Lecznicza głodówka oczyszczająca!

Jak już wiecie z wcze­­śnie­j­szego wpisu na na­­szym blogu, styl odżywiania ma ogromne znaczenie przy endome­­trio­­zie. 🍴 Zanim jednak rozpocznie się terapię żywie­­niową, należy oczyścić organizm z toksyn i złogów!

Temat niezwykle ważny przy zapobie­­ganiu nawrotom choroby po dobrze przepro­­wa­­dzonym zabiegu usunięcia wszyst­kich ognisk zapal­nych. Zanim jednak wprowa­­dzimy do ja­­dło­­spisu produkty wysokiej wartości odżyw­czej oraz wyeli­­mi­­nu­­jemy te szkodliwe, całą terapię żywie­­niową należa­­łoby rozpo­­cząć "głodówką" oczyszczającą. Brzmi przera­­ża­­jąco? Zupełnie niepo­­trze­b­nie! Post leczni­­czy, a przymu­­sowe głodo­­wanie to dwie różne rzeczy, a schemat myślowy, do któ­­rego przyzwy­­czaja nas dzisiejszy świat, jest często odwro­t­no­­­ścią tego, co prawdziwe.

Na czym polega oczysz­czenie organi­­zmu? Cele są dwa:

  • 👍 pozbycie się wszel­kich toksyn i zanie­­czy­sz­czeń, burzą­­cych nasz układ odpornościowy

  • 👍 dosta­r­czenie dużej dawki witamin, minerałów oraz enzymów, uzupe­ł­niając tym samym ich niedobory

To niezwykle istotne, by przed wprowa­­dze­­niem zdrowych nawyków żywie­­nio­­wych dobrze „posprzą­­tać” w całym organi­­zmie. Okresowe powstrzy­­my­­wanie się od pokarmów ma zbawienny efekt na oczy­sz­czenie ciała. Już na kartach historii można zobaczyć, że gło­­dówki były bardzo popularną metodą leczni­­czą. To w naszych czasach są nie­­stety niedo­­ce­­niane, m.in. przez rozwój firm farma­­ceu­­ty­cz­nych oraz dezin­fo­r­mację w cyberprzestrzeni.

Nasz koncept terapii żywieniowej 🍲 został oparty o spra­w­dzone, stoso­­wane przez lata, praktyki renomo­­wa­­nych klinik z całego świata. Są to między innymi:

  • Klinika Hippo­­crates Clinic w Kali­­forni, USA

  • Klinika Gersona, Meksyk

  • Centrum Hilde­­gardy w Konstancji nad jeziorem Bodeń­skim, Niemcy

❤️ Chcemy się tym wszystkim z Wami podzie­­lić. Dziś skupimy się głównie na…po­­­ście. Dlaczego jest taki ważny? Jaki wpływ ma detoks organizmu przed zasto­­so­­wa­­niem zdrowego odżywia­­nia?

📝 Elementy terapii żywieniowej Miracolo:

  • Post – oczysz­czenie organizmu przed dosta­r­cze­­niem niezbę­d­nych wartości odżywczych

  • Suplementy - konieczne najczę­­­ściej tylko w pier­w­szej fazie leczenia

  • Dieta lecznicza - powrót do natury

  • Test nieto­­le­­rancji pokar­mo­­wych i test flory bakteryjnej - na po­d­stawie których indywi­­du­­a­li­­zu­­jemy dietę

  • Ruch – syste­­ma­­tyczna aktyw­ność fizyczna wspomaga pracę całego organizmu

Po czterech miesią­­cach od wprowa­­dzenia terapii, wytwa­­rzają się dobre nawyki, które pozwa­­lają konty­­nu­­ować praktykę zdrowego odżywia­­nia. Efektem końcowym jest oczywi­­­ście radość z życia i poprawa samopo­­czu­­cia!

Tak naprawdę, jedzenie śniada­­nia, drugiego śniada­­nia, obiadu, podwie­­czorku, kolacji, a także podja­­danie przekąsek w tak zwanym między­­cza­­sie, jest dla człowieka czymś nowym. Czymś, do czego nie zdążył się przez ostatnie 100 lat zaado­p­tować i nie­­stety płaci za to nieje­d­no­­krotnie najwyższą cenę.

🍴 Dlaczego zatem post jest kluczem do zdrowia? Oto jego korzyści:

  • ✅ Poprawia konce­n­trację i jasność umysłu

  • ✅ Indukuje utratę masy ciała poprzez redukcję tkanki tłuszczowej

  • ✅ Obniża poziom cukru i złego chole­­ste­­rolu we krwi

  • ✅ Zwiększa metabolizm

  • ✅ Zwiększa energię

  • ✅ Zapobiega nowotworom i cho­­robie Alzheimera

  • ✅ Odmładza i prze­­dłuża życie przez odnowę wewnątrzkomórkową

  • ✅ Oczyszcza organizm i zmniejsza stan zapalny w jego obrębie (endometrioza)

Zasko­­cze­­nie? Jak to się dzieje, że "gło­­dówka" zwiększa energię, odmładza nas i poprawia konce­n­tra­­cję? Już spieszymy z wyjaśnie­­niem tego niezwy­­kłego zagadnienia.

Rys.Pamiętaj,by pić dużo wody

Postawmy jeszcze kilka pytań wstęp­nych, by mieć szersze pojęcie na ten temat:

  • Dlaczego jest tyle otyłości w dzisie­j­szym świecie?

  • Dlaczego zmieniła się sylwetka człowieka, pojawia się otyłość brzuszna, zwiot­czałe mięśnie, osteoporoza?

  • Dlaczego widzimy tylu młodych ludzi, którzy wyglą­­dają na 10-20 lat starszych niż są w rzeczywistości?

📝 WYJAŚNIENIE pod kątem medycznym:

Insulina

  • To hormon trzustki ułatwia­­jący trans­­port cukru do ko­­mórek oraz magazy­­no­­wanie go (tycie) w formie gliko­­genu (w mięśniach i wątro­­bie),a także tłuszczu (w niemal całym organizmie)

  • Czynni­­kiem pobudza­­jącym wydzie­­lanie insuliny jest CUKIER! W mnie­j­szym stopniu białko, w najmnie­j­szym tłuszcz

  • Tycie zatem nie zależy od ilości spoży­­tych kalorii, tylko od jakości tych kalorii. Dowodem na to jest tzw. dieta Kwaśnie­w­skiego, przy której nieje­d­no­­krotnie spożywa się tzw.bombę kaloryczną opartą na tłu­sz­czach, a mimo to się chudnie

  • Czy dobrze zatem robimy prakty­­kując zwyczaj regula­r­nego jedzenia co 2-3 godziny, a doda­t­kowo jeszcze fundu­­jemy sobie „prze­­gryzki” w postaci słodyczy po daniu głównym?

  • Taka praktyka wykańcza trzustkę prowa­­dząc po latach do cukrzycy. Wiele młodych kobiet cierpi na tzw. cukrzycę cięża­r­nych, będąc przy nadziei

Insulina a starzenie

W tym konkretnym przypadku można pokusić się o poró­w­nanie organizmu człowieka do samochodu, który raz na jakiś czas wymaga całościo­­wego przeglądu. Oczywi­­­ście wymiana narządów u czło­­wieka nie jest możliwa, tak jak to robimy z klo­c­kami hamul­co­­wymi naszych pojaz­dów. Trzeba sobie jednak jasno powie­­dzieć, że czło­­wiek jest dalece dosko­­na­l­szym stworze­­niem, od dzieła własnych rąk! Organizm ludzki cechuje wspaniała zdolność samore­­ge­­ne­­ra­­cji! Jego komórki, jeśli się zesta­­rzeją, zwyro­d­nieją, czy ulegną uszko­­dze­­niu, potrafią się samoistnie odnowić! A wiecie co jest jedną z przy­­czyn bloko­­wania tego procesu? Regularne jedzenie co 2-3 godziny! Dlaczego?

Apoptoza – zapro­­gra­­mo­­wana śmierć komórki

Narządy regene­­rują się poprzez wymianę starych, uszko­­dzo­­nych komórek, które obumie­­rają w pro­­cesie apoptozy i wymie­­niane są na­­ nowe. Idąc tropem poprze­d­niej myśli, kiedy stale jemy bez dłuższej przerwy gwara­n­tu­­jemy sobie wysokie stężenie insuliny we krwi. Ta z kolei hamuje apoptozę, przez co organizm ma problem z regene­­ra­­cją. A zatem „zdro­­we“, regularne przyj­mo­­wanie pokarmów powoduje, że się starzejemy!

Mało tego, insulina hamuje hormon wzrostu, a jego niedo­­bory są sku­t­kiem starzenia się organi­­zmu, obniżenia jego spraw­no­­­ści, pogor­szenia nastroju czy zaburzeń snu! Nastę­­puje również redukcja masy kostnej i mięśniowej.

Warto zwrócić uwagę, że po­­ziom hormonu wzrostu jest najwyższy w godzi­­nach nocnych. Dlatego właśnie mówi się, że dzieci powinny dużo spać, bo rosną wieczo­­rową porą. My już co prawda nie rośniemy, ale poziom hormonu wzrostu zapewnia m.in. podtrzy­­manie i rege­­ne­­rację tkanki mięśniowej oraz kostnej. I teraz uwaga! Jeśli pokusi nas otwarcie lodówki w godzi­­nach nocnych i najemy się do syta, nastę­­puje momen­talny wzrost insuliny! Ta natomiast skutecznie obniża poziom hormonu wzrostu, co z kolei powoduje wiotczenie organi­­zmu! Mało tego, wysoki poziom insuliny zapewni nam, że wszystko co zjedli­­śmy, będzie przetrans­­po­r­to­­wane i zma­­ga­­zy­­no­­wane w komó­r­kach. A co to oznacza? Przybędą nam zbędne kilogramy…

Rys.Cukier należy kategorycznie odstawić

Post to detoks 💪

Wiele toksyn, z którymi mamy kontakt na co dzień, takich jak dioksyny, konse­r­wanty, leki, antybio­­tyki, jest rozpu­sz­cza­­nych w tłu­sz­czach. A zatem im więcej tkanki tłusz­czo­­wej, tym większe stężenie toksyn w naszym organi­­zmie. Czas na dobre wieści dla tych, których zanie­­po­­koiła ta infor­ma­­cja! "Głodówka" leczni­­cza! Podczas postu organizm przestawia się ze spalania cukrów na spa­­lanie tłusz­czy. Mobili­­zując zatem pokłady tłuszczu uwalniane są także toksyny, które są wy­­da­­lane z organizmu przez nerki i wątrobę. Post jest naturalną metodą leczni­­czą, który pobudza naturalne mecha­­nizmy regene­­ra­­cyjne oraz obronne.

Post a nowotwory?

Nowotwory powstają poprzez uszko­­dzenie materiału genety­cz­nego w komórce poprzez długo­­tr­wałe działanie toksyn (np. rak płuc w wyniku palenia) lub przewle­­kłych zakażeń wiruso­­wych (rak szyjki macicy w wyniku zakażenia wirusem HPV). Dzięki stałemu usuwaniu znisz­czo­­nych i zwyro­d­nia­­łych komórek w wyniku apoptozy zmnie­j­szamy zdecy­­do­­wanie ryzyko wystą­­pienia nowotwo­­rów. Skute­cz­ność regula­r­nych postów w pro­­fi­­la­k­tyce nowotworów została udowodniona! Pionierem w tej dziedzinie jest profesor biologii Thomas Seyfried z Boston College.

ZOBACZ TEŻ:

Infor­macje o terapii żywie­­niowej Miracolo

Książki pomocne przy ułożeniu terapii żywie­­niowej Miracolo

Orkisz zamiast przenicy przy endome­­trio­­zie! Dlaczego?

Laserowe usuwanie endome­­triozy i dia­­gno­­styka wczesnego stadium choroby!

Torbiel endome­­trialna na ja­j­niku i...

Leczenie hybry­­dowe - wielka nadzieja na ca­ł­ko­­wite wyleczenie endometriozy!

endometrioza leczenie endometriozy terapia żywieniowa Miracolo

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.