy to jest ona opierana o kla­­sy­­fi­­kację Amery­­ka­ń­skiego Towarzy­­stwa Medycyny Rozrodu, która nie jest dosko­­nała. Jeżeli chodzi o głę­­boko nacie­­ka­­jącą endome­­triozę jest też klasy­­fi­­kacja ENZIAN; jedna z drugą się uzupe­ł­niają. Zatem, III stopień nie wyklucza i nie potwierdza głębo­­kich nacie­­ków. Teore­­ty­cz­nie, można je mieć.

9. Czy po jednej laparoskopii można mieć drugą operację?

To jest niestety ta bolącz­ka... Zdecy­­do­­wanie tak. Mamy wiele kobiet, które już były wielo­­krotnie opero­­wane. Nasza rekor­dzistka miała 11 opera­­cji, druga rekor­dzistka miała 2 laparo­­skopie i 7 laparo­­to­­mii; podłużną, poprze­cz­ną... To niestety jest przykry, ale częsty scenariusz.

10. Czy terapia żywieniowa jest indywidualna na każdej Pacjentki?

Nasza terapia żywie­­niowa jest pod Pacjentki z endo­­me­­triozą. Oczywi­­­ście jest tak, że Pa­­cjentki czasem mają choroby towarzy­­szące; wtedy musimy dopasować odpowiednio tę terapię (unie­­mo­ż­li­­wiając rozwój stanu zapal­ne­­go). Jeżeli Pacjentka ma tylko i wyłącznie endome­­triozę, bez innych chorób, to dieta jest bardzo zbliżona.

11. Mam potwierdzoną endometriozą, jestem po laparoskopii. Od roku biorę hormony w postaci tabletek antykontepcyjnych, które już po raz kolejny zmieniłam. Przytyłam prawie 12 kg. Odżywiam się zdrowo, nie jem mięsa, uprawiam sport, piję dużo wody. Jaki lek (tabletki antykoncepcyjne), Pana zdaniem, jest najlepszy, aby nie mieć tak wielkich skutków ubocznych?

Naszym celem jest uwolnienie się od wszel­kich leków. Oczywi­­­ście, czasami podczas operacji z zasko­­cze­­niem odkry­­wamy, że sta­­dium endome­­triozy Pacjentki jest wyższe, niż myśle­­liśmy wcześniej. Wówczas wprowa­­dzamy czasem hormony na kilka miesięcy, dopóki terapia żywie­­niowa nie zacznie działać. Naszym celem jednak jest to, żeby Pacjentka dobrze funkcjo­­no­­wała bez żadnych leków; i to się udaje! Oczywi­­­ście nie w 100%, ale idziemy w dobrym kierunku.

12. Co jest wskazaniem do operacji, jeśli nie ma torbieli, a dolegliwości nie ustapiły (miałam laparoskopię w 2012 roku)?

W Polsce, ale myślę, że nie tylko w Pol­sce, jest ten problem, że Pa­­cjentki opero­­wane są za­­ późno. Zabieg wykony­­wany jest dopiero wtedy, gdy widoczne są to­r­biele endome­­trialne. Torbiel endome­­trialna to już jest III bądź IV stadium choroby. Wystę­­puje ona wówczas bardzo często w towa­­rzy­­stwie zrostów i z zajętymi jajowo­­dami - to jest zdecy­­do­­wanie za późno. Wskaza­­niem do ope­­racji jest ból (kiedy to Pacjetnka musi już brać tabletki przeciw­­bó­­lowe) z powodu dolegli­­wości przy miesiączce. Zwłasz­cza, jeśli biorąc tabletki przeciw­­bó­­lowe lub antyko­n­ce­p­cję, ból na­dal się odczu­­walny. Drugim wskaza­­niem jest niepłodność.

13. Co Pan sądzi o Low Dose Naltrexone (LDN) przy endometriozie?

Na pewno nie zaszko­­dzi. Są donie­­sienia o jego skute­cz­ności przy choro­­bach autoim­mu­­no­­lo­­gi­cz­nych. Przypo­­m­nijmy, że jest wiele badań, które wskazują na wielkie podobie­ń­stwo między endome­­triozą a cho­­ro­­bami autoim­mu­­no­­lo­­gi­cz­nymi. Myślę, że z LDN można spróbo­­wać; ma bardzo mało efektów niepo­­rzą­­da­­nych.

14. Mówi się o endometriozie głęboko naciekającej. Co dokładnie powoduje silniejsze objawy?

Endome­­trioza głęboko nacie­­ka­­jąca to zupełnie inny wymiar endome­­triozy. Najczę­­­ściej, daje ona bardzo silne powikła­­nia, np.pro­­mie­­nio­­wanie do ko­ń­czyn dolnych. Zajmuje najczę­­­ściej więzadła krzyżowe macicy, bądź przestrzeń między macicą a odby­t­nicą - to z kolei powoduje uciąż­liwe dolegli­­wości przy oddawaniu stolca. Taka endome­­trioza może też podra­ż­niać nerwy, znajdu­­jące się gdzieś głębiej; może naciskać na mo­­czo­­wody. Mieliśmy już Pacjentki, które zanim trafiły do nas, chodziły do uro­­logów - okazało się, że miały endome­­triozę z nacie­­kiem na mo­­czo­­wody. Czasami konieczna jest resekcja pęcherza moczo­­wego, bądź części jelita. Endome­­trioza głęboko nacie­­ka­­jąca jest to zdecy­­do­­wanie bardziej poważna forma choroby i najczę­­­ściej daje zdecy­­do­­wanie silniejsze objawy. Co ciekawe, 20% Pacjentek z tego typu endome­­triozą, nie ma żadnych objawów. Miałem Pacjentkę z głę­­bokim nacie­­kiem, która w zasa­­dzie nie miała żadnych dolegli­­wości. Zdarza się to bardzo rzadko. Nie potrafię wytłu­­ma­­czyć jak to możliwe, żeby tak głęboki naciek nie dawał żadnych objawów; ale tego typu przypadki mają miejsce.

15. Jakie są głównie objawy psychiczne i fizyczne endometriozy?

Towarzyszą bóle głowy, wzdęcia, zaburzenia konce­n­tra­­cji, zaburzenia snu, stany depre­­syjne, obniżony nastrój. Wszystkie te objawy powodo­­wane są nie tyle samą endome­­triozą, co dyzbiozą jelitową, która bardzo często towarzyszy tej choro­­bie. Będziemy o tym jeszcze mówić w kole­j­nych odcin­kach Webinar'a.

16. Czy przyjmując Vissane można też stosować terapię żywieniową?

Jak najba­r­dziej. Jak już wspomnia­­łem, po operacji Pacjentki, która miała wyższy stopień endome­­triozy, niż się spodzie­­wa­­li­­śmy, podaliśmy jej Vissane i sto­p­niowo wprowa­­dza­­liśmy terapię żywieniową.

17. Jak usunąć endometriozę z powłok brzusznych, jeśli nie ma dojścia od strony otrzewnej, a na rezonansie widoczna jest tylko jedna zmiana? Czuję, że mam ją rozsiana w innych miejscach; pod żebrami.

Ciężko stwie­r­dzić. W samych powło­­kach brzusz­nych, bez żadnego zabiegu, osobi­­­ście się nie spotka­­łem. Oczywi­­­ście, jest możliwa endome­­trioza w oku, w sta­­wach barko­­wych - ale to są "ra­­ry­­ta­­sy". Najczę­­­ściej, endome­­trioza w powło­­kach brzusz­nych wystę­­puje po zabiegu opera­­cyjnym (lapa­­ro­­sko­­pii, laparo­­tomii czy cięciu cesar­skim). Tu trzeba by spo­j­rzeć indywi­­du­­alnie na re­­zo­­nans. Trudno mi odpowie­­dzień na to pytanie. Pod żebra­­mi­­...może chodzić o prze­­ponę (tam najczę­­­ściej są tego typu zmiany).

18. Czy wizyty i zabiegi są tylko prywatne?

Niestety muszę twier­dząco odpowie­­dzieć na to pytanie. NFZ nie kwapi się, żeby refun­dować czy party­­cy­­pować w kosz­tach. Sprawa Pacje­n­tek, miesz­ka­­ją­­cych w Nie­m­czech wygląda inaczej, ponieważ są tam ubezpie­­czone. W innych krajach UE dofina­n­so­­wanie i par­ty­­cy­­pacja w kosz­tach wygląda troszkę optymi­­sty­cz­niej niż w Polsce.

19. Czy przy oczyszczaniu organizmu można zastosować post Daniela lub post dr Dąbrowskiej?

Jak najba­r­dziej. O terapii będziemy jeszcze rozma­­wiać w kole­j­nych odcinkach.

20. Czy terapia Zoladex'em po laparoskopii to dobry pomysł?

Trudno mi odpowie­­dzieć na to pytanie. Nie chcę podważać opinii kolegów. Osobi­­­ście uważam, że Zo­­ladex ma zdbyt dużo efektów niepo­­rzą­­da­­nych, a sku­­te­cz­ność Zoladex'u i Visanne jest nimalże jedna­­kowa. Pozostaje pytanie czy nie lepiej wziąć Visanne? Genera­l­nie, nie jest dobrym pomysłem, poddanie się zabie­­gowi usuwania endome­­triozy, przy braku konty­­nu­­acji lecze­­nia. Zdecy­­do­­wanie trzeba coś podjąć. Może to być hormo­­no­­te­­rapia (na tabletki antyko­n­ce­p­cyjne trzeba uważać, ponieważ zawie­­rają one kompo­­nenty estro­­ge­­nów, które mogą stymu­­lować ogniska endome­­trialne) - Visanne i inne proge­­stra­­geny również wchodzą w grę. Ja zdecy­­do­­wanie jestem zwole­n­ni­­kiem terapii żywie­­nio­­wej, bądź równo­­legle terapii żywie­­niowej z hormonoterapią.

21. Czy to znaczy, że znowu muszę się poddać operacji usunięcia endometriozy z pępka? Wcześniejszy zabieg miałam zwykłym cięciem?

Trudno powie­­dzieć. Jeżeli powoduje dolegli­­wo­­­ści, które zmnie­j­szają jakość życia - myślę, że warto. Można spróbować terapią żywie­­niową - może nie będzie takiej konie­cz­no­­­ści. To zależy, czy jest jeszcze temat niepło­d­ności - wówczas może warto by było zajrzeć także do brzucha i zoba­­czyć czy nic się tam jeszcze nie dzieje.

22. Jak sobie radzić z dolegliwościami ze strony jelit przy endometriozie głęboko naciekającej?

Dobre pytanie. Do tego tematu jeszcze wrócimy. Przypo­­minam sobie jedną z naszych Pacje­n­tek, nie wiem czy nas ogląda, która bez lewatywy nie mogła się wypró­ż­nić. Podzie­­liła się ze mną wieloma "trikami" (które ułatwiały jej życie); zasuge­­ro­­wałem jej, że po­­winna to opubli­­ko­­wać. Być może, zechce wystąpić u nas w Webi­­narze i opowie o swoich sposobach.

23. Czy jest jakaś zależność pomiędzy występowaniem endometriozy, a skłonnością do nawracających polipów.

Zdecy­­do­­wanie tak. Endome­­trioza powoduje stan zapalany. Stan zapalny czasami wzmaga proli­­fe­­ra­­cję, czyli podziały błony śluzowej macicy i w ten sposób, w wyniku przewle­­kłego stanu zapal­nego może dojść do two­­rzenia polipów.

24. Kiedy pojawią się kolejne odcinki Webinara?

Niedługo opubli­­ku­­jemy na stronie infor­mację na ten temat. Będą to na pewno wtorki. Wszystko też zależy od ilości pytań. Być może zrobimy cykl co dwa tygodnie, odpowia­­dając tylko na Wasze pytania, bądź będziemy ruszać z kolejnym tematem. Będziemy infor­mować Państwa o tym.

25. Czy endometrioza może być tylko w ścianie pęcherza?

Może być. Bardzo rzadko zdarza się izolo­­wane ognisko na pę­­chrzerzu moczo­­wym, ale teore­­tycznie - jest to możliwe.

26. Czy będą odcinki o terapii żywieniowej?

Dziś mamy wprowa­­dze­­nie, kolejna część będzie zatytu­­ło­­wana "Endo­­me­­rioza - poznaj swojego wroga", następny odcinek będzie o dia­­gno­­styce, kolejny o leczeniu zabie­­go­­wy­­m/o­­pe­­ra­­cy­j­nym, a zaraz po nich będzie część dotycząca terapii żywie­­nio­­wej.

27. Co jeśli została stwierdzona endometrioza, a lekarz jedynie co powiedział, to to że "można wszystko usunąć i będzie spokój". Czy to jest wyjście?

"Wszystko usunąć" - co miał na my­­śli? Myślę, że w wię­k­szości przypadków nie trzeba wszyst­kiego usuwać. Usunięcie macicy też nie jest wyjściem, ponieważ jeśli się zostawi jajniki, zmiany dalej będą rosły. Co do ma­­cicy, wrócimy jeszcze do tego tematu i powiemy sobie też o ade­­no­­miozie (czyli endome­­triozie w maci­­cy). Taką endome­­triozę można też leczyć opera­­cy­j­nie, ale o tym jeszcze wspomnę.

28. Panie doktorze, na ostatnim USG stwierdzono u mnie dwie torbiele (prawy i lewy jajnik). Lekarz prowadzący nie potwierdził jednak i nie wykluczył endometriozy.

Zmiana hypoecho­­genna może świad­czyć o endo­­me­­trio­­zie. Musiałbym zobaczyć osobi­­­ście Pani zdjęcia - bez tego, ciężko cokol­wiek powie­­dzieć. Zależy też, czy są ja­­kieś inne dolegli­­wości lub/i temat niepło­d­no­­­ści. Trzeba by spo­j­rzeć na to indywidualnie.

29. Czy można się umówić z panem doktorem na wizytę w Warszawie?

W Warszawie bywam dość rzadko; jeśli już przyje­ż­dżam, to najczę­­­ściej operu­­jemy cały dzień. W sto­­licy mamy doktora Tomka Songina - on jest bardzo doświa­d­czonym lekarzem. (na wizytę z dok­torem Tomaszem, trzeba się jednak umówić prywatnie i we własnym zakresie)

30. Czy przy endo można stosować Jeanine?

Tabletki antyko­n­ce­p­cyjne, jak już wspomnia­­łem, mają kompo­­nentę estro­­ge­­nową. Są podej­rze­­nia, że może ona stymu­­lować ogniska endome­­trialne. Jeśli ktoś decyduje się jednak na ta­­bletki antyko­n­ce­p­cyjne, to powinno się je stosować bez przerwy.

31. Czy krem NPC z naturalnym progesteronem jest wskazany czy to raczej strata czasu?

Proge­­steron teore­­tycznie hamuje ogniska, więc myślę, że nie zaszkodzi.

32. Czy zna pan metodę naprotechnologii? Co Pan o niej sądzi?

O niepło­d­ności też będziemy rozma­­wiać. To będzie kolejna seria Webina­­r'ów. W sposób szcze­­gólny, chciałbym poruszyć temat czynnika immuno­­lo­­gi­cz­nego, którego się w ogóle nie bada (bądź bardzo rzadko). Niezwykle duża ilość kobiet, które mają ednome­­triozę, jakiś defekt układu immuno­­lo­­gi­cz­nego czy współ­­to­­wa­­rzy­­szące choroby autoim­mu­­no­­lo­­giczne, ma zwięk­szone ryzyko czynników immuno­­lo­­gi­cz­nych. Może wówczas docho­­dzić do po­­ro­­nie­­nia, niepło­d­ności, odrzu­­cenia płodu czy budowania przeciw­­ciał przeciw­­ple­m­ni­­ko­­wych. Co sądzę o napro­­te­ch­no­­lo­­gii? Myślę, że jest to dobra metoda. Jak każda, ma swoje ograni­­cze­­nia, ale jeżeli lekarz jest obeznany w temacie i dobrze prowadzi Pacjentkę, myślę że zwiększy to zdecy­­do­­wanie szanse na ciążę.

33. Dlaczego przy Visanne dochodzi do krwawienia?

Z tego względu, że Vi­­sanne nie zawsze w 100% zahamuje owula­­cję. Jeśli natomiast owulacja nie zostaje zahamo­­wana i nie dochodzi do su­­presji jajników (czyli zahamo­­wania czynności hormo­­na­l­nej), to w krwi obecne są estro­­geny. Estro­­geny powodują wzrost śluzówki macicy, przez co potrafi ona czasami pokrwawiać.

34. Choroba daje silne bóle w okolicy pępka. Niestety, mam też problem z zajściem w ciążę. Czy w waszej klinice leczy się tego typu endometriozę w powłokach brzusznych

Jak najba­r­dziej. Leczymy. Czasami nawet mięsień prosty brzucha bywa przero­­śnięty - potocznie mówiąc, jest on "prze­­żarty" przez endome­­triozę. Leczymy i takie przypadki; razem z naszymi chiru­r­gami.

35. Czy przy endometriozie głęboko naciekającej jest możliwość zajścia w ciążę?

Genera­l­nie, z aktywną endome­­triozą, ciężko jest zajść w ciążę. Nie jest to niemo­ż­liwe - my to widzimy przy cięciach cesar­skich. Też ina­czej jest podczas laparo­­skopii przy ciąży pozama­­cicznej - pobie­­ramy wtedy wycinek podej­rzanej zmiany i oka­­zuje się, że to endome­­trioza. To wskazuje na to, że można z nią zajść w ciążę, ale trudno. Głęboko nacie­­ka­­jąca endome­­trioza wiąże się najczę­­­ściej z trudnym przebie­­giem choroby, z bardzo wysokim stanem zapal­nym. Jakość komórki jajowej jest niższa, a tra­n­sport plemników komórki jajowej do ma­­cicy jest utrud­niony. Tak naprawdę, na każdym kroku jest jakaś przeszkoda przy trudnej endometriozie.

36. Endo kojarzy się z obfitymi miesiączkami. Przy obfitych miesiączkach spada poziom żelaza i ferytyny. Czy jest jakaś metoda by podwyższyć te czynniki?

Tak. Endome­­trioza wiąże się też z dys­biozą jelitową, której poświę­­cimy dużo czasu w kolejnym odciunku. Dysbioza jelitowa może powodować zespół złego wchła­­nia­­nia. Kiedyś się mówiło "jesteś tym, co jesz", teraz się mówi "jesteś tym, co twoje jelito będzie w stanie wchło­­nąć". Możemy się odżywiać najle­p­szymi organi­cz­nymi produ­k­tami czy suple­­me­n­tami, ale jeżeli wystę­­puje zespół złego wchła­­nia­­nia, jelito tego nie wchło­­nie. Problem będzie trwał nadal. W takim przypadku, może nawet dojść do niedokrwistości.

37. Czy w Poznaniu są wykonywane operacje i konsultacje?

Nie. W Poznaniu jest jeszcze część naszej załogi. Oni odpowia­­dają na wiele pytań (konsu­l­tacja organi­­za­­cyjna; w sprawie zabie­­gów; infor­macje na temat choroby oraz proces leczenia w Mira­­co­­lo), ale lekar­skiej opieki w Poznaniu nie mamy.

38. Witam, mam endometriozę i od 4 lat staramy się o dziecko - bezskutecznie. Robiłam wiele badań i jedyne, co wyszło źle to mutacja genu PAI-1 4G, układ heterozygotyczny nieprawidłowy. Czy to jest przeszkoda?

Może być przeszkoda. Tak jak wspomnia­­łem, niedo­­ce­­niona jest rola czynnika immuno­­lo­­gi­cz­nego. Przy endome­­triozie i przy choro­­bach autoim­mu­­no­­lo­­gi­cz­nych jest ona częstą przyczyną. Warto się tym zainteresować.

39. Badanie na dysbiozę czy test zonuliny?

Można zrobić i to i to. Jedno i drugie mówi o "leaky gut", czyli przecie­­ka­­jącym jelicie. Można zrobić test razem z tym parametrem.

40. Czy stosując tabletki antykoncepcyjne przy endometriozie II i III stopnia konieczne są przerwy? Czy bardziej wskazane jest przyjmowanie ciągłe tabletek?

Z tymi przerwami to wygląda różnie. Wiem, że nie­k­tóre kobiety lubią robić przerwy, jednak należy wiedzieć, że każdy powrót zwiększa ryzyko zakrze­­picy. O tym nie można zapomi­­nać. Po pewnym czasie, to ryzyko zakrze­­picy osiąga pewien poziom plato. Zatem, jeżeli stoso­­wać, to bez przerwy.

41. Witam pana doktora. Cały czas stosuję zioła oraz suplementy, a ostatnio zaczęłam stosować protokuł leczenia płynem Lugola. Czy ma pan doktor w temacie leczenie jodem jakieś doświadczenia? (efekty jakie na sobie widzę: zmniejszył się ból, zniknęły krwawienia międzymiesiączkowe oraz całkowicie zniknęła tkliwość piersi)

Wiem, że pani zadająca to pytanie, na co dzień jest bardzo doświa­d­czoną zielarką; też ma endome­­triozę i radzi sobie z nią bez opera­­cji. Jeżeli chodzi o płyn Lugola - jest taki preparat Jodoral. Ma on taki sam składnik jak w płynie Lugola, tylko w formie table­­tek. Wiele moich Pacjentek je brało; jeszcze zanim się pozna­­li­­śmy. Słyszałem dużo dobrego o tym prepa­­ra­­cie. Jest tez spora ilość pozyty­w­nych badań na ten temat - zwlaszcza przy choro­­bach tarczycy. Zdecy­­do­­wanie zatem poleciłbym Jodoral. Jest to chyba jedyny prepa­­rat, przy­na­j­m­niej nie znam wiecej, na rynku. Nie wiem czy w Polsce jest dostępny. W Nie­m­czech można go kupić online, bez recepty. Myślę, że warto. Układ immuno­­lo­­giczny też potrze­­buje jodu, a tego pierwiastka czasem brakuje.

42. Miałam dwie laparoskopie. Przy pierwszej, stopień endometriozy był określony jako IV. Przez kolejne 5 lat nie brałam żadnych hormonów. Zdecydowałam się na kolejną laparoskopię (w innym kraju), gdzie stopień endo określono jako II. Czy to możliwe, aby endometrioza się cofneła bez żadnego leczenia farmakologicznego?

Jeżeli chodzi o te stopnie, tak jak mówiłem; to jest klasy­­fi­­kacja Amery­­ka­ń­skiego Towarzy­­stwa Medycyny Rozrodu, która powstała 40 lat temu albo jeszcze wcześniej. Ma ona wiele niedo­­cią­­gnięć. Tam jest konkretna punktacja (w tym są zro­­sty, ogniska endome­­trialne na ja­j­niku, na otrze­w­nej, itp). Jeżeli zmiany były dobrze usunięte w pier­w­szym zabiegu, a przy następnym nie było zrostów, to punktacja mogła odpowiadać endome­­triozie w sta­­dium II. Jak najba­r­dziej jest to możliwe.

endometrioza leczenie endometriozy laparoskopia przezpochwowa TVL laserowe usuwanie endometriozy nóż plazmowy J-Plasma terapia żywieniowa Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy webinar

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.