LIVE: Bolesne miesiączki? Bezpłodność? Zapytaj lekarza!

Kiedy? 6 paździe­r­nika, 16:00
Gdzie? Streaming live na FB

Staty­­­styki medyczne mówią, że aż 80% kobiet mających problemy z pło­d­no­­­­­ścią ma endome­­­triozę. Co druga kobieta z bole­­snymi miesią­cz­kami może mieć endome­­triozę. W Polsce może dotyczyć ona nawet miliona kobiet. Co to za cho­­roba? Sprawdź, czy jesteś nią zagrożona!

Zapra­­szamy na spo­t­kanie on-line ze specja­­listą w temacie endome­­triozy. Lekarz Jan Olek jest zastępcą ordyna­­­tora w Szpi­­­talu św. Józefa w Dor­t­mu­­n­dzie. Przez wiele lat swoje umieję­t­ności opera­­to­r­skie oraz doświa­d­czenie lekar­skie rozwijał i zdo­­bywał w Nie­m­czech, poznając zachodnie standardy diagno­­styki oraz leczenia endome­­triozy. Miał również możli­­wość poznania oraz pracy z naj­ba­r­dziej nowocze­­snymi narzę­­dziami zabie­­go­­wymi, które umożli­­wiają dokładne usuwanie zmian chorobowych.

Od 2016 roku z jego wiedzy i umie­­ję­t­ności mogą korzy­­stać również pacjentki w Pol­sce. W paź­dzie­r­niku 2016 roku Jan Olek wraz zespołem specja­­li­­stów powołał do życia klinikę Miracolo, dzięki której dziś na na­j­wy­ż­szym poziomie i w oparciu o jakość oraz nowoczesny sprzęt medyczny leczenie endome­­triozy w Polsce może być bardziej skuteczne!

Podczas trans­­misji będziecie mieć możli­­wość zadawania pytań dotyczą­­cych płodności i zagro­­żenia endome­­triozą - również anoni­­mowo! Już teraz możecie zadać swoje pytania za po­­mocą formularza:

Formu­­larz będzie dostępny także w czasie trans­­mi­­sji.

Zapro­­­ście na to wydarzenie swoje przyja­­ciółki, koleżanki, mamy, córki i sio­­stry - każda kobieta zasłu­­guje na to, by o nią zadbać!

Live powstaje we współ­­pracy z kli­­niką Miracolo.

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.