Naukowcy potwierdzają lecznicze działanie postów!

📣 Naukowcy przepro­­wa­­dzili nowe badania, których wyniki jasno wskazują: post leczniczy przyczynia się do re­­ge­­ne­­racji komórek macie­­rzy­­stych i zwalcza nowotwory! Jego skute­cz­ność daje się też wyraźnie zauważyć w leczeniu innych chorób!

Jeśli jeszcze nie zapoznałaś się z naszym artykułem na temat postu leczni­­czego przy endome­­trio­­zie, zachę­­camy do le­k­tury 😊 👉 Siła Postu w walce z endometriozą!

Badania opubli­­ko­­wane w Cell Stem Cell (rece­n­zo­­wane czaso­­pismo naukowe, które konce­n­truje się na ba­­da­­niach nad komór­kami macie­­rzy­­stymi) pokazują, że re­­gu­­larne stoso­­wanie postu nie tylko chroni organizm przed zaburze­­niem funkcji układu immuno­­lo­­gi­cz­nego - co, z kolei, jest efektem ubocznym chemio­­te­­rapii - ale również powoduje regene­­rację układu odpor­no­­­ścio­­wego poprzez samood­nowę komórek macierzystych.👊

Zespół naukowców z National Insti­­tute of Aging w Bal­ti­­mo­­re­­/USA zaobe­r­wo­­wał, że za­­równo u myszy jak i w pierw­szej fazie badania klini­cz­nego z udziałem pacjentów otrzy­­mu­­ją­­cych chemio­­te­­ra­­pię, długie okresy nie przyj­mo­­wania pokarmu znacząco obniżyły liczbę białych krwinek. Długo­­tr­wałe bycie na czczo obniżyło również poziom IGF-1, czyli hormonu wzrostu, który specja­­liści powią­­zują ze starze­­niem się, rozwojem guzów oraz ryzykiem zacho­­ro­­wania na nowotwór.

Nie sądziliśmy, że przedłużony stan bycia na czczo będzie miał tak niezwykły wpływ na regenerację układu hematopoetycznego komórek macierzystych.

Podczas cyklu bycia na czczo - okres braku jedzenia przez dwa do cz­te­­rech dni w ciągu sześciu miesięcy - starsze i usz­ko­­dzone komórki odpor­no­­­ściowe są za­­bi­­jane, a nowe - genero­­wane. Badania potwie­r­dzają również korzystny wpływ postu na to­­le­­rancję chemio­­te­­ra­­pii, a także wobec osób z sze­­rokim spektrum niedo­­borów systemu odpor­no­­­ściowego, w tym zaburzeń autoimmunologicznych.

Kiedy "głodujesz", organizm stara się oszczędzać energię. Jedną z rzeczy, którą może w tym kierunku zrobić, jest recykling wielu komórek odpornościowych, które zwyczajnie nie są potrzebne; zwłaszcza te, które mogą być uszkodzone. Post zmusza organizm do skorzystania ze zmagazynowanej przez niego glukozy, tłuszczu oraz ketonów, równocześnie obniżając poziom leukocytów. To jak wyrzuć z samalotu transportowego cargo nadmiar ładunku. Zarówno u ludzi jak i u myszy, liczba białych krwinek spada wraz z przedłużonym czasem postu. Kiedy później zaczynasz znów spożywać posiłki, komórki krwi powracają. Zaczęło nas to wszystko bardzo ciekawić.

Jak się okazuje, podczas badania klini­cz­nego wykazano, że post również chroni organizm przed toksy­­nami. W badaniu uczest­ni­­czyła grupa pacje­n­tów, która pościła przez 72 godziny przed chemio­­te­­ra­­pią.

Jak podre­­ślają naukowcy - choć chemio­­te­­rapia często ratuje życie, powoduje znaczne uszko­­dzenia układu immuno­­lo­­gi­cz­nego (co jest przecież przyczyną rozwoju chorób). Wyniki badań nad leczniczą "głodówką" wskazują, że może ona złago­­dzić niektóre szkodliwe skutki takiej chemio­­te­­ra­­pii. Zespół chce rozsze­­rzyć zakres swych badań poprzez kontr­o­lo­­wane inter­wencje dietetyczne.

Obecnie przyglądamy się jaką korzyść mają lecznicze posty wobec innych układów w organizmie, a także jak wpływa on na pracę narządów. Zdajemy sobie sprawę, że dobroczynne efekty "głodówek" tyczą się nie tylko układu odpornościowego człowieka"

ZESTAWIENIE ZALET POSTU W OPARCIU O BADANIA Z USA:

1. Post leczniczy chroni cię przed chorobą mózgu 🍴

Naukowcy zza oceanu znaleźli dowody na to, że sto­­so­­wanie postu, raz lub dwa dni w tygo­­d­niu, może zapobiec skutkom choroby Alzhe­­i­mera i Par­ki­n­sona! Badania wykazały również, że ogra­­ni­­czenie dzien­nego spożycia kalorii do 500 kcal, dwa dni w tygo­­d­niu, korzystnie wpływa na pracę mózgu.

2. Post zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób serca i cukrzycy 🍴

Jeżeli regularnie będziemy stosować jeden dzień bez spoży­­wania posiłku, zmnie­j­szymy ryzyko wystą­­pienia chorób serca i cukrzycy. Będąc na cz­czo, uwalnia się znaczny wzrost ludzkiego hormonu wzrostu, który jest związany z przy­­spie­­sze­­niem metabo­­lizmu i spa­­la­­niem tłusz­czu. To z kolei, zmniejsza ryzyko chorób serca i cukrzycy. Lekarze zaczy­­nają traktować post jako jedną z metod leczenia.

3. Post może skutecznie przyczyniać się do leczenia raka 🍴

Badania pokazują, że pa­­cjenci z nowo­­two­­rem, którzy do swej terapii żywie­­niowej włączyli post leczni­­czy, doświa­d­czyli mniej działań niepo­­żą­­da­­nych, związa­­nych z che­­mio­­te­­ra­­pią. Wszystkie dotych­czas przepro­­wa­­dzone testy, wskazują, że "gło­­dówka" przyczynia się do spo­­wo­l­nienia wzrostu guzów oraz ogranicza rozprze­­strze­­nianie się nowotworu. W celu lepszego zrozu­­mienia wpływ postu leczni­­czego na za­­ha­­mo­­wanie raka, szcze­­gó­­łowo zbadano jeden rodzaj nowotworu - raka piersi. W wyniku postu, komórki nowotwo­­rowe starały się tworzyć nowe białka, podej­mując kolejne kroki w celu dalszego wzrostu i podziału. To z kolei przyczy­­niło się do po­w­stania szkodli­­wych cząste­­czek wolnych rodni­­ków, które psuły DNA komórek nowotwo­­ro­­wych, powodując ich znisz­cze­­nie! Specja­­liści określili to jako swoiste "samo­­bó­j­stwo komórek nowotwo­­ro­­wy­­ch". Komórki takie starają się zastąpić wszystkie substa­n­cje, które potrzebne im są do­­ prze­­ży­­cia, a któ­­rych brak w krwio­­o­biegu (ich dostęp został ograni­­czony właśnie za sprawą "głodó­w­ki") - ale nie są w sta­­nie. W kon­se­­kwencji starają się je wytwo­­rzyć samodzie­l­nie, a to prowadzi do ich destrukcji.

ZOBACZ TEŻ:

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

TEST narzędzi zabie­­go­­wych: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

Książki pomocne przy ułożeniu terapii żywie­­niowej Miracolo

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo post leczniczy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.