LASEROWE USUWANIE ENDOMETRIOZY!

📣 Czyli co ma wspól­nego laser diodowy z wczesną diagno­­styką endome­­triozy i nie tylko? 😷

Od momentu powstania Miracolo, dzielimy się z Wami dobrą nowiną, że w końcu JEST MOŻLI­­WOŚĆ DOKŁADNEJ DIAGNO­­STYKI WCZESNEGO STADIUM CHOROBY! Długo trzeba było czeka­­ć... Staty­­styki prawi­­dłowej diagnozy są prze­­ra­­ża­­jące: średnio trzeba było aż 6-8 lat, by le­­karz wskazał, że pro­­blemem danych dolegli­­wości bólowych lub/i niepło­d­ności była endome­­trioza.

Dlaczego? ⚠️

Dotychczas jedynymi badaniami, które były wykonywane w tym zakresie były:

 • 👎BADANIE KRWI MARKEREM CA-125 - nie wykrywa endometriozy (skute­cz­ność poniżej 30%)

 • 👎BADANIE USG - jego wykonanie jest ważne, jednak wynik pokazuje już duże zmiany zaawa­n­so­­wanej endometriozy; natomiast małe ogniska wczesnego stadium choroby są nie­­wi­­doczne (to jedna z naj­czę­­strzych przyczyn lekce­­wa­­żenia począ­t­ko­­wych objawów endome­­triozy i braku prawi­­dłowej diagnozy, czego skutkiem może być cichy rozwój choroby)

 • 😷LAPA­­RO­­SKOPIA KLASYCZNA (brzuszna) - zabieg inwazyjny (my wykonu­­jemy go głównie przy zaawa­n­so­­wanej endome­­triozie - III lub IV stopnia), który pozostawia blizny, wymaga hospi­­ta­­li­­zacji i zwy­­czajnie był wybie­­rany w ramach "osta­­tecznej ostate­cz­no­­­ści", jeśli chodzi o dia­­gno­­stykę.

❤️JEDYNYM PEWNYM BADANIEM DIAGNOSTYCZNYM, dzięki któremu można "czar­no­­-na­­-bia­­łym" potwie­r­dzić (bądź szczę­­śliwie wyklu­­czyć) endome­­triozę we wczesnym jej stadium jest 👉LAPARO­­SKOPIA PRZEZPO­­CHWOWA TVL! Jest to mało inwazyjny zabieg, który trwa niespełna 30 minut, nie pozostawia blizn, a Pacjentka tego samego dnia może wrócić do domu. Dzięki nowocze­­snej optyce i śro­­do­­wisku wodnym, lekarz może dostrzec nawet najmniejsze zmiany endome­­trialne.

PODCZAS ZABIEGU TVL WYKONY­­WANE SĄ RÓWNIEŻ:

 • Histeroskopia (ocena wewnętrznych ścian macicy)
 • Badanie drożności jajowodów
Laparoskopia przezpochwowa TVL

TECHNIKA LAPAROSKOPII PRZEZPOCHWOWEJ TVL UMOŻLIWIA PRZEŚCIE Z DIAGNOSTYKI DO LASEROWEGO USUWANIA WYKRYTYCH OGNISK ENDOMETRIOZY W RAMACH TEGO SAMEGO ZABIEGU!!!

❤️ TA METODA JEST WIELKĄ SZANSĄ dla kobiet, które podej­rze­­wają u siebie endome­­triozę i chcą mieć pewność, że po wykonaniu konkre­t­nego badania uzyskają kompletny wynik! Po TVL już nie muszą czuć niepe­w­ności i zadawać kolej­nych pytań "czy aby na pewno nie mam endo?" W trakcie tego zabiegu nasz lekarz, małą kamerką, przebija się przez tylną ścianę pochwy i sprawdza dokładnie całą miednicę mniejszą i oko­­­lice pod kątem endometriozy.

Raz jeszcze podkreślmy!

⚠️ Zarówno badanie markerem jak i USG nie są sku­­teczną formą wczesnej diagnostyki!

LASEROWE USUWANIE WYKTRYTEJ ENDOMETRIOZY Z TVL! (I i II STOPIEŃ)

❤️ DLACZEGO LASER DIODOWY?

Jest to, obok noża plazmo­­wego, najba­r­dziej nowoczesne i bez­pieczne narzę­­dzie zabie­­gowe, które umożliwia skuteczne usuwanie ognisk endome­­tria­l­nych bez niszczenia struk­tury tkanki ("plamka laserowej wiązki" skupia się w kon­kretnym punkcie!). Lekarz w nie­­zwykle precy­­zyjny sposób może wycinać i wapo­­ry­­zować choro­­bowe zmiany, a także kontr­o­lować głębo­­kość penetracji.

DZIAŁANIE LASERA:

Poniżej przypo­­mi­­namy, mini-fo­­to­­ga­­le­­rię, ze szkolenia Miracolo Clinic, które przepro­­wa­­dzi­­liśmy dla polskich lekarzy w ramach warsz­tatów prakty­cz­nych laparo­­skopii w endo­­me­­triozie (kwie­­cień 2017).

Rys. Dr Piotr Sznelewski - twórca nowoczesnego Lasera Swing do ginekologii, którym dysponuje Miracolo Clinic.

Rys. Doktor Jan Olek (Miracolo Clinic) i dr Piotr Sznelewski - test lasera na surowym jajku. Tutaj nic się nie ukryje!

Rys. Wnikliwia obserwacja zalet lasera diodowego.

Rys. Laser diodowy genialnie działa na powierzchni jajka, nie niszcząc struktury białka.

Rys. Czas na wątrobę - tu najlepiej widać jaka jest ingerencja lasera na tkankę wgłąb.

Rys. Po nacięciu miejsca koagulacji widać, że głębokość penetracji jest minimalna! Jest to niezwykle ważne przy usuwaniu torbieli endometrialnych, ponieważ pozwala to zachować maksymalną rezerwę jajnikową, nie niszcząc jajnika!

Rys. I jeszcze obraz nacięcia z bliska. Efekt lasera jest bezdyskusyjny! Podobny wynik można uzyskać, korzystając z noża plazmowego! Takiej prezycji nie daje, stosowana powszechnie, nieskuteczna elektrokoagulacja (wypalanie).

Rys. Laser Swing 1470nm w dłoniach lekarza Miracolo Clinic :)

Rys. Każdy nowoczesny sprzęt musi być osobiście przetestowany przez doktora Jana! Nie inaczej :)

Warto też dowie­­dzieć się 👉 WIĘCEJ O TECH­NI­­KACH USUWANIA ENDOMETRIOZY!

A także o bardzo ważnym temacie jakim są 👉 NOWE MIĘDZY­­NA­­RO­­DOWE WYTYCZNE USUWANIA TORBIELI ENDOMETRIALNYCH!

O LASERZE DIODOWYM SWING 1470nm SŁÓW KILKA 📰

Laser Swing 1.5um, opraco­­wany przez firmę Metrum Cryoflex w pro­­gramie innowa­­cy­j­nych Techno­­logii UE, jest najba­r­dziej zaawa­n­sownym techni­cz­nie, a jed­no­­cze­­śnie uniwe­r­salnym narzę­­dziem tego typu na rynku. Jest to pierwszy polski laser z dłu­­go­­­ścią fali 1470nm. Dużą zaletą narzę­­dzia jest bezpieczne dla wzroku widmo promie­­nio­­wa­­nia, co oznacza, że le­­karz nie musi stosować okularów ochro­n­nych w trakcie wykony­­wania zabiegu usuwania endome­­triozy. Ten z pozoru drobny szczegół ma duży wpływ na ko­m­fort pracy podczas opera­­cji. Wielką zaletą lasera jest również możli­­wość przepro­­wa­­dzenia zabiegu w śro­­do­­wisku wodnym! Jakość obrazu jest wówczas najle­p­sza, a ope­­rator jest w stanie zauważyć nawet najmniejszą endome­­trialną zmianę.

Rys. Laser diodowy półprzewodnikowy Swing 1270nm

ZALETY LASERA W ZABIEGACH GINEKOLOGICZNYCH

 • ✔️precyzja - małe pole działania (plamka), płytka i kontrolowana głębokość penetracji
 • ✔️bezpieczeństwo - brak krwawienia i strupów przy zamykaniu naczyń krwionośnych i limfatycznych (możliwość leczenia pacjentek ze skłonnościami do krwotoków)
 • ✔️sterylność
 • ✔️mała bolesność przy zabiegu
 • ✔️uniwersalność - jedno narzędzie do cięcia, koagulacji i odparowania (waporyzacja)
 • ✔️skrócenie czasu gojenia

TO JESZCZE NIE WSZYSTKO!

Wyjąt­kową cechą lasera Swing jest unikalna kombi­­nacja parame­­trów: wysokiej mocy urządze­­nia, optymalnej ze względu na pe­­ne­­trację w uwo­d­nionej tkance długości fali 1,5μm oraz możli­­wości podłą­­czenia reste­­ry­­li­­zo­­wa­l­nych, giętkich światło­­wodów o śre­d­ni­­cach nawet 200um. Jest idealnym wyborem dla minilanie inwazy­j­nych procedur chiru­r­gi­cz­nych i nie­­zwykle skuteczny w zabie­­gach laparoskopowych. Laser diodowy Swing zapewnia lepszą hemostazę tkanki w poró­w­naniu z laserem CO2. Dzięki dostę­p­ności szeregu akceso­­riów możliwe jest prowa­­dzenie zabiegów techniką konta­k­tową. Włókno działa wyłącznie w miejscu kontaktu z tkanką, co ogranicza efekt termiczny jedynie do ope­­ro­­wanej okolicy (głębo­­kość uszko­­dzenia wynosi maksy­­malnie pół milime­­tra, przy czym lekarz zazwy­­czaj nie korzysta z naj­wię­k­szej mocy urządze­­nia). Z pomocą lasera wycinamy podej­rzane zmiany lub je waporyzujemy. 💪💪💪

Rys. I jeszcze jedno zdjęcie ze szkolenia Miracolo. Doktor Olek i doktor Binkiewicz podczas zabiegu laparoskopii przezpochwowej TVL usuwania wykrytej endometriozy I stopnia przy pomocy lasera diodowego

Zasto­­so­­wania lasera Swing w chi­­rurgii endosko­­powej i otwartej:

 • histeroskopia i laparoskopia
 • ablacja (odwarstwienie) endometrium
 • wycięcie endometriozy
 • cystektomia
 • miomektomia (chirurgiczne usunięcie mięśniaków macicy)
 • wycięcie polipów

ZOBACZ TEŻ:

TEST narzędzi zabie­­go­­wych: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Książki pomocne przy ułożeniu terapii żywie­­niowej Miracolo

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy diagnostyka laparoskopia przezpochwowa TVL laser diodowy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.