TEST: nowoczesny nóż plazmowy, laser diodowy, czy elektrokoagulacja?

📣 Niedawno, w trosce o nasze pacjentki, w ramach warsz­tatów prakty­cz­nych laparo­­skopii w endo­­me­­trio­­zie, zoorga­­ni­­zo­­wa­­liśmy pierwszą w Polsce preze­n­tację obrazu­­jącą ingerencję noża plazmo­­wego, lasera diodo­­wego oraz elektro­­ko­­a­gu­­lacji na tkanki wgłąb zaata­­ko­­wane endome­­triozą! Trzy różne narzę­­dzia w jednym miejscu! Wyniki mówią same za siebie!

W kwietniu 2017 mury Szpitala Powia­­to­­wego w Chełmży gościły:

 • zespół Miracolo Clinic z doktorem Janem Olkiem na czele,
 • dr Piotra Sznelewskiego (współtwórcę lasera diodowego 1470nm) oraz inż. Wiesława Brojka (właściciela firmy Metrum CryoFlex),
 • pana Giovanniego Gravagno z Włoch (dyrektora ds.sprzedaży międzynarodowej amerykańskiej firmy Bovie Medical),
 • lekarzy ginekologów z różnych stron Polski gotowych odbyć szkolenie z Miracolo,
 • nieodzowny personel medyczny chełmżyńskiego szpitala.

Celem wyżej wymie­­nionej preze­n­tacji było uświa­­do­­mienie lekarzom, a także Pacjen­t­kom, jak ważny w walce z endo­­me­­triozą jest wybór odpowie­d­niego narzę­­dzia operacyjnego. Szcze­­gólnie istotną kwestią jest ryzyko naruszenia tkanki wgłąb poprzez oddzia­­ły­­wanie na nią energią cieplną (termi­cz­ną). Ma to swoje konse­­kwencje m.in. przy zabiegu usuwania ognisk choroby z jaj­nika. Ze względu na de­­li­­katną struk­turę tegoż właśnie narządu, a także na nie­­zwykłą rolę, jaką pełni on w pro­­cesie zapło­d­nie­­nia, ginekolog przepro­­wa­­dza­­jący operację powinien podejść do niej z odpo­­wiednią wrażli­­wo­­­ścią, korzy­­stając z naj­ba­r­dziej zaawa­n­so­­wa­­nych narzędzi medycz­nych. W naszych oczach są nimi: ✔️laser diodowy oraz ✔️nóż plazmowy. Oba pozwa­­lają na wy­­ci­­nanie zmian oraz na wa­­po­­ry­­zację (odpa­­ro­­wa­­nie) ognisk endome­­tria­l­nych. Są bezko­n­ku­­re­n­cyjne w poró­w­naniu z ele­k­tro­­ko­­a­gu­­la­­cją, która w wyraźny sposób narusza tkankę wgłąb (w przypadku jajnika - pozba­­wiana jest jakże cenna rezerwa jajni­­ko­­wa!), pozosta­­wiając w niej na­dal aktywne, choć zwęglone, komórki endometrialne.

Więcej o ele­k­tro­­ko­­a­gu­­lacji oraz o naszym negatywnym stosunku do niej traktu­­jemy tu 👇

Dlaczego elektro­­ko­­a­gu­­lacja jest nieskuteczna?

Zatem jak wypadły laser diodowy, nóż plazmowy J-Plasma oraz klasyczne narzędzie elektryczne (elektrokoagulacja)?

Dla zobra­­zo­­wania działania wszyst­kich trzech narzędzi na tkankę wgląb wykorzy­­sta­­liśmy wątrobę, na po­­wierzchni której wszystko bardzo dokładnie widać. Po potra­k­to­­waniu narządu każdym z urzą­­dzeń zabie­­go­­wych po kolei, a następnie po nacięciu danego miejsca wapory­­zacji (a w przy­­padku klasy­cz­nego narzę­­dzia elektry­cz­nego, elektro­­ko­­a­gu­­la­­cji) widzimy wyraźne różnice w inge­­rencji na tkankę.

Na zdjęciach poniżej preze­n­tu­­jemy owe różnice wraz z opi­­sem. Jedno jest pewne! Laser diodowy oraz nóż plazmowy biją na głowę nieefe­k­tywną metodę elektro­­ko­­a­gu­­la­­cji! Ta ostatnia ewidentnie niszczy tkankę wgłąb, natomiast nowoczesne urządzenia (laser oraz nóż plazmowy) wykazują minimalne (niemal zerowe) naruszenie jej struktury.

DZIAŁANIE LASERA DIODOWEGO SWING 📷

Rys. Dr Piotr Sznelewski - twórca nowoczesnego lasera Swing do ginekologii

Rys. Doktor Jan Olek i dr Piotr Sznelewski - test lasera na surowym jajku. Tutaj nic się nie ukryje!

Rys. Doktor Jan Olek wnikliwie obserwuje poczynania nowego lasera.

Rys. Jest dobrze! Laser diodowy genialnie działa na powierzchni jajka, nie niszcząc struktury białka

Rys. Czas na wątrobę! Jak laser Swing działa na tkankę wgłąb?

Rys. Po nacięciu miejsca koagulacji widać, że głębokość penetracji jest minimalna!

Rys. I jeszcze obraz nacięcia z bliska. Efekt lasera jest genialny! Jak wielkie ma to znaczenie przy usuwaniu endometriozy na jajnikach!

Rys. Laser Swing 1470nm pierwszy raz w Polsce i to w dłoniach lekarza Miracolo!

Rys. Każdy nowy sprzęt musi być osobiście przetestowany przez doktora Jana! Nie inaczej :)

DZIAŁANIE NOŻA PLAZMOWEGO J-PLASMA 📷

Rys. Teraz swoje pięć minut ma nóż plazmowy na zimnych helu - J-Plasma od firmy Bovie Medical z USA. Wersja ołówkowa.

Rys. Test przebiega podobnie jak w przypadku lasera. W końcu chcemy mieć twarde dowody na to, że narzędzia, których używamy są na tym samym poziomie.

Rys. Przedstawiciel amerykańskiej firmy Bovie Medical demonstruje cięcie przy pomocy J-Plasma. Imponujące! Podczas cięcia nóż od razu koaguluje boki, co minimalizuje ryzyko krwawień.

Rys. Doktor Jan sam poddaje próbie nóż plazmowy skupiając na sobie wzrok lekarzy uczestniczących w szkoleniu.

Rys. Mamy nadzieję, że w przyszłości każdy lekarz w Polsce podejmujący się usuwania trudnej endometriozy, będzie miał możliwość korzystania z najlepszych narzędzi medycznych.

Rys. Historyczny moment! Dyrektor ds.sprzedaży międzynarodowej Giovanni Gravagno rozpakowuje dla nas oficjalną wersję najbardziej nowoczesnego noża plazmowego J-Plasma. Jesteśmy pierwsi w tej części Europy!

Rys. Pistoletowy uchwyt noża jest bardzo dużym ułatwieniem dla operatora. Komfort pracy podczas zabiegu usuwania endometriozy jest nieodzowny.

Rys. 'Dobrze leży! Przy długich operacjach jest to niezwykle cenne' - doktor Jan.

Rys. Młoda lekarka pierwszy raz trzyma w dłoniach nóż plazmowy :) Lubimy dzielić się wiedzą z ginekologami z pasją do zawodu.

Rys. Jak wypadł test na surowym jajku? Przedstawiciele Bovie Medical, doktor Jan i chwila prawdy!

Rys. Koagulacja na powierzchni wzorowa!

Rys. Pan Giovanni Gravagno przekazuje nam informacje zza oceanu o zaletach J-Plasmy, które dostrzegli amerykańscy lekarze.

Rys. No to próba plazmy na wątrobie! Tutaj wszystko będzie widać

Rys. Rezultat? Naruszenie tkanki wgłąb niemal niewidoczne! Jesteśmy zadowoleni z wyników J-Plasma :)

DZIAŁANIE ELEKTROKOAGULACJI 📷

Rys. Na jednym zdjęciu trzy narzędzia. Nóż plazmowy, laser Swing oraz klasyczne narzędzie elektryczne (to czarne z niebieskim oraz żółtym przyciskiem). Jak ten ostatni ingeruje na tkanki?

Rys. Rzeczywistość mówi sama za siebie. Wątroba jest zwęglona, a naruszenie wgłąb po nacięciu widoczne (zwłaszcza na drugim planie). Ot dlaczego nie jesteśmy zwolennikami elektrokoagulacji...

TROCHĘ WIĘCEJ NA TEMAT NOWOCZESNYCH NARZĘDZI ZABIEGOWYCH MIRACOLO:

✅ Laser diodowy półprzewodnikowy SWING 1470nm

Laser Swing 1.5um, opracoway przez firmę Metrum Cryoflex w pro­­gramie innowa­­cy­j­nych Techno­­logii UE, jest najba­r­dziej zaawa­n­sownym techni­cz­nie, a jed­no­­cze­­śnie uniwe­r­salnym narzę­­dziem tego typu na rynku. Jest to pierwszy polski laser z dłu­­go­­­ścią fali 1470nm. Dużą zaletą narzę­­dzia jest bezpieczne dla wzroku widmo promie­­nio­­wa­­nia, co oznacza, że le­­karz nie musi stosować okularów ochro­n­nych w trakcie wykony­­wania zabiegu usuwania endome­­triozy. Ten z pozoru drobny szczegół ma duży wpływ na ko­m­fort pracy podczas opera­­cji. Wielką zaletą lasera jest również możli­­wość przepro­­wa­­dzenia zabiegu w śro­­do­­wisku wodnym! Jakość obrazu jest wówczas najle­p­sza, a ope­­rator jest w stanie zauważyć nawet najmniejszą endome­­trialną zmianę.

Zalety stoso­­wania laseru Swing w ginekologii:

 • 👍 precyzja - małe pole działania (plamka), płytka i kontrolowana głębokość penetracji
 • 👍 bezpieczeństwo - brak krwawienia i strupów przy zamykaniu naczyń krwionośnych i limfatycznych (możliwość leczenia pacjentek ze skłonnościami do krwotoków)
 • 👍 sterylność
 • 👍 mała bolesność zabiegu
 • 👍 uniwersalność - jedno narzędzie do cięcia, koagulacji i odparowania
 • 👍 skrócenie czasu gojenia

Wyjąt­kową cechą lasera Swing jest unikalna kombi­­nacja parame­­trów: wysokiej mocy urządze­­nia, optymalnej ze względu na pe­­ne­­trację w uwo­d­nionej tkance długości fali 1,5μm oraz możli­­wości podłą­­czenia reste­­ry­­li­­zo­­wa­l­nych, giętkich światło­­wodów o śre­d­ni­­cach nawet 200um. Jest idealnym wyborem dla minilanie inwazy­j­nych procedur chiru­r­gi­cz­nych i nie­­zwykle skuteczny w zabie­­gach laparo­­sko­­po­­wych. Laser diodowy Swing zapewnia lepszą hemostazę tkanki w poró­w­naniu z laserem CO2. Dzięki dostę­p­ności szeregu akceso­­riów możliwe jest prowa­­dzenie zabiegów techniką kotak­tową. Włókno działa wyłącznie w miejscu kontaktu z tkanką, co ogranicza efekt termiczny jedynie do ope­­ro­­wanej okolicy (głębo­­kość uszko­­dzenia wynosi maksy­­malnie pół milime­­tra, przy czym lekarz zazwy­­czaj nie korzysta z naj­wię­k­szej mocy urządze­­nia). Z pomocą lasera wycinamy podej­rzane zmiany lub je wapory­­zu­­jemy.

Zasto­­so­­wania lasera Swing w chi­­rurgii endosko­­powej i otwartej:

 • histeroskopia i laparoskopia
 • ablacja (odwarstwienie) endometrium
 • wycięcie endometriozy
 • cystektomia
 • miomektomia (chirurgiczne usunięcie mięśniaków macicy)
 • wycięcie polipów

✅ Nóż plazmowy J-Plasma

J-Plasma to nowy nóż plazmowy Miracolo, który podczas naszych warsz­tatów prakty­cz­nych laparo­­skopii w endo­­me­­triozie miał swoją premierę w Polsce oraz w Europie Środko­­wej! Jesteśmy 13-stą kliniką na świe­­cie, która przepro­­wadza zabiegi tą właśnie plazmą!💪 Nóż J-Plasma jest zaawa­n­so­­wanym urządze­­niem energe­­ty­cz­nym, łączącym w sobie unikalne właści­­wości plazmy zimnego helu z energią RF. Helium plazmowe konce­n­truje energię RF w celu zwięk­szenia kontroli nad tkanką, umożli­­wiając wysoki poziom precyzji oraz elimi­­nując wszelkie uszko­­dzenia w jej obrębie.

J-Plasma zwiększa możli­­wości opera­­tora w zabiegu usuwania endome­­triozy oraz pozbycia się przewle­­kłego bólu, co w kon­se­­kwencji prowadzi do zm­nie­j­szenia stanu zapal­nego. Niewą­t­pliwą zaletą noża jest również bardzo szybkie gojenie poope­­ra­­cyjne. Ingerencja noża na tkankę wgłąb nie przekracza 0,2 mm!

Zatem co konkretnie wyróżnia J-Plasmę na tle innych noży plazmowych?

 • 👍 działanie plazmy oparte jest na zimnych helu z energią RF
 • 👍 efekt zimnej plazmy minimalizuje uszkodzenie pobliskich zdrowych tkanek
 • 👍 końcówka 30°-kątowa, która może być obracana o 360° umożliwia dotarcie urządzenia do najtrudniejszych miejsc zaatakowanych endometriozą
 • 👍 bardzo efektywna waporyzacja oraz precyzyjne wycinanie
 • 👍 wysuwane ostrze w końcówce noża zwiększa uniwersalność narzędzia oraz kontrolę energii (lekarz ma 2 urządzenia w jednym)
 • 👍 uchwyty pistoletowy z regulacją energii jest niewątpliwym ułatwieniem dla operatora; zwłaszcza przy długich, wyczerpujących zabiegach

OGÓLNE ZALETY NOŻA PLAZMOWEGO:

 • tnie tkanki ze zmianami choro­­bo­­wymi z dużo większą precy­­zją, niż skalpel
 • całko­­wicie bezpieczne i bez­kr­wawe usuwanie endometriozy
 • po jego użyciu nie wystę­­pują ani obrzęki poope­­ra­­cyjne, ani rany analogiczne
 • pozwala lekarzowi kontr­o­lować głębo­­kość nacięć i docierać do en­do­­me­­triozy przy delika­t­nych narządach
 • minimalny efekt rozprze­­strze­­niania termi­cz­nego na tkanki leżące w naj­bli­ż­szym sąsiedztwie
 • usuwa chore tkanki, nie naruszając tych zdrowych, a także osusza powierzchnie sączące
 • przyspiesza powrót do zdrowia pacjentek

ZOBACZ TEŻ:

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

Żywienie przy endome­­trio­­zie! Odpowia­­damy na Wasze pytania! :)

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy J-Plasma laser diodowy Swing elektrokoagulacja

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.