Choroba nie wybiera. Znane kobiety z endometriozą!

Endome­­trioza to wciąż cichy temat, który podej­mują kobiety znane nam z tele­­wi­­zy­j­nych ekranów czy popula­r­nych gazet 📷 Prawdo­­po­­dobnie nie nagła­­śnia­­łyby problemu, gdyby same nie doświa­d­czyły cierpie­­nia, związa­­nego z cho­­robą. Wiecie o kim mowa? 😊

WHOOPI GOLDBERG

Tej aktorki chyba nie trzeba przed­sta­­wiać; jej twarz jest jedną z naj­ba­r­dziej rozpo­­zna­­wa­­nych w świecie mediów. Sama choro­­wała na en­do­­me­­triozę i jak mówi: "miałam szczę­­­ście, że le­­karz nie zlekce­­ważył moich dolegli­­wości bólowy­­ch". Whoopi brała udział w kon­fe­­re­n­cjach dla kobiet, które miały na celu zwięk­szenie świado­­mości społecznej o ist­nieniu endome­­triozy.

Jeśli nie będziemy głośno mówić o tej chorobie, wiele kobiet, które nie mogą zajść w ciążę, nigdy się nie dowie, że to właśnie endometrioza może przyczyną ich problemów z płodnością.

EMMA BUNTON

Znana piose­n­karka popula­r­nego zespołu Spice Girls. Zdiagno­­zo­­wano u niej endome­­triozę w wieku 25 lat, kiedy to marzyła o powię­k­szeniu rodziny.

Pamiętam jak lekarz wspomniał, że 50% kobiet z endometriozą zachodzi w ciążę. Pomyślałam sobie wtedy: tylko 50%...? Byłam przerażona. Bałam się, że nie będę mogła mieć dzieci.

Dzięki podjęciu wczesnej walki z cho­­robą, Emma może się dziś cieszyć z dwójki dzieci. W 2010 roku przerwała milczenie i zaczęła nagła­­śniać problem endome­­triozy, by młode kobiety nie bagate­­li­­zo­­wały pierw­szych objawów choroby.

MILLEN MAGESE

Najba­r­dziej znana modelka pocho­­dząca z Afryki i była Miss Tanza­­nii. W pracy na wy­­biegu kursuje między trzema konty­­ne­n­tami: Ameryką, Europą oraz Azją. Sława, bogactwo oraz liczne podróże zagra­­niczne szybko zeszły na drugi plan, kiedy to Millen zaczęła dostrzegać u siebie nasila­­jące się problemy zdrowotne, których przyczyną była endome­­trioza. Poza wybie­­giem, stała się bohaterką wielu kobiet, zakła­­dając chary­­ta­­tywną Fundację Świado­­mości nt.En­do­­me­­triozy w Afryce. Za jej pośre­d­ni­c­twem prowadzi kampanie przy pomocy mediów społe­cz­no­­­ścio­­wych, kładąc nacisk na po­d­sta­­wowe infor­macje odnośnie choroby, a także związany z nią problem niepło­d­no­­­ści. Udziela również wielu wywiadów telewi­­zy­j­nych, odważnie mówiąc czym jest walka z endo­­me­­triozą i dla­­czego trzeba ją podjąć. Sama długo zmagała się z cho­­robą, doświa­d­czając cierpienia przez większość czasu swej kariery. Przeszła 13 zabiegów usuwania ognisk endome­­tria­l­nych. Magese podkreśla:

Ignorancja wokół problemu endometriozy jest ogromna i dotyka wielu kobiet, które stają się zakładnikami ciszy w obawie przed szyderstwem. Nawet kobiety z branży cierpią w milczeniu. Wierzę, że moja praca w przemyśle modowym i nagłaśnianie sprawy, może rzucić więcej światła na tę chorobę.

SUSAN SARANDON

Kolejna znana aktorka amery­­kańska zmaga­­jąca się z endo­­me­­triozą. Z ramienia funda­­cji, poświę­­conej kobietom dotknię­­tych tą chorobą, Susan wygło­­siła konfe­­rencję opisując swoje osobiste zmagania oraz podej­­ście najbli­ż­szego otoczenia do pro­­blemu. Jej wystą­­pienie skupiało się na prze­­ka­­zie, że en­do­­me­­trioza nie może okradać kobiet z cen­nych chwil życia, a jeśli dolegli­­wości bólowe są na­­ tyle silne, że unie­­mo­ż­li­­wiają wykony­­wanie codzie­n­nych czynno­­­ści, trzeba szukać pomocy, ponieważ nie jest to normalne. Podkre­­ślała, że wy­­cho­­wuje się nas w prze­­ko­­na­­niu, że mie­­siączka musi boleć i że trzeba się do tego przyzwy­­czaić, ponieważ każda tak ma; tymcza­­sem, może się okazać, że za tym cierpie­­niem kryje się bolesna choroba.

Cierpienie nie powinno definicjować cię jako kobiety. A ty mężczyzno! To że nie doświadczasz bólu nie znaczy, że nie ma to na ciebie wpływu! Pomóż jej przełamać tabu i samotność wokół tej choroby! Bądź dla niej zrozumieniem, okaż empatię i nie oskarżaj jej o nadwrażliwość czy dramatyzm - to jest wielka okazja dla ciebie, byś właśnie jako mężczyzna wykazał się troską!

DOLLY PARTON

Popularna piose­n­karka country w Sta­­nach Zjedno­­czo­­nych. Jej endome­­trioza została zdiagno­­zo­­wana w 1982 roku podczas 35-dniowej trasy konce­r­to­­wej, kiedy to musiała przerwać występy i udać się do sz­pi­­tala z powodu przeszy­­wa­­ją­­cego bólu. Po histe­­re­k­to­­mii, legenda kraju, pogrą­­żyła się w depresji uświa­­da­­miając sobie, że nigdy nie będzie mogła mieć dzieci. Zabieg usunięcia macicy dotyka najgłę­b­szych emocji kobiet; zwłaszcza tych, które marzą o macierzyństwie.

To był dla mnie straszny czas. Nie chciało mi się wtedy żyć.

PADMA LAKSHMI

Padma jest prawdo­­po­­dobnie jedną z naj­ba­r­dziej znanych osobi­­sto­­­ści, która dzieli się swymi doświa­d­cze­­niami z endo­­me­­triozą. Modelka, aktorka, pisarka, krytyk kulinarny i gospo­­darz "Top Chef'a", mimo dostępu do na­j­le­p­szych lekarzy w Ame­­ryce oraz wysokiego ubezpie­­czenia zdrowo­t­nego, przez 20 lat nie usłyszała od gineko­­lo­­gów, że przy­­czyną jej dolegli­­wości bólowych może być endome­­trioza. Kiedy w końcu znalazła lekarza, który w wieku jej 36 lat postawił prawi­­dłową diagnozę, posta­­no­­wiła wykorzy­­stać swą popula­r­ność i wraz z nim założyć Fundację Endome­­triozy w Ame­­ryce (non-pro­­fit). Decyzja ta była motywo­­wana chęcią zmiany sytuacji młodych kobiet, stawiając na wczesną diagno­­stykę, a także uświa­­do­­mie­­niem środo­­wiska lekar­skiego, by nie bagate­­li­­zo­­wało pierw­szych symptomów choroby. Organi­­zacja skupia się na pro­­pa­­go­­waniu wiedzy na temat endome­­triozy, ukieru­n­ko­­waniu na spe­­cja­­li­­styczne badania, edukacji oraz zwięk­szeniu ogólnej świado­­mości w spo­­łe­­cze­ń­stwie. Przypadek Padmy jest odzwie­r­cie­­dle­­niem historii wielu kobiet: silne bóle już od pierw­szego okresu, tydzień wyjęty z mie­­siąca z powodu bolesnych dolegli­­wości oraz nudności i pra­­wi­­dłowa diagnoza dopiero po 20 latach życia z cho­­robą.

To niezwykle intymny temat dla większości kobiet, a jeszcze bardziej dla nastolatek. Gdybym była zdiagnozowana w wieku 16, 26 lub nawet 32 lat, zyskałabym jakże cenny czas życia. Mogłabym być jeszcze bardziej obecna dla mojej rodziny oraz przyjaciół. Miałabym też większą zdolność rozwoju zawodowego.

Padma przyznaje, że en­do­­me­­trioza może również wpływać na re­­lacje między­­lu­dz­kie; w jej przypadku przyczy­­niła się niestety do ro­­zwodu.

Nie sądzę, żeby któreś z nas w tym czasie rozumiało tę chorobę. Po części myślę, że to dlatego, iż ukryłam swój ból przed mężem. Nie robiłam tego celowo; po prostu dziwnie mi było rozmawiać z nim stale o problemie uporczywych miesiączek.

MARILYN MONROE

Marilyn, ikona filmu i jedna z naj­chę­t­niej fotogra­­fo­­wancyh twarzy w historii mediów, ni­gdy nie miała dzieci. Mimo wielu ciąż, niestety każda kończyła się poronie­­niem, czego powodem była endome­­trioza, na którą cierpiała przez większość swego życia. Z pew­no­­­ścią był to jeden z naj­wię­k­szych smutków życia Monroe. Uwiel­biała dzieci i zawsze przyja­ź­niła się z nimi w trakcie kręcenia swoich filmów. Te z kolei uwiel­biały ją w zamian. Okrutny fakt, że ni­­gdy nie będzie mogła mieć własnych, ścigał ją przez cały jej krótki żywot (zmarła w wieku 36 lat).

Czego chcę bardziej, niż cokolwiek innego na świecie? Pragnę dziecka! Chcę mieć dzieci!

Jest wiele tajemnic otacza­­ją­­cych jej śmierć, jednak duża część osób uważa, że ​​była ona pośrednio związana z endo­­me­­triozą Marylin. Medycyna w tamtym czasie nie była na takim poziomie jak obecnie. Choroba spowo­­do­­wała, że Monroe uzale­ż­niła się od środków przeciw­­bó­­lo­­wych, co z kolei zapoczą­t­ko­­wało jej problemy psychologiczne.

LILLY BECKER

Żona jednego z naj­le­p­szych tenisi­­stów świata, Borisa Beckera, u której również zdiagno­­zo­­wano endome­­triozę. W wieku 36 lat ból, który od dawna jej dokuczał, zaczął się nasilać. Wykryto u niej torbiel na ja­j­niku, przez co musiała przejść przez zabieg laparo­­sko­­pii. Kiedy to we własnym zakresie zaczęła zgłębiać temat tej choroby z pomocą inter­netu, zorie­n­to­­wała się jak wiele kobiet ni­gdy nie usłyszało od swych lekarzy, że ist­nieje coś takiego jak endome­­trioza. Czytając historie wielu dziew­czyn oraz zmagając się z pro­­blemem poczę­­cia, holen­derska modelka po raz pierwszy odważyła się opowie­­dzieć o swym cierpieniu w jednym z nie­­mie­c­kich programów telewi­­zy­j­nych, łamiąc wstydliwe tabu. Lilly cały czas ma nadzieję na drugie dziecko; ta deter­mi­­nacją daje jej siłę do walki z chorobą.

Muszę powiedzieć, że w dzisiejszych czasach o endometriozie nadal bardzo mało się mówi. A przecież choroba ta może być przyczyną problemów z płodnością - trzeba udać się do specjalisty i ustalić prawidłową diagnozę. Jeśli skurcze podczas okresu są silne i nie do zniesienia, a środki przeciwbólowe nie pomagają, to znaczy że coś jest nie tak. My kobiety tyle słyszymy o swoich ciałach, a jednak są sprawy, które mają dla nas większe znaczenie, a są bagatelizowane.

*Wszystkie zdjęcia użyte w tym poście pochodzą z róż­nych stron inter­ne­­to­­wych i nie są wła­­sno­­­ścią Miracolo Clinic

ZOBACZ TEŻ:

Bolesne miesiączki lub niepło­d­ność? To może być endometrioza!

TEST narzędzi zabie­­go­­wych: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.