Bolesne miesiączki lub niepłodność? To może być endometrioza!

Cierpisz na in­te­n­sywny ból mentru­­a­cyjny? To tak jak co piąta kobieta w Pol­sce. Co więcej! Mało która z nich wie, że przy­­czyną połowy bolesnych miesią­­czek jest endometrioza - podstępna choroba, która powoduje stan zapalny w orga­­ni­­zmie! 🔥Każdy ból ma swoją przyczynę! To jednak nie wszystko! Czy wiesz, że z tą chorobą zmaga się aż 80% dziew­czyn doświa­d­czo­­nych problemem niepło­d­no­­­ści? W Polsce na en­do­­me­­triozę choruje około miliona kobiet!

OTO 7 PODSTAWOWYCH PYTAŃ, które należy zadać pod kątem endometriozy:

(Jeżeli odpowiesz “tak” na jedno lub więcej z nich, zachę­­camy cię do zgłę­­bienia tematu odnośnie tej, z początku, "cichej i nie­­po­­zo­r­nej" choroby)

1. Czy odczu­­­­wasz silny ból podczas miesiączki?

2. Czy ból zaczyna się jeszcze przed rozpo­­­­czę­­­­ciem krwawienia?

3. Czy oddawanie moczu lub/i stolca jest bolesne?

4. Czy zmagasz się z bólem pleców?

5. Czy masz bolesne stosunki płciowe?

6. Czy masz problem z zaj­­ściem w ciążę, mimo braku jasnej diagnozy?

7. Czy cierpisz na ja­­ką­­ś/ja­­kieś choroby autoim­mu­­no­­lo­­giczne (np. choroby tarczycy, SM, nieswo­­iste zapalenia jelit, choroby skóry)?

Jaki wynik? Zdajemy sobie sprawę, że en­do­­-pro­­blem jest bardzo powszechny, jednak infor­ma­­cyjnie dość zanie­­d­bany. Preze­n­tu­­jemy kilka niezwykle istot­nych myśli w ramach zwięk­szenia świado­­mości wśród kobiet na temat choroby oraz skute­cz­nej, szybkiej i dokładnej diagno­­styki. Zaczynamy!

To czym właściwie jest endometrioza?

Endome­­­trioza to problem, który niestety dotyczy coraz to większej liczby kobiet. A jaka jest jej defini­­cja?

W największym skró­cie, jest to proces nieprawidłowego przemiesz­czania się i wsz­cze­pienia komórek błony śluzowej macicy na inne narządy. Najczę­ściej zaata­ko­wane zostają otrzewna (błona jamy brzusznej) wyście­ła­jąca miednicę mniej­szą, jajniki, jajowody, pęcherz moczowy, a cza­sem nawet i bardziej odległe organy, jak np. wyrostek robacz­kowy czy płuca. Ogniska endome­trialne rosną w trakcie cyklu (tak, jak błona śluzowa macicy) oraz krwawią w trakcie miesiączki, powodując otwartą ranę, ból, stan zapalny, a potem włókniste blizny, zwane zrostami - te z kolei mogą tworzyć torbiele endome­trialne na powierzchni jajnika, co przyczynia się do problemów związanych z niepłodnością - Jan Olek, lekarz ginekolog, Klinika Miracolo.

Rys. Macica z endometriozą

Endome­­­trioza często współ­­­i­­st­nieje z innymi choro­­­bami autoim­mu­­­no­­­lo­­­gi­­cz­nymi, jak np. choroba Hashi­­­moto, reuma­­­to­­­i­­dalne zapalenie stawów, stwar­d­nienie rozsiane, a także z alergią lub astmą.

UPORCZYWE BÓLE...

Endome­­­trioza jest chorobą układową, postę­­pu­­jącą i towa­­­rzyszy jej często wiele objawów bólowych. Ze względu na to, że otrzewna wyście­­ła­­jąca jamę brzuszną jest bardzo dobrze unerwiona, krwawiące ogniska powodują u kobiet te uciąż­liwe dolegli­­­wo­­­ści. W zale­­ż­ności od uloko­­wania się zmian endome­­tria­l­nych dziew­czyny odczu­­wają najczęściej:

  • bóle brzucha w trakcie miesiączki (mogą się zacząć na kilka dni przed, bądź mieć charakter przewlekły w ekstre­­ma­l­nych przypadkach)

  • mdłości i wymioty w trakcie miesiączki są często odpowie­­dzią na po­­dra­ż­nienie otrzewnej

  • bóle podczas stosunku,

  • bóle podczas oddawania moczu

  • bóle przy defekacji (zrosty w koń­cowym odcinku jelita grubego oraz forma endome­­triozy głęboko naciekająca)

  • bóle kręgo­­słupa promie­­niu­­jące czasem do nóg

🔴 Pamię­­taj! Ból zawsze ma swoją przyczynę. Czasem wynika on z sytu­­­­acji anato­­­­micznej kobiety, na przy­­­kład przy zwężonym ujściu szyjki macicy. Krew ma wówczas utrud­niony odpływ, co również wywołuje uporczywe i bolesne skurcze. Część kobiet z natury jest po prostu bardzo wrażliwa na ból. Trzeba jednak zazna­­­czyć, że sta­ty­­­stycznie u co drugiej kobiety ból w trakcie miesiączki jest spowo­­­do­­­wany endometriozą! One jednak same często nie są tego zwyczajnie świadome, co niestety ma swoje konse­­kwencje w póź­nie­j­szym czasie, kiedy to choroba przybiera zaawa­n­so­­wane stadium i wymaga bardziej skompli­­ko­­wa­­nego zabiegu chiru­r­gi­cz­nego. Warto obser­wować swój organizm, by zdać sobie sprawę z nie­­po­­ko­­ją­­cych objawów i dotrzec do źródła problemu bolesnych miesiączek!

Rys. Co druga kobieta z bólem menstruacyjnym cierpli na endometriozę

NIEPŁO­D­NOŚĆ KONSE­­KWENCJĄ ENDOMETRIOZY

Ciągły stan zapalny w orga­­ni­­zmie wynika­­­jący z obe­­c­ności ognisk endome­­­tria­l­nych, prowadzi do po­­w­stania wrogiego środo­­­wi­­­ska, które wpływa negatywnie na ja­­­kość komórki jajowej oraz gospo­­­darkę hormo­­­nalną. Ogranicza to również trans­­­port plemników do celu, a także powsta­­­łego już zarodka do jamy macicy; zwięk­sza to nieznacznie ryzyko powstania ciąży pozama­­­ci­­cz­nej. Zrosty natomiast, powstałe w wyniku endome­­triozy, mogą mecha­­­nicznie uciskać jajowody, powodując ich niedrożność.

🔴 Przyczyn niepło­­d­no­­­ści może być wiele, jednak staty­­­styki medyczne pokazują, że en­do­­­me­­­trioza jest obecna u aż 80% kobiet mających problemy z poczę­­ciem dziecka!

Od 4 lat staraliśmy się o poczęcie drugiego dziecka. Nawet nie wiedziałam, że mam endometriozę - miałam bolesne miesiączki, ale myślałam, że to normalne. W pierwszym miesiącu starań, po zabiegu, zaszłam w ciążę!” - Pacjentka Kliniki Miracolo

Rys. 80% kobiet z problemem niepłodności ma endometriozę

DIAGNOSTYKA. CO TRZEBA WIEDZIEĆ?

2/3 kobiet ze zdiagno­­­­zo­­­­waną endome­­­­triozą dekla­­­­ro­­­­wało, że objawy choroby pojawiły się jeszcze przed 20. rokiem życia. Problem tkwi w późnym posta­­­wieniu diagnozy jak również zanie­­d­ba­­niach ze strony lekarzy. Staty­­­­styki bryty­­­j­skie pokazują, że od wystą­­­pienia pierw­szych objawów, do mo­­­­mentu właści­­­wego rozpo­­­znania endome­­­­triozy mija średnio aż 6 do 8 lat!

WARTO ZAZNA­­CZYĆ DWIE RZECZY:

  • 👎 badanie krwi markerem CA-125 - nie wykrywa endometriozy (skuteczność poniżej 30%)
  • 👎 badanie USG - pokazuje jedynie duże zmiany endometriozy, gdy choroba jest już zaawansowanym stadium

Co jeśli zlekceważysz początkowe objawy wskazujące na endometriozę?

Choroba zacznie się po cichu rozwi­­jać, dolegli­­wości bólowe potęgo­­wać, co będzie skutkiem nie tylko przewle­­kłego stanu zapal­nego oraz stresu, ale także możliwym problemam z nie­­pło­d­no­­­ścią (zwła­sz­cza, jeżeli ogniska choroby zaata­­kują jajniki czy jajowo­­dy).

Endome­­trioza ma 4-stopnie zaawa­n­so­­wa­­nia. Im wyższy stopień, tym bardziej skompli­­ko­­wany zabieg chiru­r­giczny. Warto więc zadbać o jak najszybszą diagno­­stykę i sku­­teczne podjęcie leczenia.

🔴 Dlaczego jest to tak ważne? Niestety, nie wszyscy lekarze podchodzą do pro­­blemu z odpo­­wiednią wrażli­­wo­­­ścią. Czasem jest to również spowo­­do­­wane brakiem wiedzy na temat nowocze­­snych rozwiązań jakimi dyspo­­nuje obecny świat medycyny. Innym problemem jest drogi sprzęt zabie­­gowy, który na chwilę obecną przekracza możli­­wości dofina­n­so­­wania przez NFZ. To powoduje, że ope­­racje są nie­­do­­kładne, kuracje nietra­­fione, czego skutkiem jest szybki nawrót choroby. Wraca też stres i ciągłe napięcie wobec kolejnej walki z endo­­me­­triozą. Niestety, brak wiedzy w śro­­do­­wisku lekar­skim może powodować niepo­­trzebną spiralę błędnych decyzji w ramach lecze­­nia, np. nieustanne wypisy­­wanie hormonów czy wypalanie ognisk endome­­tria­l­nych przy pomocy elektro­­ko­­a­gu­­la­­cji, która jak udowo­d­niono jest niesku­­teczna.

NA SZCZĘŚCIE ISTNIEJE ROZWIĄZANIE! :)

Rys. Diagnostyczna laparskopia przezpochwowa TVL nadzieją na szybkie i skuteczne wykrycie endometriozy!

Popularna w pry­­wa­t­nych klini­­kach zagra­­nicą; obecna już także w Pol­sce! Co? 👍Diagno­­styczna Laparo­­skopia przezpo­­chwowa TVL! - półgo­­dzinny zabieg, który daje ✅100% wyniki rozpo­­znania ednometriozy. Dzięki nowocze­­snej techno­­lo­­gii, kamera wprowa­­dzana jest przezpo­­chwowo, dzięki czemu proce­­dura jest niein­wa­­zyjna, a lekarz jest w stanie dostrzec nawet najmniejszą zmianę choro­­bową (przez wzgląd na śro­­do­­wisko wodne, a nie wprowa­­dzony gaz przy trady­­cyjnej i nie­­do­­kładnej diagno­­stycznie laparo­­skopii brzusz­nej). Polska marka, Klinika Miracolo, wprowa­­dziła do swojej oferty tego typu diagno­­stykę! Pacjentka otrzy­­muje również video z zabiegu wraz z kome­n­ta­­rzem gineko­­loga, które jest jej dokume­n­ta­­cją, a zarazem multi­­me­­dialnym wynikiem badań.

🔴 WCZESNA DIAGNOZA JEST SZANSĄ NA SZYBKIE POZBYCIE SIĘ PROBLEMU! Im dłużej kobieta zwkleka z bada­­niem, tym bardziej uporczywa walka z endometriozą.

ZALETY NOWOCZESNEJ DIAGNOSTYKI LAPAROSKOPII PRZEZPOCHOWEJ TVL:

Laparoskopia diagnostyczna TVL

add_circle

Brak blizn

W zabiegu TVL kamera jest wprowa­­dzana do brzucha przez tylną ścianę pochwy. Nie pozostawia żadnych widocz­nych blizn, a ból jest niemal nieodczuwalny

add_circle

Parę godzin w szpitalu

Sam zabieg trwa ok. 30 minut, a pacjentka po krótkim czasie może wyjść do domu w ten sam dzień

add_circle

Idealna widoczność

Zmiany endome­­trialne są za­­nu­­rzone w cieczy (sól fizjo­­lo­­gi­cz­na), dzięki czemu są szybko zauwa­­żalne przez lekarza, co daje 100% wykrycie endometriozy

endometrioza leczenie endometriozy diagnostyka laparoskopia przezpochwowa TVL

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.