Niezwykle cenna opinia naszej pacjentki!

Czy pamię­­tacie nasz artykuł o leczeniu hybry­­do­­wym? Pacjentka, która jakiś czas temu przeszła u nas zabieg usuwania endome­­triozy, właśnie przysłała nam wiado­­mość jak się czuje! ❤️

Dzielimy się z Wami tą opinią, wierząc że bę­­dzie ona siłą napędową do zmiany nawyków żywie­­nio­­wych. Przypo­­mi­­namy, że dla nas dieta (terapia żywie­­niowa) oraz skutecznie przepro­­wa­­dzony zabieg usunięcia wszel­kich ognisk są kluczowe w cał­ko­­witym pokonaniu choroby!

Zachę­­camy również do za­­po­­znania się z historią endome­­triozy pacjentki (link poniżej), by mieć szersze spojrzenie na oma­­wiany temat:

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzeja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy

A oto opinia naszej pacjentki :)

Dzień dobry,

Od 3 lat staram sie o dziecko. O Kli­­nice Miracolo dowie­­działam sie od koleżanki. Przyle­­ciałam aż z No­­wego Jorku z pode­j­rze­­niem endome­­triozy. W całych Stanach Zjedno­­czo­­nych szukałam dobrych opinii pacjentek odnośnie samopo­­czucia po opera­­cji, ale niestety nic nie znala­­złam. Pewnego dnia zdecy­­do­­wałam się na lot do Dor­t­mundu. Już od samego wejścia do kli­­niki miałam znako­­mitą opiekę. Doktor Jan Olek przepro­­wa­­dził wstępne badania, a już na drugi dzień odbył sie zabieg. Na bloku opera­­cyjnym panowała tak wesoła atmos­fera, że nawet miałam wraże­­nie, że nie potrzeba mi było nic więcej aby się zrela­k­so­­wać. Operacja trwała 3 godziny. Okazało się, że była to endome­­trioza III stopnia z doda­t­ko­­wymi małymi torbie­­lami na obu jajni­­kach. Byłam zdziwiona infor­macją o tor­bie­­lach.

W Nowym Jorku byłam pacjentką najle­p­szych lekarzy w NYU Langone Medical Center. Niestety wysyłano mnie tam, bez żadnej diagnozy, prosto na IN VITRO. Byłam temu przeciwna. Skoro moje wyniki badań były w porządku, dlaczego miałabym się poddać sztucz­nemu zapło­d­nie­­niu? Ci lekarze nie wspomnieli rownież nic o endo­­me­­trio­­zie. Można sobie wyobrazić jak bardzo byłam sfrustro­­wana, kiedy dowie­­działam się, że coś takiego istnieje i że może to być to powód problemu zajścia w ciążę.

Dzień po operacji w Mira­­colo nie czułam sie najle­­piej, ale już na drugi dzień chodziłam i zwie­­dzałam tamtejsze miasto. Spotkanie z dok­torem Janem Olkiem było bardzo miłe. Spędził on ze mną dużo czasu (w Nowym Jorku jest to niemo­ż­liwe, żeby lekarz poświęcił aż tyle uwagi pacje­n­towi) pokazując nagranie z ope­­ra­­cji, wyjaśniając przy tym jak wygląda endome­­trioza. Doktor Jan był bardzo zadowo­­lony z prze­­biegu leczenia mojego przypadku. Dzięki dogłę­b­nemu oczysz­czaniu organizmu (przez dietę, którą wcześniej stoso­­wa­­łam) udowo­d­ni­­łam, że cz­lo­­wiek jest w stanie samodzielnie wspomóc organizm w walce z cho­­robą. Opero­­wana u mnie endome­­trioza była w 100% nieak­tywna (jak potwie­r­dziła histo­­pa­­to­­lo­­gia). Oczysz­czanie rozpo­­czełam w lipcu 2014 roku; wówczas trwało to 1 miesiąc. Potem 2 razy w roku po 2 tygodnie. Teraz stosuję je w zale­ż­ności od tego jak się czuję; czasami są to 3 dni, a cza­­sami 1 dzień.

Cieszę się, że są jeszcze na tym świecie lekarze, którzy prefe­­rują i wierzą w takie metody, a nie fasze­­ruja swoich pacjentów chemią.

Pamię­­ta­j­cie, warto się oczysz­czać (przez terapię żywie­­niową) i słu­­chać mądrych ludzi.

Pozdra­­wiam,

Wdzięczna pacjentka

Rys. Opinia pacjentki

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa opinia pacjentki

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.