Poznaj endometriozę

Endome­­trioza jest tajem­niczą chorobą, w której stwierdza się obecność tkanki podobnej do ślu­­zówki macicy (endo­­me­­trium) poza macicą. Endome­­trioza nacieka na na­­rządy miednicy, powodując przewlekły stan zapalny.

Ogniska endome­­triozy rosną w ciągu cyklu miesią­cz­ko­­wego analo­­gicznie do ślu­­zówki macicy sięgając apogeum bezpo­­średnio przed miesiączką. W trakcie miesiączki ogniska krwawią do jamy brzusznej powodując ból. Na miejscu powsta­­łych ran powstają blizny i zro­­sty, które zmieniają anatomię i funkcję narządów miednicy.

Najczę­st­szym objawem endome­­triozy jest ból, zwłaszcza w czasie miesiączki. Natomiast najczę­st­szym skutkiem endome­­triozy jest niepłodność.

10% populacji kobiet na świecie cierpi na en­do­­me­­triozę. W Polsce przekłada się to na 830 000 kobiet. Jest to liczba wszyst­kich kobiet zamie­sz­ku­­ją­­cych Warszawę!

Poprawna diagno­­styka choroby stwarza dużo problemów lekarzo­­m. O­­gniska endome­­triozy oraz zrosty nie zawsze są wi­­doczne w obrazie USG. Nie są znane markery endome­­triozy, które można by było stwie­r­dzić w badaniu krwi (rzadko stoso­­wany marker nowotworu jajnika CA-125 ma skute­cz­ność poniżej 30%). Dlatego też zazwy­­czaj mija bardzo dużo czasu od momentu, kiedy pacjentka zgłosi się do le­­karza z pier­w­szymi objawami, do mo­­mentu posta­­wienia prawi­­dłowej diagnozy. Staty­­styki bryty­j­skie mówią, że średnio jest to 7,5 roku!

Rys. endometrioza
endometrioza niepłodność bolesne miesiączki

Zastanawiasz się, czy Ty też masz endometriozę?

Im wcześniej zdiagnozujesz tę chorobę, tym większe szanse na jej całkowite wyleczenie. To nie tylko lepszy komfort życia z powodu braku dolegliwości miesiączkowych, ale przywrócenie Twojemu ogranizmowi naturalnej płodności.