Żywienie przy endometriozie! Zapytaj specjalistę

"Pytania do dietetyka" to nowa seria, a zarazem propo­­zycja dla Was :) Nawią­­zuje ona do te­­rapii żywie­­niowej przy endome­­trio­­zie! Masz pytania? Nie wahaj się ich zadać! ✋

Zachę­­camy Was do zo­­sta­­wiania pytań w kome­n­ta­­rzach na stronie naszego Facebo­­ok'a pod tym samym postem :) Nasz doradca żywie­­niowy przejrzy je wszystkie i odpowie na te najba­r­dziej nurtu­­jące! Zdajemy sobie sprawę, że wiele kobiet ma wątpli­­wości na co zwrócić uwagę w jadło­­spisie przy endome­­trio­­zie. Wycho­­dzimy Wam naprzeciw :)

Jak już wiecie, dla nas zmiana sposobu odżywiania w celu zwięk­szenia odpor­ności i wzmo­c­nieniu układu immuno­­lo­­gi­cz­nego jest jedną z pod­staw w walce z endo­­-cho­­robą! Terapia żywie­­niowa jest koniecznym dopeł­nie­­niem dobrze przepro­­wa­­dzo­­nego zabiegu usunięcia wszel­kich widocz­nych zmian endome­­tria­l­nych. Nasz organizm ma niesa­­mo­­witą zdolność regene­­racji - musimy go jedynie wspomóc, dosta­r­czając produkty o odpo­­wie­d­niej wartości odżyw­czej, jak również unikając tych, które mogą wywoływać stan zapalny.

Trzeba podkre­­ślić, że te­­rapia żywie­­niowa Miracolo jest kompo­­no­­wana indywi­­du­­alnie dla każdej pacjentki. Pod uwagę bierzemy wiele czynni­­ków, m.in. nieto­­le­­rancje pokarmowe.

Pamię­­tajmy, że aby dieta była skuteczna, w pier­w­szej kolej­ności należy przepro­­wa­­dzić post leczni­­czy, który poprzedza zmianę sposobu odżywia­­nia. Więcej o zale­­tach postu znajdziesz tu: SIŁA POSTU! Czyli o korzy­­­ściach leczni­­czej głodówki

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo pytania do dietetyka

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.