Dr Tomasz Songin zasila szeregi Miracolo Clinic! :)

Z wielką radością przed­sta­­wiamy Wam kolej­nego lekarza Miracolo! 😊 Doktor Tomasz cieszy się bardzo pozytywną opinią wśród warsza­w­skich Pacjentek (i nie tylko!). Zobaczcie same!

Jesteśmy dumni, że tak zdolny lekarz będzie z nami tworzył zespół do walki z endometriozą!

dr n.med. TOMASZ SONGIN

Specja­­­lista gineko­­­lo­­­g-po­­­ło­­ż­nik. Absol­went Akademii Medycznej w Pozna­­­niu, gdzie rozpo­­­czął swoją pracę zawodową. Ukończył liczne szkolenia z zakresu gineko­­­lo­­­gii, ultra­­­so­­­no­­­gra­­­fii, laparo­­­skopii i histe­­­ro­­­sko­­­pii. Doświa­­d­czenie zawodowe zdobywał w licz­nych warsza­­w­skich szpita­­­lach konce­­n­trując swą uwagę na te­­ch­ni­­­kach małoin­wa­­­zyjnej chirurgii gineko­­­lo­­­gi­­cz­nej.

Obecnie związany jest z Kli­­­niką Gineko­­­logii i Poło­­ż­nictwa Szpitala CMKP im. Orłow­skiego w War­sza­­­wie. Przez kilka ostat­nich lat brał udział w bada­­­niach klini­­cz­nych skute­­cz­ności nowych, dotąd niesto­­­so­­­wa­­­nych, leków na en­do­­­me­­­triozę. Od kilku lat współ­­pra­­cuje z I Katedrą i Kli­­niką Położ­nictwa i Gine­­ko­­logii Warsza­w­skiego Uniwe­r­sy­­tetu Medycz­nego, gdzie czynnie bierze udział w pracy naukowej z zakresu jego specja­­li­­za­­cji. Ma na swoim koncie liczne publi­­kacje z zakresu nauk podsta­­wo­­wych oraz położ­nictwa i ginekologii.

W 2015 roku uzyskał tytuł naukowy doktora nauk medycz­nych, którego tematem była patologia ciąży u pacjentek po trans­­pla­n­tacji narządu.

Poza standa­r­dową opieką gineko­­lo­­gi­cz­no­­-po­­ło­ż­ni­­czą, szcze­­gólnym polem zainte­­re­­so­­wania doktora jest endome­­trioza oraz związane z nią leczenie dolegli­­wości bólowych i nie­­pło­d­no­­­ści. Ten problem dotyka wielu kobiet, które nieświa­­dome toczącej się choroby zgłaszają często niespe­­cy­­ficzne dolegli­­wości bólowe, nieje­d­no­­krotnie bagate­­li­­zo­­wane przez otoczenie i per­sonel medyczny.

Od lipca 2017, doktor Tomasz Songin rozpo­­czął wpółpracę z Mira­­colo Clinic!

Więcej o dr Tomaszu znajdziecie na jego profilu znany lekarz :)

WITAMY W NASZYCH ENDO-SZEREGACH! 😊

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy diagnostyka laparoskopia przezpochwowa TVL terapia żywieniowa Miracolo

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.