Żywienie przy endometriozie! Odpowiadamy na Wasze pytania! :)

🍴 Żywienie przy endome­­triozie i nasz cykl "Pytania do dietetyka" zwień­czamy odpowie­­dziami naszego specja­­listy - Mateusza

Niedawno zapro­­po­­no­­wa­­liśmy Wam nową serię, gdzie w kome­n­ta­­rzach na stronie naszego Facebooka mogły­­­ście zosta­­wiać nam treści swych pytań oraz wątpli­­wo­­­ści, związa­­nych z dietą przy endome­­trio­­zie. Zebra­­liśmy je wszystkie i posta­­no­­wi­­liśmy odpowie­­dzieć na każde z osobna :) Mamy nadzieję, że ten post będzie dla Was pomocny. Warto się nazwajem motywo­­wać, ponieważ kwestia odpowie­d­niego odżywiania jest jednym z kluczy skute­cz­nego leczenia endometriozy! Z pew­no­­­ścią pojawi się w przy­­szłości druga część "Pytań do die­­te­­tyka" :) DZIĘKU­­JEMY Wam wszystkim za ak­tywny udział i poz­dra­­wiamy serdecznie :)

Poniżej już osobisty tekst naszego specja­­listy od terapii żywie­­nio­­wych - Mateusza Klimczaka :) Zapra­­szamy do lektury!

Na wstępie chciałbym podziękować Paniom za tak aktywne zadawanie pytań. Ich tematyka jest bardzo obszerna i w zasadzie nie da się w kilku zdaniach odpowiedzieć na żadne z nich. Postaram się jednak rozwiać wszelkie wątpliwości, które Panie nurtują. Ze względu na podobieństwo niektórych pytań, postanowiłem połączyć je w grupy.

Rys. Mateusz Klimczak

ZACZYNAMY :)

Joanna: "Czy dieta bezglutenowa może pomóc przy endo?"

Marcelina: "Podobno wszystkie zboża, także te uważane za bezglutenowe, zawierają 'swój gluten '. Kukurydza -zeina, ryż -orzenina. Czy zatem wyeliminowanie wszystkich zbóż jest korzystne i zdrowe?"

Na początku chciałbym rozwiać wątpli­­wości dotyczące glutenu. Otóż w terapii żywie­­niowej Miracolo, w pro­­du­k­tach takich jak orkisz znajduje sie gluten. Sam w sobie nie jest on proble­­mem. To dopiero człowiek go "stwo­­rzył", modyfi­­kując struk­turę glutenu, która obecnie często nam szkodzi. Stąd w tera­­pii, którą indywi­­du­­alnie kompo­­nu­­jemy dla naszych Pacje­n­tek, używamy jedynie prada­w­nych odmian orkiszu, gdzie mamy pewność, że ten gluten nie ma negaty­w­nego wpływu na nasze zdrowie.

Gluten nie zaburza pracy ZDROWEGO układu pokar­mo­­wego, a wyeli­­mi­­no­­wanie zbóż jest bardzo nieko­­rzystne dla naszego zdrowia. Trzeba jednak zwracać uwagę na jakość zbóż, które spoży­­wamy. Miracolo Clinic rekome­n­duje spoży­­wanie prada­w­nych odmian orkiszu (m.in. Schwa­­be­n­korn, Franke­n­korn, Oberkulmer Rotkorn ). W lite­­ra­­turze traktu­­jącej ten temat, możemy wyczy­­tać, że gluten orkiszowy z powo­­dze­­niem został włączony do diety osób chorych na ce­­lia­­kię! To dodat­kowo potwierdza fakt, że białko pocho­­dzące z tego właśnie ziarna jest lepiej przyswa­­jalne przez nasz organizm, niż na przy­­kład białko zwykłej pszenicy nowocze­­snej (mocno przetwo­­rzo­­nej). Porów­nując skład minera­­łów, możemy rownież dostrzec, że orkisz zawiera więcej mikro­­e­le­­me­n­tów, takich jak cynk i selen, których niedo­­bory są ściśle związane z endometriozą. Również witaminy A, D, E znajdu­­jące się w orkiszu są ba­r­dziej aktywne i przy­­swa­­jalne w poró­w­naniu do po­­zo­­sta­­łych ziaren. Orkisz zapobiega stanom zapal­nym, a sama mąka orkiszowa świetnie sprawdza sie w kuchni jako główny składnik chleba, ciast i tym podob­nych pokar­mów, z któ­­rych nie musimy rezygno­­wać. Jest to niezwykle cenna wiedza dla nas jako konsu­­me­­tów.

Wystarczy użyć właści­­wego produktu, aby pokarm stał sie lekar­stwem - nie trucizną.

Więcej o zdrowym glutenie z pra­­da­w­nych odmian orkiszu

Renata: "Czy zalecane są podroby oraz mięsne wywary w pierwszej fazie cyklu?"

Nie są za­­le­­cane. Uważamy, że więcej wartości odżyw­czych i to, czego człowiek naprawdę potrze­­buje, znajduje się w rośli­­nach. Właści­­wości lecznicze są przede wszystkim w pro­­du­k­tach pocho­­dzenia rosli­n­nego (mamy tutaj na myśli nie tylko warzywa i owoce, ale również zioła). Mięso powinno być jedynie spora­­dycznym dodat­kiem do po­­traw, które przyrzą­­dzamy.

Renata: "Czy bakłażany i pomidory są dopuszczalne w diecie endo?"

Agnieszka: "Czego najbardziej unikać w jedzeniu w leczeniu endometriozy? Czy są jakieś produkty żywnościowe, które pomagają w leczeniu choroby?"

Naszą dietę warto wzbogacić o naste­­pu­­jące produkty:

  • winogrona, maliny, aronia, owoce dzikiej róży, wszystkie owoce leśne
  • bakłażan, czerwona kapusta, pomidory, brokuł, kalafior, rośliny strączkowe, buraki, marchew, dynia, seler

Produkty, które powinno się z diety wykluczyć:

  • mięso (szczególnie czerwone), mleko krowie, „produkty oczyszczone” czyli biała mąka, biały chleb, biały ryż, alkohol, kawa, produkty przetworzone, słodycze

Trzeba nadmie­­nić, że w na­­szej terapii żywie­­niowej oprócz starannie dobra­­nych produ­k­tów, zalecamy również suple­­me­n­tację witami­­nami C i D oraz innymi rozpu­sz­cza­l­nymi w tlu­sz­czach (A, E i K), a także selenem, który bierze udział w wielu reakcjach enzyma­­ty­cz­nych. Często wymagana jest także suple­­me­n­tacja jodem nieorga­­ni­cz­nym. U pacjentek z dys­biozą jelitową konieczne jest dosta­r­czanie bakterii w formie efekty­w­nych mikro­­o­r­ga­­ni­­zmów, bądź natura­l­nych produktów fermentowanych.

Magdalena: "Skąd wiadomo, że dieta może pomóc i czy w każdym przypadku? Czy to poprostu zdrowe odżywianie - wskazane każdemu ;)?"

Wiemy, że te­­rapia żywie­­niowa przynosi efekty opierając się o wew­netrzne badania jak i sto­­pień zadowo­­lenia Pacjentek (ankie­­ta). Z powodu ochrony danych osobo­­wych, nie mogę Paniom przybliżyć poszcze­­gó­l­nych profili kobiet leczo­­nych w Mira­­colo. Mogę natomiast powie­­dzieć, że już po 2 tygodniach od rozpo­­częcia diety, większość Pacjentek zauważa u siebie lepszą kondycję psycho­­-fi­­zyczną. Zmniejsza się również ból towarzy­­szący cyklom menstru­­a­cy­j­nym. Terapię żywie­­niową często zalecamy jeszcze w okresie przed­o­pe­­ra­­cy­j­nym, żeby zmnie­j­szyć do ma­k­simum ryzyko nawrotu choroby po opera­­cji. Nieje­d­no­­krotnie słyszymy, że dzięki zmianom nawyków żywie­­nio­­wych, Pacjentki nie muszą już brać leków przeciw­­bó­­lo­­wych przy kolej­nych miesią­cz­kach. Jest to pośredni dowód na to, że te­­rapia żywie­­niowa zmniejsza stan zapalny oraz aktyw­ność ognisk endometrialnych.

Jakiś czas temu na na­­szym blogu, był opisany przykład naszej Pacjentki, u której endome­­trioza przestała być aktywna, dzięki wprowa­­dzeniu odpowie­d­niej diety. Zachęcam do za­­po­­znania się z Jej historią choroby, klikając na link: Leczenie hybry­­dowe - szansa na wy­­le­­czenie endometriozy!

Zdrowe odżywianie to styl życia, do któ­­rego zachę­­camy każdego po odbyciu naszej terapii żywie­­niowej (często zgłaszają się do nas nie tylko same kobiety, ale również pary). Trzeba jednak pamię­­tać, że taka terapia to dokładnie przemy­­ślany, kilku­­e­ta­­powy proces przemiany naszego organi­­zmu, który jest przepro­­wa­­dzany pod ścisłym okiem doradcy żywie­­nio­­wego oraz lekarza.

Ela: "Czy są jakieś metody żywieniowe, żeby torbiel endo się zmniejszyła? Może jakieś zioła do picia?"

W naszej terapii żywie­­niowej spoży­­wamy nie tylko pokarmy stałe. Częścią terapii są ro­w­nież herbaty ziołowe, ze względu na swoje właści­­wości przeciw­­za­­palne. To wszystko razem sprawia, że u wielu Pacjentek nasta­­piło wstrzy­­manie rozwoju torbieli jak i ich powolne kurczenie się.

Magda Lena: "Jak często należy robić głodówki?"

Pierwszą głodówkę należy podjąć jeszcze przed rozpo­­czę­­ciem indywi­­du­­alnie skompo­­no­­wanej terapii żywnie­­nio­­wej. Ma to na celu konkretne oczysz­czenie organizmu i przy­­go­­to­­wanie go do wzmo­c­nienia układu immuno­­lo­­gi­cz­nego. Z mojego doświa­d­cze­­nia, głodówki trwającej 7 dni, bądź dłużej, nie powinno sie przepro­­wa­­dzać częściej niż raz w roku. Można natomiast stosować głodówki 16, 20 lub 24 godzinne. Takie możemy na stałe wpisać do na­­szego „menu”, np. raz w tygodniu.

Dla Pań, które nie zdążyły jeszcze przeczytać o gło­­dó­w­kach, czyli leczni­­czym poście, zapra­­szamy do le­k­tury tu: SIŁA POSTU! Czyli jakie korzyści przynosi lecznika głodówka przy oczysz­czaniu organizmu

Lidia: "Jak szybko schudnąć po kuracji tabletkami visanne?"

Ciężko odpowie­­dzieć jedno­­znacznie na to pytanie, ponieważ każdy człowiek jest inny, ina­czej reaguje na różne kuracje jak i diety. Przede wszystkim nie zalecamy przyj­mo­­wania żadnych produ­k­tów, które nie są po­­cho­­dzenia natura­l­nego oraz takich, które mają czynny wpływ na prze­­miany hormo­­nalne zacho­­dzące w naszym organi­­zmie. Z pew­no­­­ścią trzeba wyklu­­czyć z jadło­­spisu produkty wysoko przetwo­­rzone, białą mąkę oraz cukier.

Marzena:"Czy to jest dieta ketogenna średnio bądź nisko węglowodanowa?"

Nasza terapia żywie­­niowa składa się z 7 tygodni, a każdy tydzień jest fazą, w której w naszym organi­­zmie zachodzą różne przemiany. Nie można określić i przy­­po­­rzą­d­kować naszej terapii do diety ketoge­n­nej, ponieważ w stan ketozy nasz organizm wprowa­­dzamy na 2 tygodnie.

Karolina: "Jak dostosować dietę, jeśli zalecane produkty przy endometriozie są zakazane przy migrenie?"

W naszej diecie nie znajdują się produkty, których należy unikać przy migre­­nie. Proszę przede wszystkim wyklu­­czyć z jadło­­spisu białko pocho­­dzenia zwierzę­­cego, które ma negatywny wpływ na oba schorze­­nia. Ponadto, Pani Karolino, zalecam Pani parzyć herbaty z miety pieprzowej oraz napar z rozmarynu.

Marcelina: "Czy oprócz eliminacji produktów odzwierzęcych (także ryb) oraz glutenu wskazana jest dieta antyhistaminowa?"

W diecie antyhi­­sta­­mi­­nowej dozwo­­lone są pro­­dukty, które w przy­­padku naszej diety są za­­ka­­zane, jak np. nabiał i wła­­śnie produkty pocho­­dzenia zwierzę­­cego. Trzeba zazna­­czyć jedną rzecz: jeśli zdamy sobie sprawę, że nasza bariera jelitowa jest osłabiona, wówczas wszystkie diety, również antyhi­­sta­­mi­­nowa tracą na wa­r­to­­­ści. Hista­­mina wpływa na pe­­ry­­sta­l­tykę jelit, zatem jest nam potrzebna do ży­­cia. Należy podkre­­ślić, iż dy­s­bioza jelitowa jest przyczyną wielu chorób. Jeśli odbudu­­jemy naszą barierę jelitową, to nastę­p­stwem tego będzie zanik migreny, alergii pokar­mo­­wych, stanów zapal­nych. W zamian, nastąpi wzmoc­nienie systemu immuno­­lo­­gi­cz­nego, który nie będzie pozwalał na nawrót choroby.

Dziękuję raz jeszcze za wszelkie pytania :) Z pozdrowieniami dla wszystkich czytelniczek tego zdrowotnego dialogu - Mateusz Klimczak (doradca żywieniowy Miracolo Clinic)

ZOBACZ TEŻ:

Infor­macje o terapii żywie­­niowej Miracolo

Książki pomocne przy ułożeniu terapii żywie­­niowej Miracolo

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

Rys. Pamiętajcie! Zmiana nawyków żywieniowych jest kluczowa w walce z endometriozą!

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo pytania do dietetyka

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.