Diagnozowanie endometriozy

Endome­­trioza jest podstępną chorobą, której diagnoza jest nie lada wyzwaniem.

Ogniska endome­­triozy oraz zrosty nie są wi­­doczne w obrazie USG. Nie są znane markery endome­­triozy, które można byłoby stwie­r­dzić w badaniu krwi (rzadko stoso­­wany marker nowotworu jajnika CA-125 ma skute­cz­ność poniżej 30%).

Dlatego też zazwy­­czaj mija bardzo dużo czasu od momentu, kiedy Pacjentka zgłosi się do le­­karza z pier­w­szymi objawami, do mo­­mentu posta­­wienia diagnozy. Staty­­styki bryty­j­skie mówią, że średnio jest to 7,5 roku! Symptomy, takie jak bolesne miesiączki lub niewy­­ja­­śniona niepło­d­ność mogą jedynie sugerować wystę­­po­­wanie endome­­triozy, ale tak naprawdę pewną diagnozę daje zabieg laparoskopowy z pobra­­niem i zba­­da­­niem wycinków zmian. 20% kobiet z endo­­me­­triozą nie ma żadnych objawów, a dole­­gli­­wości nie zawsze korelują ze stopniem nasilenia endometriozy.

Wstępne skiero­­wanie do do­­kła­d­nie­j­szej diagno­­styki powinno się odbyć na po­d­stawie objawów. Zainte­­resuj się proble­­mem, gdy na jedno lub więcej poniż­szych pytań odpowiesz “tak”.

  1. Czy odczu­­wasz silny ból podczas miesiączki?

  2. Czy ból zaczyna się jeszcze przed rozpo­­czę­­ciem krwawienia?

  3. Czy masz bolesne stosunki płciowe?

  4. Czy masz bolesne oddawanie moczu?

  5. Czy masz bolesne oddawanie stolca?

  6. Czy nie możesz zajść w ciążę, mimo braku jasnej diagnozy przyczyny problemu?

endometrioza diagnoza

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.