Endometrioza – pytania i odpowiedzi

✅ Odpowiada nasz lekarz, Jan Olek.

Bardzo wszystkim dzięku­­jemy za po­­zy­­tywne opinie oraz meryto­­ryczne dysku­­sje, dzięki którym możemy dzielić się z Wami rzetelną wiedzą w świecie medycznej dezin­fo­r­macji na temat endome­­triozy oraz sposobów jej lecze­­nia. Zdajemy sobie sprawę, że nasze nowato­r­skie podej­­ście, bazujące o nowo­­czesne narzę­­dzia chiru­r­giczne oraz indywi­­du­­alną terapię żywie­­niową, wielu może być nie w smak (między innymi firmom farma­­ceu­­ty­cz­nym). Wierzymy jednak, że me­­tody lecze­­nia, które stosu­­jemy oraz koncept diety zapobie­­ga­­jącej nawro­­tom, który opieramy o wiele renomo­­wa­­nych klinik z całego świata oraz badania naukowe, przyczynią się do po­­le­p­szenia sytuacji kobiet walczą­­cych z trudną endome­­triozą. Temat ten jest bardzo zanie­­d­bany, między innymi przez niską refun­dację NFZ czy brak szkoleń dla gineko­­logów z zakresu osiągnięć najno­w­szej medycyny.

Chcie­­li­­byśmy się odnieść wobec wątpli­­wo­­­ści, które czasem pojawiają się w cybe­r­prze­­strzeni, a które wymagają konkre­t­nych odpowiedzi.

Poniżej pięć nurtu­­ją­­cych zagad­nień, na które szcze­­gó­­łowo odpowiada nasz lekarz, doktor Olek.

*Pragniemy zazna­­czy­­ć,iż nóż plazmowy PlasmaJet nie wytwarza prądu elektrycznego!

🔴 PYTANIA:

1. Czy nóż plazmowy Plasma­­Jet, z któ­­rego korzysta Miracolo faktycznie wapory­­zuje chore tkanki? Pojawiają się opinie, że owa plazma zwęgla i wypala ogniska endome­­triozy, stosując tzw. fulgu­­rację (dzia­­łanie prądem elektry­cz­nym). Czy to prawda?

2. Jak to jest z tor­bie­­lami endome­­tria­l­nymi? Jak zachować rezerwę jajni­­kową, a jed­no­­cze­­śnie usunąć ogniska endometriozy?

3. Drogo u Was. Dlaczego?

4. Czy Miracolo Clinic jest czyimś pośre­d­ni­­kiem? Czy to rzeczy­­wi­­­ście polska marka?

5. Jaki jest poziom bólu po zabiegu przy użyciu plazmy?

✉️ LIST DOKTORA JANA:

Witam wszyst­kich. Nazywam się Jan Olek i jestem lekarzem gineko­­lo­­giem, który podej­muje się leczenia trudnej endome­­triozy. Osobi­­­ście założyłem Klinikę Miracolo oraz wykony­­wałem wszystkie opera­­cje, które opubli­­ko­­wa­­liśmy na na­­szej stronie www.miracolo.clinic

Chciałbym się bliżej przed­sta­­wić. Jestem wice-o­r­dy­­na­­torem w Szpi­­talu św. Józefa w Dor­t­mu­n­dzie. Razem z moim szefem, Dr. Hemcke, szefem Oddziału Urolo­­gii, Dr. Moormanem oraz szefem Oddziału Chiru­r­gii, Prof. Woltersem zorga­­ni­­zo­­wa­­liśmy centrum leczenia endome­­triozy i sku­­piamy się na le­­czeniu przede wszystkim ciężkiej postaci tej choroby. Są to pacjentki, którym nieje­d­no­­krotnie ze względu na stan po wielu laparo­­sko­­piach i lapa­­ro­­to­­miach, odmówiono dalszego lecze­­nia. Jeżeli chodzi o naszą struk­turę, mamy też specja­­listę leczenia bólu, psycho­­loga, diete­­tyka i umowę z Cen­trum Rehabi­­li­­ta­­cyjnym w Bad Schmie­­de­­berg, specja­­li­­zu­­jącym się w endometriozie.

Osobi­­­ście szkoliłem się w Cen­trum IRCAD w Stras­s­bo­­urgu oraz w Leuven w Euro­­pean Academy of Gyneco­­lo­­gical Surgery, której jestem człon­kiem. Mam również certy­­fikat chirurgii minimalnie inwazyjnej Arbeit­s­ge­­me­­i­n­schaft Gynäko­­lo­­gi­­sche Endoskopie.

Postaram się skupić na rze­­czo­­wych sprawach i odpo­­wie­­dzieć na różne wątpliwości.

1. Fulgu­­racja wg PWN to niszczenie tkanek za po­­mocą wyładowań elektry­cz­nych regulo­­wa­­nych rucho­­mymi elektrodami.

PlasmaJet to rewolu­­cyjne narzę­­dzie stworzone dla onkologów i gine­­ko­­logów do wa­­po­­ry­­za­­cji, czyli wyparo­­wania tkanek nowotwo­­ro­­wych i endo­­me­­tria­l­nych. Działą ona tak, że z sondy wydostaje się powie­­trze z ele­k­tro­­nami o bardzo dużej energii, ale minimalnej głębo­­kości rażenia. A zatem tkanka, z którą ma kontakt plazma wyparo­­wuje, niszcząc tkankę leżąca pod nią jedynie na 1/10 milime­­tra! TU NIE WYKORZY­­STU­­JEMY PRĄDU!!! Prąd ma głębo­­kość rażenia ok. 1 cm, czyli 100x większa.

2. Leczenie torbieli endometrialnych.

Do tej pory torbiele endome­­trialne były wyłusz­czane, co dawało gwara­n­cję, że tkanka endome­­trialna w dnie torbieli zostanie w całości usunięta. Torbiel endome­­trialna to jednak nie jest zwyczajna torbiel. Torebka torbieli endome­­trialnej to nic innego jak torbiel jajnika! Pod spodem są liczne naczynia i pęche­­rzyki z komó­r­kami jajowymi. W dnie takiej torbieli, a zatem na po­­wierzchni torebki jajnika znajdują się ogniska endome­­triozy, które rosną oraz krwawią podczas miesiączki. Krew zbiera się w oto­r­bionym jajniku, zwięk­szając miesiąc w mie­­siąc swoją objętość. Sama torebka nie jest jednak ogniskiem endometriozy. Jedynie na to­­rebce znajdują się powie­rz­chowne ogniska, tak jak ma to miejsce na otrze­w­nej. Zatem jeśli otworzy się torbiel i wapo­­ry­­zuje ogniska na to­­rebce jajnika, jak preze­n­tu­­jemy na ostatnim filmie z zabiegu, OSZCZĘDZAMY REZERWĘ JAJNIKOWĄ!

Jeśli natomiast torebkę usuniemy odsła­­niamy zrąb jajnika, który krwawi. Traktując krwawiące naczynia FULGURACJĄ,znisz­czy­­li­­byśmy ok. 1 cm zdrowej tkanki jajni­­kowej z pęche­­rzy­­kami, REDUKUJĄC REZERWĘ JAJNI­­KOWA i ZMNIE­J­SZAJĄC SZANSE NA POCZĘCIE! Trzeba sobie z tego zdać sprawę, ponieważ jest to istotna różnica między nożem plazmo­­wym, a ful­gu­­racją czy elektrokoagulacją.

3. Cena.

Operuję w kli­­nice w Nie­m­czech. Ceny oczywi­­­ście są nie­­mieckie i pody­k­to­­wane w dużej mierze nie przeze mnie, lecz przez Szpital. Jeśli ktoś myśli, że ope­­ro­­wanie endome­­triozy jest intratnym 'inte­­re­­sem', jest w błę­­dzie. Oczywi­­­ście koszty ze strony pacjentek nie są małe, ale operacja trwa zwykle 2-3 godziny. Zaanga­­żo­­wany jest też najczę­­­ściej chirurg i/lub urolog. Drogi, minimalnie inwazyjny sprzęt, nóż plazmowy, mikro­­-na­­rzę­­dzia, drogie prepa­­raty anty-zro­­sto­­we - to niestety kosztuje.

Klinikę Miracolo założy­­łem, przede wszyst­kim, z nadzieją na po­­prawę poziomu leczenia kobiet dotknię­­tych endometriozą.

4. Miracolo jako pośrednik.

Klinika Miracolo nie jest niczyim pośre­d­ni­­kiem. Miracolo to my, polska marka i nasz koncept. To nie tylko leczenie opera­­cyjne, ale również szerzenie rzete­l­nych infor­macji na temat endome­­triozy. To w końcu ludzie, którzy nie przychodzą do pracy jedynie od 8-16, tylko zaanga­­żo­­wali się w pro­­jekt całym sobą. I chwała im za to, bo bez nich moja praca nie miałaby sensu.

To także koncept terapii żywie­­nio­­wej, której efekty przerosły nasze oczeki­­wa­­nia. I to, między innymi, zadecy­­do­­wało o nazwie “mira­­co­­lo”; o cudo­w­nych właści­­wo­­­ściach zdrowego żywienia i jak się okazało skute­cz­nego połączenia leczenia opera­­cy­j­nego oraz terapii żywieniowej.

5. Poziom bólu.

Użycie noża plazmo­­wego zmniejsza bóle poope­­ra­­cy­j­nie, w prze­­ci­­wie­ń­stwie do ele­k­tro­­ko­­a­gu­­la­­cji. Dlaczego? Odpowiedź potwierdza jedynie wapory­­za­­cyjne właści­­wości plazmy. Co boli po opera­­cji? Otrzewna jest bardzo dobrze unerwiona, podra­ż­nienie jej powoduje bóle i wymioty. Jeśli przypa­­lamy otrzewną, wówczas ona boli. Jeśli ją wapory­­zu­­jemy, to nie boli, ponieważ wapory­­zo­­wane są ró­w­nież zakoń­czenia nerwowe, które alarmują o bólu.

Z poważaniem,

Jan Olek

endometrioza leczenie endometriozy laparoskopia przezpochwowa TVL diagnostyka nóż plazmowy terapia żywieniowa Miracolo Jan Olek

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.