Z ostatniej chwili…!

📣 TO JUŻ OFICJALNE! Mamy stałą siedzibę w War­sza­­wie! W Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy będziemy wykonywać nowoczesną diagno­­stykę endome­­triozy oraz zabiegi usuwania ognisk choroby na sze­­roką skalę. Wszystko w oparciu o jakość i zachodnie standardy komple­k­so­­wego leczenia 😍

🏥 Miejsce docelowe naszych zabiegów znajduje się w war­sza­w­skiej dziel­nicy Wawer, w budynku Eva Clinic. W ramach współ­­pracy z kli­­niką dyspo­­nu­­jemy zaple­­czem szpita­l­nym, tj.salą opera­­cyjną, salą chorych czy gabinetem zabie­­go­­wym. Miejsca te są wy­­po­­sa­­żone w naj­nowsze urządzenia medyczne oraz nasze najlepsze narzę­­dzia usuwania endome­­triozy: laser diodowy i nóż plazmowy na zimnym helu J-Plasma.

❤️ Cieszymy się, ze po roku od rozpo­­częcia działa­l­ności możemy z rado­­­ścią patrzeć na efekty naszej pracy i ze śmiałą nadzieją spoglądać w przy­­szłość. Nasz zespół się powię­k­sza, zadowo­­lo­­nych i chcą­­cych posze­­rzać swą wiedzę (i dzielić się nią z inny­­mi!) Pacjentek przybywa, a my mamy okazję pracować z naj­le­p­szymi specja­­li­­stami z wielu dziedzin. Będziemy sukce­­sywnie zwięk­szać ilość zabie­­gów, chcemy też posze­­rzać swoje umieję­t­ności i doświa­d­cze­­nie, by być na bie­­żąco z naj­no­w­szymi osiągnię­­ciami medycyny. Wszystko to po to, by prze­­ka­­zywać Wam dalej rzetelne treści; niech endome­­trioza przestanie być w końcu niezręcznym tematem tabu! - bo prze­­cież można ją leczyć.

Rys. Doktor Tomasz Songin z zespołem podczas zabiegu diagnostycznego laparoskopii przezpochwowej TVL.

Gdzie wykonujemy zabiegi?

Króla Kazimierza 39, 04-854 Warszawa (dzie­l­nica Wawer)

Jak się z nami skontaktować na konsultację telefoniczną?

☎️ +48 61 250 44 43

📧 kontakt@miracolo.clinic

ZOBACZ TEŻ:

TEST narzędzi zabie­­go­­wych: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Książki pomocne przy ułożeniu terapii żywie­­niowej Miracolo

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo nóż plazmowy laser diodowy Miracolo Centrum Leczenia Endometriozy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.