Dlaczego elektrokoagulacja jest nieskuteczna?

Brzmi drasty­cz­nie? Czym w ogóle jest elektro­­ko­­a­gu­­la­­cja, jakie są jej minusy oraz dlaczego jest ona tak powszechną metodą stoso­­waną w Pol­sce?

Elektro­­ko­­a­gu­­lacja to po prostu „wypa­­la­­nie” chorych tkanek prądem elektry­cz­nym. Nie jest ona jednak skutecznym narzę­­dziem w leczeniu endome­­triozy. Należy tutaj jasno zazna­­czyć, iż wbrew szeroko przyjętej opinii, zabieg ten nie zwalcza ognisk endome­­tria­l­nych. Elektro­­ko­­a­gu­­lacja nie usuwa zmian chorobowych, a przy­­naj­m­niej nie całko­­wi­­cie. To z kolei mija się z celem, ponieważ należy spodziewać się, iż chore komórki znów dadzą o sobie znać w bliżej nieokre­­ślonym czasie. Tym samym naraża się pacjentkę na ciągłą spiralę nawrotów endometriozy.

Dr Thomas Hilgers wraz ze swoim zespołem w Omaha, USA, przepro­­wa­­dził badanie, w którym wypalano ogniska endome­­triozy elektro­­ko­­a­gu­­la­­cją, po czym je wycinano. Okazało się, że w ba­­daniu histo­­pa­­to­­lo­­gicznym wyciętej tkanki na­dal znajdo­­wały się aktywne gruczoły endome­­trialne (mimo, że na pierwszy rzut oka tkanka wyglą­­dała na zwę­­glo­­ną). Ze względu na to, iż błona wyście­­la­­jąca jamę brzuszna, tzw. otrzewna, jest bardzo dobrze unaczy­­niona, owe aktywne gruczoły choro­­bowe momen­talnie się odnawiają. Zatem głównym przeciw­­w­ska­­za­­niem elektro­­ko­­a­gu­­lacji są na­w­ra­­ca­­jące stany zapalne.

Kolejnym minusem (przez duże „M”) elektro­­ko­­a­gu­­lacji jest fakt, że ko­­a­gu­­lacja uszko­­dzonej tkanki w głąb jest spora, bo sięga nawet kilku milime­­trów. Jest to mocno związane z roz­pra­­sza­­jącym się ciepłem o bardzo wysokiej tempe­­ra­­tu­­rze, które przy delika­t­nych narzą­­dach ma zbyt dużą siłę rażenia. Narusza się tym samym margines tkanki. To także duży manka­­ment przy zamykaniu obficie krwawią­­cych naczyń po usunięciu torbieli endome­­tria­l­nych.

Elektro­­ko­­a­gu­­lacja niesie za sobą daleko idące konse­­kwencje podczas leczenia torbieli endome­­tria­l­nych. Dlaczego?

  • Usuwając owe torbiele wyłuszcza się zwykle ich torebkę, którą stanowi w dużej części osłonka jajnika. Osłonka jajnika natomiast jest dobrze unaczyniona i często krwawi podczas zabiegu. Krwawiące obficie naczynia zamykane są właśnie elektrokoagulacją. ALE! Uszkadza się przy tym pęcherzyki z komórkami jajowymi, które leżą zaraz pod torebką jajnika, przez co zmniejsza się tzw. rezerwę jajnikową. To z kolei upośledza płodność

Badania pokazały, że każda rana wewnątrz brzucha powstała w wyniku manipu­­lacji podczas zabiegu, predy­s­po­­nuje do po­w­stania zrostów. Jeśli zaś powierzchnia rany jest koagu­­lo­­wana z powodu krwawie­­nia, bądź usuwania ognisk endome­­triozy, to zjawisko powsta­­wania zrostów jest potęgowane.

W Miracolo Clinic praktycznie nie stosu­­jemy elektro­­ko­­a­gu­­la­­cji, a krwa­­wienia np. na ja­j­niku koagu­­lu­­jemy nożem plazmo­­wym, którego niezbitym plusem jest to, że działa na po­­wierzchni tkanki, mimo swej dużej mocy. Poziom naruszenia w głąb jest dosłownie minimalny i wynosi 0,1/0,2 mm, dzięki czemu rezerwa jajni­­kowa zostaje oszczę­­dzona. Zwiększa to diame­­tralnie szansę na na­­tu­­ralne poczęcie.

MINUSY ELEKTROKOAGULACJI W SKRÓCIE:

  • Ryzyko zmnie­j­szenia rezerwy jajnikowej

  • Uszko­­dzenie tkanki w głąb jest spore (do 1cm!)

  • Zwęglone komórki endome­­triozy są nadal aktywne, przez co nawrót choroby jest tylko kwestią czasu

  • Potęguje skłon­ność do po­w­sta­­wania kolej­nych zrostów

  • Nie usuwa ognisk endometriozy

  • Gojenie trwa zdecy­­do­­wanie dłużej, co często sprawia pacjentce ból

Rys. Elektrokoagulacja

Dlaczego zatem koagulowanie przy pomocy elektrody z prądem elektrycznym jest tak popularne w Polsce?

  • NFZ nie refun­duje przepro­­wa­­dzenia dokła­d­nego zabiegu usuwania endome­­trio­­zy­­,przez co czas na ope­­rację jest bardzo skraca­­ny­­(często do go­­dzi­­ny). Przy trudnych przypa­d­kach choroby i ze względu na ni­­skie fundu­­sze, chirurdzy nie są w stanie zoperować wszyst­kich ognisk endome­­tria­l­nych, dlatego pozostałe traktują elektro­­ko­­a­gu­­la­­cją. Trzeba mocno zaznaczyć, że sku­­teczna operacja trudnej endome­­triozy trwa zazwy­­czaj o 2-4 godzin

  • Jest to metoda wygodna i szybka, ponieważ zastę­­puje nałożenie szwów po wcześnie­j­szym użyciu skalpela. Niestety, ma to jednak swoje konsekwencje

endometrioza leczenie endometriozy nóż plazmowy elektrokoagulacja

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.

Sprawdź!

Zajmie to niecałą minutę