Książki pomocne w terapii żywieniowej przy endometriozie!

🍲 Terapii żywieniowej nie da się ułożyć w 5 minut. Nie może to być też schemat, ponieważ każda kobieta, to osobny przypadek i inna historia choroby. Chcemy podzielić się z Wami kilkoma tytułami książek (spośród wielu), które miały wpływ na naszą koncepcję żywienia przy endome­­trio­­zie! 📚

Układanie diet, to nieustanne zgłębianie tematu ludzkiego organi­­zmu, jego reakcji na ko­n­kretną żywność oraz procesy bioche­­miczne, które zachodzą podczas stoso­­wania danej terapii żywie­­nio­­wej. To również śledzenie najno­w­szych badań (z pewnego źródła) z zakresu anatomii człowieka, holisty­cz­nego leczenia jak również diete­­tyki. Indywi­­du­­alne skompo­­no­­wanie terapii żywie­­niowej wymaga rzetelnej wiedzy oraz lekar­skiej pasji wobec stale rozwi­­ja­­jącej się medycyny.

Czym jest terapia żywieniowa Miracolo?

To inten­sywny czas zmiany nie tylko żywie­nia, ale niejed­no­krotnie stylu życia. To również czas, w którym powró­cisz do na­tury, zgubisz zbędne kilogramy, oczyścisz organizm oraz odmło­dzisz ciało i ducha. Terapia ma głównie na celu ograni­czenie ryzyka nawrotu endome­triozy (poprzez poprawę kondycji układu im­mu­no­lo­gicz­ne­go), ale może mieć też szereg „efektów ubocz­ny­ch”: więcej energii, ustąpienie bólów głowy, przezię­bień, nawra­ca­ją­cych infekcji pochwy lub pęcherza moczo­wego.

Terapia żywie­­­niowa została opraco­­­wana w oparciu o spra­­w­dzone, stoso­­­wane przez lata praktyki renomo­­­wa­­­nych klinik z całego świata, między innymi:

 • Klinika Hipokratesa w Kali­fornii, USA
 • Klinika Gersona w Mek­syku
 • Centrum Hilde­gardy w Kon­stancji nad jeziorem Bodeńskim, Niemcy

📙Endometrioza - odżywianie kluczem do płodności i wyleczenia.

Orygi­­nalny tytuł: Endome­­triosis - A Key to Ferti­­lity and Healing Through Nutrition

Autor: Dian Shepperson Mills

Książka oferuje praktyczne porady żywie­­niowe oraz zdrowotne przy endome­­trio­­zie, w celu wzmoc­nienia układu immuno­­lo­­gi­cz­nego, którego zaburzenie jest jedną z przy­­czyn rozwoju choroby. Znaleźć w niej można niezwykle poucza­­jące rozdziały na te­­mat: anatomii i fizjo­­logii hormo­­nalej oraz rozro­d­czej, jajni­­ków, torbieli, płodno­­­ści, systemu nerwo­­wego, układu immuno­­lo­­gi­cz­nego, układu trawie­n­nego oraz rozro­d­czego, a także cenne infor­macje odnoście terapii żywie­­niowej przy endometriozie.

Jest to jedna z tych książek, która w Wie­l­kiej Brytanii nosi miano "niezbę­d­nika dla kobiet, które chcą przezwy­­ciężyć endome­­trio­­zę".

W oparciu o wie­­lo­­letnie badania, Dian Mills i Michael Vernon pokazują, że odpowiednia dieta może stanowić klucz do op­ty­­ma­l­nego zdrowia w walce z endometriozą. Ta autory­­ta­­tywna książka powinna znaleźć się w pro­­gramie nauczania studentów medycyny, diete­­tyków oraz lekarzy jako lektura obowiązkowa!

Książka zawiera m.in.:

 • wyjaśnienie w jaki sposób endometrioza wpływa na organizm
 • wskazówki jak sobie radzić z dolegliwościami choroby
 • informacje na temat kluczowej roli odżywiania przy endometriozie oraz związanej z nią zdrowej diety
 • wytyczne dotyczące żywności; które składniki są szkodliwe, a które posiadają właściwości lecznicze
Wiele kobiet z endometriozą stwierdziło, że odżywianie może odegrać istotną rolę w przezwyciężaniu najbardziej uciążliwych skutków choroby. Dian Mills przeanalizowała rolę żywienia w leczeniu endometriozy, a Michael Vernon udostępnił te informacje w zrozumiały i empatyczny sposób.

Kim jest główna autorka książki?

Dian Shepperson Mills jest diete­­ty­­kiem klinicznym i zało­­ży­­cielką "Endo­­me­­triosis and Ferti­­lity Clinic" (Klinika Endome­­triozy i Pło­d­no­­­ści) w Lon­dy­­nie. Wykłada w Insty­­tucie Optyma­l­nego Żywie­­nia, jest zarządcą Fundacji SHE Trust (Holi­­stycznie z Endo­­me­­trio­­zą), doradcą Między­­na­­ro­­do­­wego Stowa­­rzy­­szenia Endome­­triozy i czło­n­kiem Amery­­ka­ń­skiego Towarzy­­stwa Medycyny Rozwo­­jowej oraz Europe­j­skiego Towarzy­­stwa Rozro­d­czości i Embrio­­logii . Napisała wiele artykułów dotyczą­­cych endome­­triozy i pło­d­no­­­ści. Książkę, którą preze­n­tu­­je­­my­­,na­­pi­­sała we współ­­pracy z dr Micha­­e­l'em Verno­­n'em, który jest profe­­sorem na Uni­­we­r­sy­­tecie West Virginia w USA, zajmu­­jącym się badaniami w dzie­­dzinie płodno­­­ści, położ­nictwa oraz ginekologii.

📗Bakterie jelitowe jako klucz do zdrowia: Ostatnie wnioski z badań mikrobiomu.

Orygi­­nalny tytuł: Darmba­k­te­­rien als Schlüssel zur Gesun­dheit: Neueste Erken­n­t­nisse aus der Mikrobiom-Forschung.

Autor: Dr Anne Katha­­rina Zschocke

Do niedawna większość ludzi uważała bakterie jako organizmy patogenne, a od jakiegoś czasu coraz częściej mówi się o ich dobro­­czy­n­ności w oparciu o rów­no­­wagę flory jelito­­wej. Bakterie są bardzo ważne dla zdrowego organizmu i układu odpor­no­­­ścio­­wego; ich zaburzenie przyczynia się do ro­­zwoju stanów zapal­nych oraz wielu chorób. Poprzez liczne badania, zostało naukowo udowo­d­nione, że bakterie jelitowe są klu­­czem do zdrowia.

Bakterie są zatem fundamentem naszego życia. Ich skład, działanie oraz "dialog" z komórkami organizmu decydują o zdrowiu, bądź chorobie. Jest to rewolucyjne odkrycie! Okazuje się, że zakłócona kolonizacja bakteryjna może być przyczyną wielu chorób, uważanych dotąd za nieuleczalne.

Tego typu publi­­kacje medyczne, oparte o lata badań, są na­­dzieją na przy­­szłość i przed­sta­­wiają źródło problemu licznych chorób w innym świetle.

Książka ta jest napisana w sposób czytelny i zro­­zu­­miały dla wszyst­kich. Zawiera szcze­­gó­­łowe wyjaśnienia wobec roli bakterii w orga­­ni­­zmie oraz szereg prakty­cz­nych wskazówek jak odzyskać zdrowe jelita. Publi­­kacja ta jest również polecana wielu specja­­li­­stom z zakresu medycyny, ze względu na cenne porady oraz pomocny impuls w pra­k­tyce lekarskiej.

O autorce książki:

Dr Anne Katha­­rina Zschocke jest między­­na­­ro­­dowym wykła­­dowcą, doktorem medycyny, a także inter­nistą i onko­­lo­­giem w jed­nym. Studio­­wała w Nie­m­czech, jak również uzyskała stype­n­dium na dalsze kszta­ł­cenie w Wie­l­kiej Bryta­­nii. Odbyła też staż badawczy w Insty­­tucie Immuno­­logii w Lon­dynie oraz zgłębiła wiedzę w zakresie medycyny natura­l­nej. Jest najba­r­dziej znanym specja­­listą w Nie­m­czech w zakresie mikro­­bio­­logii oraz mikro­­o­r­ga­­ni­­zmów i ich wpływu na nasz organizm. Od ponad 17 lat bada ludzki mikro­­biom, a takżę efekty­w­ność mikro­­o­r­ga­­ni­­zmów oraz ich praktyczne zasto­­so­­wa­­nie. Propa­­guje holistyczne podej­­ście do le­­czenia wielu chorób oraz podkreśla niedo­­ce­­nioną i klu­­czową rolę bakterii jelito­­wych na zdrowie człowieka. Prowadzi liczne wykłady, semina­­ria, jak również dzieli się swą rozległą wiedzą w licz­nych publi­­ka­­cjach (ma na swoim koncie parę książek).

📙Post - przewodnik krok po kroku.

Orygi­­nalny tytuł: The Complete Guide to Fasting.

Autor: Dr Jason Fung

Napisano już wiele książek podej­mu­­ją­­cych tematykę skute­cz­nych diet, które pomagają ludziom poprawić stan zdrowia i zdobyć wiedzę na temat własnego organi­­zmu. Kluczowym elementem każdego udanego programu żywie­­nio­­wego jest spraw­dzona metoda detoksu (czyli leczni­­czego postu). Dla wielu, to rewolu­­cyjne podej­­ście poprze­­dza­­jące dietę, jest niezro­­zu­­miałe - i dla­­tego właśnie warto sięgnąć po rzetelne infor­macje na temat zbawie­n­nych dobro­­czy­n­ności takiego postu.

Post jest zdrową metodą leczni­­czą, która pobudza naturalne mecha­­nizmy regene­­ra­­cyjne oraz obronne.

Na czym polega oczysz­czenie organi­­zmu? Cele są dwa:

 • pozbycie się wszel­kich toksyn i zanie­­czy­sz­czeń, burzą­­cych nasz układ odpornościowy
 • dosta­r­czenie dużej dawki witamin, minerałów oraz enzymów, uzupe­ł­niając tym samym ich niedobory

Ważne! Post nie ma nic wspól­nego z gło­­dze­­niem się! Jest on niezwykle ważnym czynni­­kiem poprze­­dza­­jącym każdą terapię żywie­­niową. Dlaczego? Ponieważ zanim uzupe­ł­nimy wszelkie niedo­­bory w orga­­ni­­zmie i zacz­niemy mu dosta­r­czać tego, co niezbędne, trzeba go najpierw oczyścić. Jeśli się to zrobi w odpo­­wiedni sposób, można się spodziewać niesa­­mo­­wi­­tych efektów! Autor książki, dr Jason Fung, badał ponad 1000 pacje­n­tów, którzy byli na ko­n­kretnej diecie, a doda­t­kowo stoso­­wali post leczni­­czy. Wyniki mówią same za siebie - prozdro­­wotny post powinien być nieodzowną częścią każdej terapii żywieniowej!

Tu można przeczytać więcej na temat: SIŁA POSTU! Czyli jakie korzyści przynosi lecznika głodówka przy oczysz­czaniu organizmu

Parę słów o autorze:

Dr Jason Fung jest kanady­j­skim lekarzem nefro­­lo­­giem (specja­­li­­sta, który zajmuje się diagno­­styką oraz lecze­­niem wszyst­kich schorzeń układu moczo­­wego oraz nerek). Jest on wiodą­­cym, światowym ekspertem w dzie­­dzinie postów leczni­­czych; szcze­­gólnie w leczeniu osób chorych na cu­­krzycę typu 2. Podczas swej praktyki lekar­skiej, sam doszedł do wnio­­sku, że le­­czenie konwe­n­cjo­­nalne nie przynosi wielu rezul­ta­­tów, a często też jest przyczyną osłabienia organi­­zmu. Ze wględu na pro­­fesję i świa­­do­­mość swego zawodo­­wego powoła­­nia, dr Fung, zaczął zgłębiać temat "głodó­­wek", przepro­­wa­­dzając liczne badania we współ­­pracy z wie­­loma diete­­ty­­kami. Po rewolu­­cy­j­nych wynikach, stara się on uświa­­da­­miać ludzi jak bardzo lecznicze posty są ważne dla zdrowia człowieka i poma­­gają w pro­­cesie leczenia i wycho­­dzenia z choroby.

📗Cudowna żywność. Sprawdzony program Hipokratesa - dla zdrowia, witalności i dobrego samopoczucia.

Orygi­­nalny tytuł: Wunder Lebens Mitten. Mit dem bewährten Hippo­­cra­­te­­s-Pro­­gramm Leben­skraft tanken für Gesun­dheit und Vitalität bis ins hohe Alter.

Autor: Dr Brian Clement

Czym jest program Hipokra­­tesa? To „program zmiany życia“, podczas którego podej­muje się leczenie drogą natury, wyklu­­czając farma­­ko­­lo­­gię. Instytut Zdrowia Hipokra­­tesa został założony przez legen­darną pionierkę surowej żywno­­­ści, Ann Wigmore, która od zawsze propa­­go­­wała tego typu dietę, w oparciu o jej pozytywne efekty oraz zauwa­­żalną skute­cz­ność w leczeniu większości chorób.

Sam Instytut położony jest w buj­nej, tropi­­kalnej okolicy na Flo­­ry­­dzie­­/USA. Goście z całego świata przyje­ż­dżają, by sko­­rzy­­stać z poradni zdrowia czy poroz­­ma­­wiać z die­­te­­ty­­kami. Zdoby­­wają tu też cenną wiedzę na temat skute­cz­nych terapii żywie­­nio­­wych, a każ­dego dnia mogą delek­tować się, starannie dla nich przygo­­to­­wa­­nym, bufetem potraw bogatych w enzymy i war­tości odżywcze.

Żywność jest lekarstwem. Naszym celem jest pomaganie ludziom w podejmowaniu odpowiedzialności za ich życie oraz zmiana nawyków żywieniowych, która uchroni przed przedwczesnym starzeniem się, chorobami czy niepotrzebnym bólem.

Książka zawiera liczne opisy procesów leczni­­czych, które zachodzą przy stoso­­waniu terapii żywie­­niowej Hipokra­­tesa. Każdy pacjent kliniki przechodzi przez badania "przed" i "po" zmianie nawyków żywie­­nio­­wych. Uczest­nicy programu Hipokra­­tesa są mo­­ni­­to­­ro­­wani poprzez profile medyczne krwi i liczne badania uniwe­r­sy­­te­c­kie. Dr Brian Clement, obecny dyrektor Insty­­tutu Hipokra­­tesa, konce­n­truje swoją uwagę na tzw.Raw Food (lub Super Food), czyli nieprze­­two­­rzonej surowej żywno­­­ści. Podaje on przykłady kombi­­nacji i łączenia warzyw i owoców tak, by ko­­rzy­st­niej wpływały na or­ga­­nizm. Zdrowa żywność tego typu dodaje energii oraz wital­no­­­ści, a także pomaga się pozbyć szkodli­­wych toksyn. Książka zachęca nie tylko do zw­ró­­cenia uwagi na je­­dze­­nie, ale również na zmianę stylu życia (odnie­­sienia do re­­gu­­la­r­nych ćwiczeń fizycznych).

Kto napisał książkę?

Dr Brian Clement - lekarz, diete­­tyk, specja­­lista ds.zdro­­wego stylu życia oraz szef Insty­­tutu Zdrowia Hipokra­­tesa, założo­­nego 50 lat temu. Bada on relacje między odpowiednią dietą, a pow­rotem do zdro­­wia. Jego podej­­ście obejmuje nie tylko surową żywność, ale również pozytywne myślenie oraz aktyw­ność fizyczną. Każdego tygodnia prowadzi on intere­­su­­jące wykłady, dzieląc się swoim doświa­d­cze­­niem i spo­­strze­­że­­niami. Dr Brian zwraca również uwagę na to, jaki wpływ na zdrowie człowieka ma spoży­­wanie mięsa oraz nabiału, a także jak bardzo przemysł farma­­ceu­­tyczny skupia się na za­­ra­­bianiu pienię­­dzy, zamiast pomocy ludziom.

📗Cud terapii Gersona - sprawdzony program żywieniowy leczenia raka i innych chorób.

Orygi­­nalny tytuł: The Gerson Therapy - the proven nutri­­tional program for cancer and other illnesses.

Autor: Charlotte Gerson, Morton Walker

Zosta­­jemy w temacie surowej żywno­­­ści, lecz tym razem w oparciu o świeżo wyciskane soki warzywne i owo­­cowe, będące głównym elementem terapii dr Gersona. Jego nazwisko jest znane tym, którzy na po­­ważnie zaczęli intere­­sować się zdrowym odżywia­­niem.

Dieta dr Gersona jest alter­na­­tywną metodą leczenia wielu chorób, głównie cywili­­za­­cy­j­nych - raka, cukrzycy, chorób serca czy autoim­mi­­no­­lo­­gicz­n­cyh. Według autora terapii żywie­­nio­­wej, większość chorób jest wynikiem zaburzenia układu immuno­­lo­­gi­cz­nego, przez co organizm ma osłabione możli­­wości obronne.

Powszechnie dostępna tradycyjna żywność jest pozbawiona podstawowych wartości odżywczych. Stanowi natomiast źródło syntetycznych dodatków, które zatruwają organizm. Dlatego liczba osób zmagających się z chorobami cywilizacyjnymi wciąż wzrasta.

Z książki można wyczy­­tać, że celem terapii Gersona jest oczysz­czenie organizmu z toksyn i zło­­gów, a w kolejnym etapie programu żywie­­nio­­wego, uzupe­ł­nienie wszel­kich niedo­­borów witamin, pierwiastków i skła­d­ników odżyw­czych. To wszystko ma przywrócić naturalną zdolność do obrony i wzmocnić układ immuno­­lo­­giczny.

O dr Gersonie:

Niemiecki lekarz i nau­­ko­­wiec, który swoją wiedzę medyczną zdobywał na uni­­we­r­sy­­te­­tach w Pol­sce, Niemczech oraz Stanach Zjedno­­czo­­nych. Ze względu na własne dolegli­­wości uciąż­li­­wych migren i brak pomocy ze strony innych lekarzy, Gerson posta­­nowił sam skompo­­nować odpowiednią dietę w oparciu o okre­­ślone produkny roślinne. Jak się później okazało; jego metody leczenia pomogły wielu pacje­n­tom, którym nie dawano zbyt dużych szans na wy­z­dro­­wie­­nie, zarówno po zabiegu chiru­r­gicznym jak i radioterapii.

Podstawą terapii żywie­­niowej dr Gersona są świeże soki, wyciskane z eko­­lo­­gi­cz­nych warzyw i owo­­ców, oraz lewatywa z kawy. Jak przeko­­ny­­wał, skład­niki odżywcze zawarte w świeżo wyciśnię­­tych sokach rozbi­­jają chore tkanki (również te nowotwo­­ro­­we). Z kolei lewatywa usuwa szkodliwe toksyny z wątroby, nagro­­ma­­dzone w czasie.

Autorką książki jest córka niemie­c­kiego lekarza, Charlotte Gerson, która nagła­­śnia temat skute­cz­nego leczenia surową żywno­­­ścią chorób cywili­­za­­cy­j­nych. Utworzyła ona Instytut Gersona, który pomaga ludziom z całego świata wrócić do zdrowia (głównie tym, którzy chorują na ra­­ka).

📙Wiedza lecznicza św.Hildegardy z Bingen od A do Z.

Orygi­­nalny tytuł: Hilde­­gard Heilkunden von A-Z.

Autor: Dr Wighard Strehlow

Już święta Hilde­­garda wiedziała, że system odpor­no­­­ściowy znajduje się...w jelitach. W zale­ż­ności od tego, w jakim są one stanie, deter­mi­­nuje to zdrowie człowieka, bądź podat­ność na cho­­roby. 90% wszyst­kich chorób ma swoją przyczynę w zabu­­rzonym układzie immunologicznym.

Co możemy znaleźć w książce?

 • podstawowe zasady medycyny Hildegardy w ramach zobrazowania jej wizji na zdrowie człowieka
 • spis chorób oraz dolegliwości
 • praktyczne przepisy na domowe receptury świętej z Bingen, które z powodzeniem zastąpią niezdrowe dla organizmu środki przeciwbólowe, antybiotyki czy leki hormonalne
 • skuteczne naturalne profilaktyki, aby pozostać w dobrym zdrowiu
 • informację i porady jak przebudować dietę, by wydobyć z pożywienia właściwości lecznicze (a nie tylko wpływać na ośrodek sytości)
Orkisz jest delikatniejszy od innych (ziaren). Kto go spożywa, będzie miał zdrowe ciało i krew, pogodne usposobienie i radość serca. (św.Hildegarda)

Więcej o pra­­dawnym orkiszu i jego właści­­wo­­­ściach leczni­­czych tutaj: ZAMIAST PSZENICY! ZDROWY ORKISZ PRZY ENDOMETRIOZIE!

Autor książki, dr Strelow, zainte­­re­­sował się postrze­­ga­­niem, przez świętą, człowieka jako całości. Hilde­­garda odzna­­czała się niezwykłą wiedzą (zwłaszcza jak na czasy średnio­­wie­­cza), którą dziś można zasto­­sować we współ­­cze­­snej medycy­­nie, nie skupiając się jedynie na te­­ra­­piach farma­­ko­­lo­­gi­cz­nych (które niestety przewa­­żają w dzi­­sie­j­szym świecie). Medycyna św. Hilde­­gardy z Bingen jest komple­k­sowym spojrze­­niem na czło­­wieka - sfera fizyczna, psychiczna i duchowa są ściśle ze sobą powiązane!

Ta książka to efekt wielo­­le­t­nich badań - praktyka medyczna dowio­­dła, że ko­n­se­­kwentne stoso­­wanie rad Hilde­­gardy wspomaga organizm w walce z infe­k­cjami, stanami zapal­nymi oraz znacznie zmniejsza ryzyko zacho­­ro­­wań.

Kim jest autor?

Wighard Strehlow jest słynnym niemieckim lekarzem, który niegdyś zafascy­­nował się medycznym podej­­ściem św.Hi­l­de­­gardy do le­­czenia wszela­­kich chorób. Dziś jest specja­­listą w tym temacie. Jest także autorem prostych porad­ni­­ków, w któ­­rych zawiera cenne infor­macje jak w pra­k­tyce zasto­­sować wiedzę średnio­­wiecznej mistyczki. Dr Strehlow był kiedyś chemi­­kiem w prze­­myśle farma­­ceu­­tycznym (z którym zerwał); obecnie piastuje urząd dyrek­tora cenio­­nego Centrum Hilde­­gardy nad Jeziorem Bodeń­skim w połu­­d­nio­­wych Niemczech. Jako specja­­lista od medycyny św.Hi­l­de­­gardy i natu­­ra­l­nych metod lecze­­nia, swoje publi­­kacje opiera o wie­­lo­­letnie badania i pra­k­tykę lekarską.

📗Darmowa żywność lecznicza - przewodnik po jadalnych roślinach

Orygi­­nalny tytuł: Free Food and Medicine Worldwide Edible Plant Guide.

Autor: Markus Rothkranz

Jest to niety­­powa książka o jada­l­nych dzikich rośli­­nach z całego świata. Znaleźć w niej można ponad 2500 pięknych zdjęć, obrazu­­ja­­cych około 1000 roślin. Wszystko to okraszone jest infor­ma­­cjami, jaki wpływ na stan naszego zdrowia mają tego typu rośliny, po wprowa­­dzeniu ich do ja­­dło­­spisu. Można ich użyć nie tylko w gastro­­no­­mii, ale również przy produkcji domowych szampo­­nów, mydeł czy nawet pasty do zę­­bów. I to wszystko bez jakie­j­ko­l­wiek chemii! Można się również dowie­­dzieć, które kwiaty są ja­­dalne. Jednym słowem jest to 480 stron fascy­­nu­­jącej lektury. Autor podaje podsta­­wową wiedzą na temat roślin, a także zostawia czyte­l­nika z licz­nymi poradami, które z nich warto hodować, a które są to­k­syczne dla organi­­zmu.

Zdrowie, w pierwszej kolejności, zaczyna się wtedy, gdy przestaniesz robić i spożywać to, co może powodować twoje problemy. Trzeba mieć odwagę, by powiedzieć "do widzenia" wszystkim negatywnym rzeczom w naszym życiu. Jedna z najbardziej wartościowych żywności, będąca również lekarstwem jest za darmo...i rośnie dziko zaraz pod twoim domem!

Autor książki udowadnia dlaczego dzikie rośliny, powszechnie uznawane za chwa­­sty, mają w sobie dużo wartości odżyw­czych i nie­­słusznie się je lekce­­waży. Wiele z nich zawiera cenne mikro­­e­lemnty oraz właści­­wości podobne ziołom.

Parę słów o autorze:

Markus Rothkranz jest między­­na­­ro­­dowym autorem bestse­l­le­­ro­­wych książek, a także wziętym mówcą motywa­­cy­j­nym, który swoje występy skupia na wa­­lo­­rach surowej żywno­­­ści, pozytywnym myśleniu oraz zdrowym stylu życia. Podró­­żuje po całym świecie i dzieli się swoją wiedzą na temat zioło­­le­cz­nictwa oraz wykorzy­­stania właści­­wości dziko rosną­­cych roślin. Jego książki zostały przetłu­­ma­­czone na ponad 30 języków.

Markus byl konsu­l­tantem zdrowia Amery­­ka­ń­skiego Wojska, a obecnie wygłasza swe mowy wielu znanym firmom, politykom oraz podczas między­­na­­ro­­do­­wych targów zdrowia na całym świecie. Jest on żywym przykładem na to, jak bardzo można zmienić swoje życie po wprowa­­dzeniu prozdro­­wo­t­nych zmian. Markus wyrwał się więzów depre­­sji, pokonał wewnętrzne krwawie­­nia, chorobę serca oraz płuc, a także przezwy­­ciężył chroniczne zmęcze­­nie. Obecnie, niczym "nowo narodzo­­ny", pomaga innym podjąć walkę o swoje zdrowie.

ZOBACZ TEŻ:

Bolesne miesiączki lub niepło­d­ność? To może być endometrioza!

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

TEST narzędzi zabie­­go­­wych: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.