Szkolenie w Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy!

Nowa wersja noża plazmo­­wego! Nowy genera­­tor! Czyli kolejne szkolenie z technik opera­­cy­j­nych przy użyciu noża J-Plasma zorga­­ni­­zo­­wa­­nego przez Miracolo Centrum Leczenia Endome­­triozy 😊 Idziemy z duchem nowych rozwiązań medycy­­ny!💪

Jak już pisaliśmy wcześniej; J-Plasma to najba­r­dziej nowoczesny nóż plazmowy na świecie💪 i to właśnie dlatego Miracolo Centrum Leczenia Endome­­triozy posta­­no­­wiło w niego zainwe­­sto­­wać. Medycyna szybko się rozwija, a my chcemy być stale na bie­­żąco wobec najno­w­szych jej osiągnięć. Naszym celem jest jak najdo­­kła­d­niejsze leczenie endome­­triozy w oparciu o naj­lepszą jakość oraz narzę­­dzia zabie­­gowe, jakie istnieją w danej chwili na rynku.

❤️MIRACOLO CENTRUM LECZENIA ENDOMETRIOZY - 13-TĄ KLINIKĄ NA ŚWIECIE, KTÓRA POSIADA NÓŻ J-PLASMA!❤️

Nóż J-Plasma jest zaawa­n­so­­wanym urządze­­niem energe­­ty­cz­nym, łączącym w sobie unikalne właści­­wości plazmy zimnego helu z energią RF. Helium plazmowe konce­n­truje energię RF w celu zwięk­szenia kontroli nad tkanką, umożli­­wiając wysoki poziom precyzji oraz elimi­­nując wszelkie uszko­­dzenia w jej obrębie. Zalet narzę­­dzia jest mnóstwo, ale o tym nieco później 😊

11 paździe­r­nika 2017 - Szkolenie Miracolo

Tego właśnie dnia przyje­­chał do nas specja­­lista firmy Bovie Medical z naj­nowszą wersją noża plazmo­­wego oraz świeżutkim genera­­torem (czyli urządze­­niem do ge­­ne­­ro­­wania plazmy) - nie próżnujemy! Jak tylko pojawiają się nowe modele narzędzi zabie­­go­­wych i urzą­­dze­­ń,na­­ty­ch­miast budzą one nasze zainte­­re­­so­­wa­­nie! Byle zawsze do przodu, bo nawet stanie w miejscu powoduje krok w tył. My stawiamy na nieu­­stanne podno­­szenie jakości oraz standardów lecze­­nia, których celem jest powrót Pacjentek do zdrowia i radości z życia ❤️

👉Musimy tutaj nadmie­­nić, iż ge­­ne­­ra­­tor, który obecnie posiada Miracolo jest jednym z pier­w­szych w Euro­­pie, a w Polsce nie dyspo­­nuje nim nikt, oprócz nas!! TAK!! Znów jesteśmy pierwsi!😊

Na zdjęciach poniżej: dr Tomasz Songin (gine­­kolog Miraco­­lo), dr Gabriela Gulak (chirurg), Adam Poradzewski (Menager Miracolo) oraz przed­sta­­wi­­ciele Bovie Medical.

✅ Nóż plazmowy J-Plasma - jeszcze więcej na jego temat

W Miracolo nóż plazmowy jest wykorzy­­sty­­wany przy zabiegu trady­­cyjnej laparo­­skopii LSK. Jedną z wię­k­szych zalet noża jest fakt, iż jego ingerencja na tkankę wgłąb nie przekracza 0,2 mm! To oznacza, że ogniska endome­­triozy mogą być usuwane z tak delika­t­nych narządów jak jajniki czy jelita. W przy­­padku endome­­triozy na je­­li­­tach, użycie noża plazmo­­wego najczę­­­ściej pozwala uniknąć resekcji jego części, natomiast przy zabiegu usuwania torbieli endome­­tria­l­nych z jaj­nika, zacho­­wy­­wana jest rezerwa jajni­­kowa, a sam narząd nie jest niszczony (tak jak to niestety bywa przy standa­r­dowym wyłusz­cze­­niu, którego nie stosu­­jemy! Dlaczego? Po 2-3 takich zabie­­gach z jaj­nika bardzo mało zostaje, a jego rezerwa jest bardzo niska. Miracolo stosuje nowe wytyczne Między­­na­­ro­­do­­wych Towarzystw Gineko­­lo­­gi­cz­nych, która wskazuje na usu­­wanie samych edno-zmian oraz waporyzację)

Tu więcej na temat 👉Nowych technik leczenia torbieli endometrialnych!

J-Plasma zwiększa możli­­wości opera­­tora w zabiegu usuwania endome­­triozy oraz pozbycia się przewle­­kłego bólu, co w kon­se­­kwencji prowadzi do zm­nie­j­szenia stanu zapal­nego. Niewą­t­pliwą zaletą noża jest również bardzo szybkie gojenie poope­­ra­­cyjne.

Co konkretnie wyróżnia J-Plasmę na tle innych noży plazmowych?

 • 👍 działanie plazmy oparte jest na zimnych helu z energią RF
 • 👍 efekt zimnej plazmy minimalizuje uszkodzenie pobliskich zdrowych tkanek
 • 👍 końcówka 30°-kątowa, która może być obracana o 360° umożliwia dotarcie urządzenia do najtrudniejszych miejsc zaatakowanych endometriozą
 • 👍 bardzo efektywna waporyzacja oraz precyzyjne wycinanie
 • 👍 wysuwane ostrze w końcówce noża zwiększa uniwersalność narzędzia oraz kontrolę energii (lekarz ma 2 urządzenia w jednym)
 • 👍 uchwyty pistoletowy z regulacją energii jest niewątpliwym ułatwieniem dla operatora; zwłaszcza przy długich, wyczerpujących zabiegach

OGÓLNE ZALETY NOŻA PLAZMOWEGO:

 • tnie tkanki ze zmianami choro­­bo­­wymi z dużo większą precy­­zją, niż skalpel
 • całko­­wicie bezpieczne i bez­kr­wawe usuwanie endometriozy (dzięki czemu ryzyko powstania zrostów jest mniejsze)
 • po jego użyciu nie wystę­­pują ani obrzęki poope­­ra­­cyjne, ani rany analogiczne
 • pozwala lekarzowi kontr­o­lować głębo­­kość nacięć i docierać do en­do­­me­­triozy przy delika­t­nych narządach (co pozwala w sporej ilości przypadków uniknąć resekcji np.części jelita oraz usuwać torbiele endometrialne na jajniku, nie niszcząc go)
 • minimalny efekt rozprze­­strze­­niania termi­cz­nego na tkanki leżące w naj­bli­ż­szym sąsiedztwie
 • usuwa chore tkanki, nie naruszając tych zdrowych, a także osusza powierzchnie sączące
 • przyspiesza powrót do zdrowia Pacjentek, dzięki czemu pobyt w szpitalu jest bardzo krótki

📷 ZDJĘCIA Z PIERWSZEGO SZKOLENIA J-PLASMA z kwietnia 2017 (Szpital Powiatowy w Chełmży)

Rys. Teraz swoje pięć minut ma nóż plazmowy na zimnych helu - J-Plasma od firmy Bovie Medical z USA. Wersja ołówkowa.

Rys. Test przebiega podobnie jak w przypadku lasera. W końcu chcemy mieć twarde dowody na to, że narzędzia, których używamy są na tym samym poziomie.

Rys. Przedstawiciel amerykańskiej firmy Bovie Medical demonstruje cięcie przy pomocy J-Plasma. Imponujące! Podczas cięcia nóż od razu koaguluje boki, co minimalizuje ryzyko krwawień.

Rys. Doktor Jan sam poddaje próbie nóż plazmowy skupiając na sobie wzrok lekarzy uczestniczących w szkoleniu.

Rys. Mamy nadzieję, że w przyszłości każdy lekarz w Polsce podejmujący się usuwania trudnej endometriozy, będzie miał możliwość korzystania z najlepszych narzędzi medycznych.

Rys. Historyczny moment! Dyrektor ds.sprzedaży międzynarodowej Giovanni Gravagno rozpakowuje dla nas oficjalną wersję najbardziej nowoczesnego noża plazmowego J-Plasma. Jesteśmy pierwsi w tej części Europy!

Rys. Pistoletowy uchwyt noża jest bardzo dużym ułatwieniem dla operatora. Komfort pracy podczas zabiegu usuwania endometriozy jest nieodzowny.

Rys. 'Dobrze leży! Przy długich operacjach jest to niezwykle cenne' - doktor Jan.

Rys. Młoda lekarka pierwszy raz trzyma w dłoniach nóż plazmowy :) Lubimy dzielić się wiedzą z ginekologami z pasją do zawodu.

Rys. Jak wypadł test na surowym jajku? Przedstawiciele Bovie Medical, doktor Jan i chwila prawdy!

Rys. Koagulacja na powierzchni wzorowa!

Rys. Pan Giovanni Gravagno przekazuje nam informacje zza oceanu o zaletach J-Plasmy, które dostrzegli amerykańscy lekarze.

Rys. No to próba plazmy na wątrobie! Tutaj wszystko będzie widać

Rys. Rezultat? Naruszenie tkanki wgłąb niemal niewidoczne! Jesteśmy zadowoleni z wyników J-Plasma :)

ZOBACZ TEŻ:

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy J-Plasma Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.